Procedura współpracy z rodzicami

PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. JANA PAWŁA II W SUŁOSZOWEJ

I. CELE PROCEDURY:

 1. Ułatwianie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.
 2. Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka..
 3. Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.
 4. Inicjowanie nawiązywania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.
 5. Tworzenie partnerskiej atmosfery.
 6. Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.
 7. Ułatwianie monitorowania przyjętych zasad.

II. DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY:

Kontakt z rodzicami - uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.

IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:

Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, dyrektor szkoły.

V. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i dyrektorem jest szkoła.

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. najpóźniej w październiku każdego roku szkolnego.

3. Spotkania mogą mieć następujące formy:

 1. zebrań ogólnych z rodzicami,
 2. zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami,
 3. zebrań klasowych z rodzicami,
 4. zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów,
 5. indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów,
 6. innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do szkoły).

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach   i boisku szkolnym).

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrektora szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.

7. Termin spotkań z rodzicami podawany jest na tablicy ogłoszeń, stronie www szkoły, ponadto wychowawca jest zobowiązany przypomnieć uczniom, podając datę, miejsce, godzinę spotkania (można stosować pisemne zaproszenie                    z podpisem i podaniem informacji zwrotnej).

   Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywają się w terminach podanych w harmonogramie konsultacji indywidualnych. Dyrektor szkoły może zmienić ustalone terminy zebrań w uzasadnionych przypadkach.

8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

9. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

10. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem ucznia w formie pisemnej (adnotacja w zeszycie kontaktów szkoły z rodzicami).

11. Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formach:

 1. zebrań z rodzicami,
 2. pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,
 3. wizyty wychowawcy w towarzystwie drugiego nauczyciela w domu wychowanka, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców,
 4. indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
 5. Informacji przesyłanych e-maile.
  1. Corocznym obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań  

       klasowych jest zapoznanie rodziców z:

 1. statutem szkoły,
 2. programem wychowawczym szkoły,
 3. programem profilaktyki szkoły,
 4. planem wynikowym i planem wychowawczym klasy, planem pracy z rodzicami,
 5. Szkolnymi Zasadami Oceniania,
 6. kryteriami ocen z zachowania,
 7. procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
 8. postępami edukacyjnymi i wychowawczymi uczniów,
 9. informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania klasy i szkoły.

13. Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia:

 1. rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,
 2. przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w naszej

szkole,

 1. zapobieganie niewłaściwym zachowaniom,
 2. tolerancja i integracja,
 3. higiena i bezpieczeństwo,
 4. zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,
 5. zasady przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie,

14. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

 1. najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,
 2. największą uwagę należy przywiązywać do spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
 3. najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie, w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, treści niezbędnych do ich uzupełnienia,
 4. z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,
 5. udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby, instytucje, które to uczynią.

15. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

 1. dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,
 2. publicznego czytania ocen,
 3. używania nazwisk przy przykładach negatywnych,
 4. podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,
 5. nieograniczonego udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

16. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywa się poprzez:

 1. wspólne rozwiązywanie problemów klasowych,
 2. pomoc „trójki klasowej” w organizacji imprez klasowych,
 3. udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte, święto szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,
 4. uhonorowanie przez dyrekcję szkoły aktywnie działających rodziców listami gratulacyjnymi wręczanymi na apelu kończącym rok szkolny,
 5. wspólne dbanie o estetykę pomieszczeń klasy,
 6. pomoc przy wykonywaniu prac na rzecz szkoły, klasy.

17. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

18. Nauczyciel sporządza po zebraniu, spotkaniu z rodzicami pisemną notatkę stanowiącą część dokumentacji pracy nauczyciela.(Dziennik lekcyjny)

19. Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. współpracuje z Radą Rodziców,
 2. udziela pomocy wychowawcom w kontaktach zrodzicami, którzy nieregularnie uczestniczą w zebraniach,
 3. przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców.

22. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną pisemnie najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny (w zeszycie kontakty szkoły z rodzicami). W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić ucznia z zajęć telefonicznie, najpóźniej w dniu zwolnienia.

23. Zwolnić z zajęć może wyłącznie wychowawca w przypadku nieobecności wychowawcy nauczyciel mający z uczniem lekcje.

24. Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

 1. uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,
 2. przeszkadzanie w czasie lekcji,
 3. telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody,
 4. zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu,
 5. zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych szkoły.

25. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

1) wychowawcy klasy,

2) dyrektora szkoły,

3) Rady Pedagogicznej,

4) organu nadzorującego szkołę,

5) organu prowadzącego szkołę.

VI. WYKAZ MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY, ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY

1. Odnotowanie obecności rodziców w dzienniku lekcyjnym w części do tego przeznaczonej.

2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym (należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia).

VII. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

 1. Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie