Kompetencje kluczem do sukcesu - regulamin rekrutacji nauczycieli

Załącznik nr 1   

do Zarządzenia nr 34/2020 Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 28.08.2020 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

w szkoleniach i studiach dla nauczycieli

w ramach projektu ,,Kompetencje kluczem do sukcesu

- program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

 • § 1

Definicje

 

 1. Projekt – projekt „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. Beneficjent – Gmina Sułoszowa.
 3. Realizator – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa; Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa; Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa.
 4. Kandydat na uczestnika projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.
 5. Uczestnicy projektu – nauczyciele szkół podstawowych z Gminy Sułoszowa, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu, czyli zespół powołany przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
 • § 2

Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników projektu oraz zasady ich udziału w projekcie.
 2. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sułoszowa kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, w tym danych gromadzonych w systemie informatycznym zostały opisane na stronie internetowej:i https://www.mcp.malopolska.pl/media/userfiles/Dokumenty_1013/Zalacznik_3_do_umowy_o_dofiansowanie_Zasady_przetwarzania_danych_osobowych.pdf.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia dla nauczycieli:

            1) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej:

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 2. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD,
 3. Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE,
 4. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 5. Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 6. Grywalizacja w szkole – nowe możliwości w uczeniu i nauczaniu;

2) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej:

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 2. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD,
 3. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 4. Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 5. Grywalizacja w szkole – nowe możliwości w uczeniu i nauczaniu,
 6. Projektowanie ćwiczeń interaktywnych i gier na tablice, tablety i telefony,
 7. Grafika komputerowa,
 8. Robotyka w szkole,
 9. Opiekun kola szachowego;

3) w Zespole Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej:

 1. Zastosowanie narzędzi TIK w procesie edukacji;
 2. Metody i formy pracy z dziećmi z dysfunkcjami;
 3. Let’s play grammar Kids - Let’s play Grammar Teens,
 4. Zabawy do myślenia - metoda wspierania rozwoju dzieci poprzez działania twórcze;

4) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży:

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP,
 2. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole,
 3. Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym,
 4. Grywalizacja w szkole,
 5. Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji.
 6. Do obowiązków Uczestnika w ramach realizacji umowy uczestnictwa w projekcie należy

w szczególności:

 • punktualne i regularne uczestnictwo w szkoleniach potwierdzane podpisem na liście

obecności,

 • udział w badaniach ankietowych wykonywanych na potrzeby monitoringu projektu,
 • wykorzystanie metod pracy i umiejętności zdobytych na szkoleniach przewidzianych

w projekcie do prowadzenia zajęć w projekcie.

 • § 3

Przebieg i kryteria rekrutacji

 

 1. Do projektu mogą się zgłaszać nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych z terenu Gminy Sułoszowa w roku szkolnym 2020/2021.
 2. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia.
 3. Udział Uczestnika w projekcie jest bezpłatny.
 4. Kryteria rekrutacji tożsame dla wszystkich szkoleń:
 • Niepełnosprawność - 5 pkt.
 • Posiadany stopień awansu zawodowego:

nauczyciel stażysta – 4pkt.; nauczyciel kontraktowy – 3 pkt.; nauczyciel mianowany – 2 pkt.; nauczyciel dyplomowany - 1 pkt.

 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających prowadzenie lekcji w szkole podstawowej z przedmiotu w którym zakres treści pokrywa się z przedmiotem szkolenia– 5 pkt.
 • Oświadczenie o gotowości prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły w ramach Projektu

– 3 pkt.

 1. 5. W celu zgłoszenia do projektu należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły:

1) Kwestionariusz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),

2) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2).

 1. 6. Dokumenty dostępne są do pobrania w Sekretariacie Szkoły. Ponadto informacja o rekrutacji wraz z kompletem dokumentów zostanie przesłana nauczycielom zatrudnionym w Szkole na wskazany adres e-mail.
 2. 7. Przystąpienie do procesu rekrutacji oznacza pełną akceptację przez Kandydata niniejszego Regulaminu.
 3. 8. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie realizacji projektu.
 4. 9. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.
 5. 10. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu naboru weryfikuje przyjęte wnioski, sumuje wszystkie punkty z poszczególnych kryteriów i sporządza listę Kandydatów spełniających wymagania formalne i kryteria punktowe, a następnie sporządza listy rankingowe na poszczególne szkolenia i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do szkolenia.
 6. 11. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych (osoba, która złożyła dokumenty wcześniej, znajdzie się na liście wyżej od osoby, która złożyła je później).
 7. 12. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych.
 8. 13. Rezygnacja z udziału w szkoleniu możliwa w uzasadnionych przypadkach, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia.
 9. 14. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 10. 15. Skreślenia z listy uczestników szkolenia dokonuje Dyrektor, wpisując równocześnie na listę uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji szkolenia) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy podstawowej.
 11. 16. W przypadku braku dostępnych osób z listy rezerwowej przeprowadzany będzie proces rekrutacji uzupełniającej.
 12. 17. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do 7 dni roboczych od dnia upublicznienia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Wówczas Komisja Rekrutacyjna ma 4 dni robocze na rozpatrzenie wniosku od dnia jego otrzymania. Z procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

 

 

 • § 4

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. 1. Administratorem danych osobowych będzie:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa,

3) Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska  ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa,

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa,

5) Gmina Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32–045 Sułoszowa,

6) Zarząd Województwa Małopolskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020,

7) Minister Inwestycji i Rozwoju.

 1. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (odpowiednio):

1) ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Wielmoża ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) ul. Krakowska 139, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6) ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7) ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu: pn. „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych.
 2. 4. Dane osobowe będą przetwarzana na podstawie:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

4) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.

6) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. 5. Informacje dodatkowe:

1) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 • §5

Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.
 2. 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub

dokumentów programowych.

 1. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Realizatorów Projektu.
 2. 4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy do Beneficjenta.

Opracował: Zespół Zarządzający – Szkoły.

Zatwierdził:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 1 – Kwestionariusz zgłoszeniowy

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela

do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesem– program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Numer projektu: RPMP.10.01.03-12-0339/19

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….

Adres zamieszkania: ………………………………………………….……….

PESEL: …………………………………………………………………….….

Numer telefonu i adres e-mail: …………………………………..……………..

 1. I. Nauczany przedmiot w Szkole Podstawowej ………………………………..…………….. (prosimy o zaznaczenie właściwych pozycji):
 2. 1. Matematyka
 3. 2. Przyroda
 4. 3. Geografia
 5. 4. Biologia
 6. 5. Fizyka
 7. 6. Edukacja wczesnoszkolna
 8. 7. Informatyka
 9. 8. Język angielski
 10. 9. Język polski
 11. 10. Chemia
 12. 11. Doradztwo zawodowe
 13. 12. Język niemiecki
 1. II. Posiadane przez nauczyciela kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: (prosimy

o zaznaczenie właściwych pozycji):

 1. 1. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: matematyka.
 2. 2. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: przyroda.
 3. 3. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: geografia.
 4. 4. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: biologia.
 5. 5. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: fizyka.
 6. 6. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: edukacja

wczesnoszkolna.

 1. 7. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: informatyka.
 2. 8. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: język angielski.
 3. 9. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: język polski.
 4. 10. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: język niemiecki.
 5. 11. Posiadam kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu: chemia.
 6. 12. Posiadam kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z logopedii.
 7. 13. Posiadam kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej.
 8. 14. Posiadam kwalifikacje zawodowe do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego.

III. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności (właściwe zaznaczyć).

TAK / NIE

 1. IV. Posiadany stopień awansu zawodowego (właściwe zaznaczyć):
 2. 1. nauczyciel stażysta
 3. 2. nauczyciel kontraktowy
 4. 3. nauczyciel mianowany
 5. 4. nauczyciel dyplomowany
 6. V. Oświadczam o gotowości prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły w ramach Projektu

„Kompetencje kluczem do sukcesu”(właściwe zaznaczyć).

TAK / NIE

 1. VI. Wybór formy wsparcia – prosimy o zaznaczenie szkolenia z którego Pan/Pani chciałby

skorzystać:

1) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej:

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP □                               
 2. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD □
 3. Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE □       
 4. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole □       
 5. Uczeń z zaburzeniami zachowania,

zagrożony niedostosowaniem społecznym                     □                   

 1. Grywalizacja w szkole – nowe możliwości

w uczeniu i nauczaniu                                                     □                               

2) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej:

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP □
 2. Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD □
 3. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole □
 4. Uczeń z zaburzeniami zachowania,

zagrożony niedostosowaniem społecznym                     □

 1. Grywalizacja w szkole – nowe możliwości

w uczeniu i nauczaniu                                                     □

 1. Projektowanie ćwiczeń interaktywnych

i gier na tablice, tablety i telefony                                   □

 1. Grafika komputerowa □
 2. Robotyka w szkole □
 3. Opiekun kola szachowego. □

3) w Szkole Podstawowej (Zespole Placówek Oświatowych) im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej

 1. Zastosowane narzędzi TIK w procesie edukacji □
 2. Metody i formy pracy z dziećmi z dysfunkcjami □
 3. Let’s play grammar Kids

- Let’s play Grammar Teens                                            □

 1. Zabawy do myślenia- metoda wspierania

rozwoju dzieci poprzez działania twórcze                      □

4) w Szkole Podstawowej (Zespole Szkolno-Przedszkolnym) im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży

 1. Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP □
 2. Uczniowie trudni i nadpobudliwi w szkole □
 3. Uczeń z zaburzeniami zachowania,            

zagrożony niedostosowaniem społecznym                     □

 1. Grywalizacja w szkole □
 2. Studia podyplomowe:

Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji                        □

VII. OŚWIADCZENIA

 1. 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w w/w projekcie i zobowiązuję się do regularnego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.
 2. 2. Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam chęć uczestnictwa w wybranych formach wparcia prowadzonych w ramach projektu.
 3. 3. Oświadczam, iż podane dane są zgodne z prawdą oraz że są mi znane wszelkie konsekwencje prawne i odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą.
 4. 4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach/sprawdzianach, które będą przeprowadzane w ramach Projektu.
 5. 5. Wyrażam zgodę na udostępnienie i wykorzystanie mojego wizerunku do zdjęć, które będą zamieszczone na stronie internetowej projektu oraz wykorzystywane w publikacjach związanych z promocją projektu. Moja zgoda dotyczy moich fotografii i nagrań audiowizualnych (w tym filmowych) utrwalonych w ramach realizacji Projektu oraz obejmuje takie formy publikacji jak: umieszczenie w zasobach promocyjnych projektu, udostępnienie na stronie internetowej projektu, publikację w mediach, prasie i programach w związku z publikacją informacji o w/w projekcie. Dopuszczam możliwość przetwarzania mojego wizerunku poprzez: kadrowanie, obróbkę cyfrową itp. przy czym zastosowanie wymienionych i podobnych technik nie uprawnia do dokonywania zmian naruszających dobra osobiste tj. celowo zniekształcające, ośmieszające bądź wypaczające wizerunek.
 6. 6. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

                        ....................................                         .......................................................

/miejscowość i data/                                               /podpis nauczyciela/

Wypełnia dyrektor szkoły lub pracownik kadr

Oświadczam, że (imię i nazwisko): .............................................................................

jest nauczycielem zatrudnionym w Szkole Podstawowej .......................................................

   .....................................                                       .......................................................................

 /miejscowość i data/                                        /podpis dyrektora szkoły lub pracownika kadr/

                    Załącznik nr 2 – Oświadczenie uczestnika projektu

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn.„Kompetencje kluczem do sukcesu program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” numer projektu: RPMP.10.01.03-12-0339/19; numer naboru: RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. 1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
 2. 2. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 3. 3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

4) rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami, a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.

 1. 4. Moje dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu ,,Kompetencje kluczem do sukcesu program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).
 2. 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, beneficjentowi realizującemu projekt - Gmina Sułoszowa, ul. Krakowska 139, 32–045 Sułoszowa oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa; Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa; Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa.

Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty
w ramach RPO WM.

 1. 6. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcie i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później.
 2. 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 3. 8. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15-20 RODO.
 4. 9. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZ/IP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw
  i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. 10. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. 11. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. 12. Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 8. 13. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
 • wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych UMWM (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30- 017 Kraków;
 • wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Ochrony Danych Osobowych MIiR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • działającym w ramach Instytucji Pośredniczącej, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Inspektora Danych Osobowych MCP (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych MCP, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.
 1. 14. W ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 2. 15. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy.

.……………………………                                 …………………….…………………………

               /miejscowość i data/                                                                             /czytelny podpis uczestnika projektu/

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie