Kompetencje kluczem do sukcesu - regulamin rekrutacjii uczniów

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 35/2020 Wójta Gminy Sułoszowa

z dnia 28.08.2020 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach dla uczniów

w ramach projektu ,,Kompetencje kluczem do sukcesu

- program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa””

na rok szkolny 2020/2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

 

 • § 1

Definicje

 

 1. 1. Projekt – projekt „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 2. 2. Beneficjent – Gmina Sułoszowa.
 3. 3. Realizator – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32-045 Sułoszowa; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa; Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa; Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, Wielmoża ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa.
 4. 4. Kandydat na uczestnika projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.
 5. 5. Uczestnicy projektu – Uczniowie/Uczennice szkół podstawowych z Gminy Sułoszowa, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 6. 6. Komisja Rekrutacyjna - komisja powołana w celu przeprowadzenia rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu, czyli zespół powołany przez Dyrektorów poszczególnych szkół.
 • § 2

Informacje ogólne

 

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu oraz zasady ich udziału w projekcie.
 2. 2. Okres realizacji projektu trwa od 01.07.2020 r. do 31.07.2022 r.
 3. 3. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Sułoszowa kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (z wyłączeniem uczniów zdolnych), w tym w zakresie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
 4. 4. Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą w cyklu roku szkolnego IX 2020 – VI 2021 w szkołach podstawowych objętych projektem tj.:

            1) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej,

            2) w Szkole Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej,

            3) w Zespole Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej,

            4) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży.

 1. 5. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, w tym danych gromadzonych w systemie informatycznym zostały opisane na stronie internetowej: https://www.mcp.malopolska.pl/media/userfiles/Dokumenty_1013/Zalacznik_3_do_umowy_o_dofiansowanie_Zasady_przetwarzania_danych_osobowych.pdf.
 2. 6. W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia dla Uczestników/Uczestniczek:
 • zajęcia rozwijające – warsztaty,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 1. 7. Zajęcia, jak i wszelkie działania podjęte w ramach projektu będą realizowane zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jak również zasady zrównoważonego rozwoju.
 2. 8. Uczniowie/Uczennice kwalifikowani są do udziału w projekcie w oparciu o zgodę rodzica/opiekuna prawnego zawartą w formularzu zgłoszeniowym ucznia.
 3. 9. Przystąpienie do rekrutacji oznacza pełną akceptację i przestrzeganie przez uczniów/uczennice i ich rodziców/opiekunów prawnych zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. 10. Rekrutacja na wycieczki edukacyjne będzie prowadzona w poszczególnych szkołach wśród uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach Projektu i będzie prowadzona przed każdą wycieczką osobno.
 5. 11. Decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzających chęć udziału w wycieczce edukacyjnej.
 6. 12. Do obowiązków Uczestnika/Uczestniczki w ramach realizacji umowy uczestnictwa w projekcie należy

w szczególności:

 • punktualne i regularne uczestnictwo w zajęciach Projektu potwierdzane zapisem na liście obecności,
 • udział w badaniach ankietowych wykonywanych na potrzeby monitoringu projektu.
 1. 13. Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny.
 • § 3

Przebieg i kryteria rekrutacji

 

 1. Do projektu mogą się zgłaszać dzieci i młodzież (poprzez swoich rodziców lub opiekunów prawnych), którzy spełniają następujące podstawowe kryterium rekrutacyjne: są Uczniem/Uczennicą w szkole podstawowej z terenu Gminy Sułoszowa objętych projektem.
 2. Uczestnik wyraża dobrowolną chęć uczestnictwa w zajęciach.
 3. Uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej formie wsparcia. W celu zgłoszenia
  do projektu należy dostarczyć do sekretariatu swojej Szkoły:
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia (załącznik nr 1-4)
 • Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5)
 • Zakres danych osobowych do centralnego systemu teleinformatycznego (załącznik nr 6)
 • Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 7).
 1. 4. Dokumenty dostępne są do pobrania w Sekretariacie Szkoły.
 2. 5. Rekrutacja będzie prowadzona we wrześniu 2020.
 3. 6. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja prowadzona

będzie w sposób ciągły.

 1. 7. Komisja Rekrutacyjna po zakończeniu naboru weryfikuje przyjęte wnioski i sporządza listę Kandydatów spełniających wymagania formalne i kryteria punktowe, a następnie sporządza listy rankingowe na poszczególne zajęcia i podejmuje decyzję
  o zakwalifikowaniu do projektu.
 2. 8. W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowani Uczniowie/Uczennice, według następujących kryteriów:
 3. a) niepełnosprawność – 4 punkty (weryfikacja na podstawie kopii orzeczenia o niepełnosprawności znajdującego się w dokumentacji szkoły);
 4. b) posiadający/e opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 2 punkty (weryfikacja na podstawie kopii orzeczenie znajdującego się w dokumentacji szkoły);
 5. c) posiadający/e opinię zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zppp) potwierdzająca trudności w nauce lub szczególne uzdolnienia – 1 punkt (weryfikacja na podstawie kopii opinii znajdującej się w dokumentacji szkoły);
 6. d) posiadający/e z rodzin z trudną sytuacją bytową (uczeń spełnia warunki do uzyskania pomocy określone w art. 90b ustawy o systemie oświaty) – 1 punkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia).
 7. 9. Kryteria rekrutacji:

 1) zajęcia wyrównawcze:

 1. a) kryterium pierwszego wyboru: niskie wyniki w nauce danego przedmiotu – 5 pkt
 2. b) kryterium drugiego wyboru: opinia nauczyciela danego przedmiotu – 3 pkt
 3. c) kryterium trzeciego wyboru: ocena zachowania

- wzorowe – 4 pkt

- bardzo dobre – 3 pkt

- dobre – 2 pkt

- poprawne – 1 pkt

- nieodpowiednie i naganne – 0 pkt

 2) zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE):

 1. kryterium pierwszego wyboru – orzeczenie PPP
 2. kryterium drugiego wyboru – wspólna diagnoza pedagogiczna pedagoga i nauczyciela

3) zajęcia rozwijające:

 1. kryterium pierwszego wyboru – wysokie wyniki w nauce danego przedmiotu – 5 pkt
 2. kryterium drugiego wyboru: opinia nauczyciela danego przedmiotu – 3 pkt
 3. kryterium trzeciego wyboru: ocena zachowania

- wzorowe – 4 pkt

- bardzo dobre – 3 pkt

- dobre – 2 pkt

- poprawne – 1 pkt

- nieodpowiednie i naganne – 0 pkt

 1. 10. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Kandydatów tej samej liczby punktów, o kolejności na liście decyduje data złożenia dokumentów rekrutacyjnych (osoba, która złożyła dokumenty wcześniej, znajdzie się na liście wyżej od osoby, która złożyła je później).
 2. 11. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału Projekcie zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych.
 3. 12. Dane osób z list rezerwowych, które nie zostały zakwalifikowane do Projektu, będą przechowywane do końca trwania projektu.
 4. 13. W przypadku gdy w wyniku rekrutacji podstawowej nie zostanie zrekrutowana wystarczająca liczba uczestników do poszczególnych form wsparcia i/lub nie będzie wystarczającej liczby chętnych do udziału w projekcie z list rezerwowych, istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji dodatkowej w ciągu roku szkolnego w oparciu o zasady rekrutacji podstawowej.
 5. 14. Liczba Uczestników/Uczestniczek zajęć indywidualnych nie może przekraczać 8 osób w grupie.
 6. 15. Uczestnik/Uczestniczka projektu, a w przypadku uczniów/uczennic ich opiekunowie prawni są zobowiązani zawiadomić Realizatora Projektu o zamiarze przerwania udziału w projekcie, składając pisemną informację i wyjaśnienie w tej sprawie w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.
 7. 16. Rezygnacja z udziału w projekcie, możliwa w uzasadnionych przypadkach. Uzasadnione przypadki mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
 8. 17. W przypadku rezygnacji osoby z uczestnictwa w danej formie wsparcia może ona zostać wykluczona z udziału w innych formach wsparcia.
 9. 18. Osoba rezygnująca lub skreślona z udziału w projekcie wyraża zgodę na korzystanie z jej dokumentów powstałych podczas realizacji w celach sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji projektu.
 10. 19. Skreślenia z listy uczestników projektu dokonuje Dyrektor, wpisując równocześnie na listę uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy podstawowej.
 11. 20. W przypadku braku dostępnych osób z listy rezerwowej przeprowadzany będzie proces rekrutacji uzupełniającej.
 • § 4

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. 1. Administratorem danych osobowych będzie:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa,

3)  Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, Wola Kalinowska, ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa,

4)  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa,

5) Gmina Sułoszowa,

6) Zarząd Województwa Małopolskiego, stanowiący Instytucję Zarządzającą dla

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020,

7) Minister Inwestycji i Rozwoju.

 1. 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (odpowiednio):

1) ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3) Wola Kalinowska ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Wielmoża  ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • ul. Krakowska 139, 32–045 Sułoszowa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji projektu: pn. „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych.
 2. 4. Dane osobowe będą przetwarzana na podstawie:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

4) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

5) Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września

2014 r.

6) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 1. 5. Informacje dodatkowe:

1) Uczestnikowi/Uczestniczce – w jego imieniu  rodzicowi/ prawnemu opiekunowi prawo do żądania od administratora dostępu do osobistych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w/w danych.

2) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji projektu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

3) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 • §5

Postanowienia końcowe

 

 1. 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r.
 2. 2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych lub

dokumentów programowych.

 1. 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Realizatorów Projektu.
 2. 4. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem, należy do Beneficjenta.

Opracował: Zespół Zarządzający – Szkoły.

Zatwierdził:

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej

Załącznik nr 3 - Formularz zgłoszeniowy ucznia Zespołu Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej

Załącznik nr 4 - Formularz zgłoszeniowy ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży

Załącznik nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu w zakresie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 – Zakres danych osobowych do centralnego systemu teleinformatycznego

Załącznik nr 7 – Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność uczestnika

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

Formularz zgłoszeniowy ucznia Szkoły Podstawowej nr 1

 1. im. Jana Pawła II w Sułoszowej

 

 

DANE PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa

OŚ PRIORYTETOWA

10 – WIEDZA I KOMPETENCJE

DZIAŁANIE

10.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE

10.1.3 – EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NR PROJEKTU

RPMP.10.01.03-12-0339/19

 

DANE UCZNIA/UCZENNICY

DANE UCZNIA/UCZENNICY

NAZWISKO

 

IMIĘ(IMIONA)

 

PESEL

 

WIEK

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR LOKALU

 

POCZTA    KOD

 

POWIAT

 

WOJEWÓDZTWO

 


DANE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA DO PROJEKTU

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR DOMU

 

NR TELEFONU

 

ADRES E-MAIL

 

 

KRYTERIA FORMALNE

UCZEŃ/ UCZENNICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………

………………………………

KLASA

pierwsza       druga         trzecia           czwarta      

piąta         szósta           siódma                ósma

 

WYBÓR FORMY WSPARCIA

Proszę zaznaczyć „X” zajęcia, w których uczeń/uczennica chciałby skorzystać.

Można zaznaczyć więcej niż jedną formę wsparcia, z zastrzeżeniem, że uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, o ile spełnia kryteria rekrutacji do danego rodzaju zajęć.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

 

 1. 1. Chemia klasy: VII-VIII □
 2. 2. Fizyka klasy: VII-VIII □
 3. 3. Geografia klasy: V-VIII □
 4. 4. Biologia klasy: V-VIII □
 5. 5. Matematyczno -przyrodnicze klasy: I-III, □
 6. 6. Doradztwo zawodowe klasa: VIII □

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

 1. Matematyka klasy: I-III □
 2. Matematyka klasy: IV-VIII □
 3. Język angielski klasy: III-IV □
 4. Przyroda klasa: IV □
 5. Chemia klasy: VII-VIII □
 6. Fizyka klasy: VII-VIII □
 7. Biologia klasy: V-VIII □
 8. Geografia klasy: V-VIII □

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

 1. Indywidualne zajęcia logopedyczne □
 2. Indywidualne zajęcia

matematyczno -przyrodnicze                        □

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem ……………………………………………
  (wpisać imię i nazwisko ucznia/ uczennicy)

i wyrażam zgodę na jego/ jej udział w projekcie Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, Iż moje dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane do celów rekrutacji w ramach projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzania przez realizatora projektu danych osobowych w/w Ucznia/ uczennicy wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.

………………………………                                  ……………………………………….

          /miejscowość i data/                                                                        /podpis opiekuna prawnego ucznia/uczennicy/

 

 

ZAŁĄCZNIKI

komplet załączników wymaganych Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa

TAK                NIE*

opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kserokopia

TAK                NIE

opinia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej potwierdzającego trudności w nauce lub szczególne uzdolnienia

TAK                NIE

oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

TAK                NIE

*właściwe podkreślić

(Wypełnia dyrektor szkoły lub wychowawca)

Oświadczam, że …………………………………………………………………..

                                                     /imię i nazwisko kandydata do projektu/

W roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.

 …………………………………….                           ……………………………………… /miejscowość i data/                                                                         /podpis dyrektora szkoły lub wychowawcy**/

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

Formularz zgłoszeniowy ucznia Szkoły Podstawowej nr 2

 1. im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej

 

DANE PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa

OŚ PRIORYTETOWA

10 – WIEDZA I KOMPETENCJE

DZIAŁANIE

10.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE

10.1.3 – EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NR PROJEKTU

RPMP.10.01.03-12-0339/19

 

DANE UCZNIA/UCZENNICY

DANE UCZNIA/UCZENNICY

NAZWISKO

 

IMIĘ(IMIONA)

 

PESEL

 

WIEK

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR LOKALU

 

POCZTA    KOD

 

POWIAT

 

WOJEWÓDZTWO

 


DANE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA DO PROJEKTU

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR DOMU

 

NR TELEFONU

 

ADRES E-MAIL

 

 

KRYTERIA FORMALNE

UCZEŃ/ UCZENNICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………

KLASA

pierwsza       druga         trzecia           czwarta      

piąta         szósta           siódma                ósma

 

WYBÓR FORMY WSPARCIA

Proszę zaznaczyć „X” zajęcia, w których uczeń/uczennica chciałby skorzystać.

Można zaznaczyć więcej niż jedną formę wsparcia, z zastrzeżeniem, że uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, o ile spełnia kryteria rekrutacji do danego rodzaju zajęć.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

 1. 1. Język angielski klasy: V-VIII □
 2. 2. Język niemiecki klasy: V-VIII □
 3. 3. Matematyka klasy: IV-VIII □
 4. 4. Geografia klasy: V-VIII □
 5. 5. Informatyka klasy: IV-VIII □
 6. 6. Biologia klasy: V-VI □
 7. 7. Biol-Chem klasy: VII-VIII □
 8. 8. Doradztwo zawodowe –

podst. przeds.(indywid.) klasa: VIII                   □

 1. Szachy klasy: I-III □
 2. Koło teatralne klasy: I-III □
 3. Koło teatralne klasy: IV-VII                        □
 4. 12. Mnemotechniki klasy: IV-VIII □
 5. 13. Informatyka klasy: I-III □
 6. 14. Przyroda klasy: I-III □

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

 1. Matematyka klasy: IV-VIII □
 2. Chemia klasy: VII-VIII □
 3. Fizyka klasy: VII-VIII □        
 4. Matematyczno- przyrodnicze klasy: I-III □

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

 1. Indywidualne zajęcia logopedyczne klasy: I-III □
 2. Zajęcia dla ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością □
 3. Terapia pedagogiczna klasy: I-IV □

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem ……………………………………………
  (wpisać imię i nazwisko ucznia/ uczennicy)

i wyrażam zgodę na jego/ jej udział w projekcie Kompetencje kluczem do sukcesu  – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, Iż moje dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane do celów rekrutacji w ramach projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzania przez realizatora projektu danych osobowych w/w Ucznia/ uczennicy wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.

………………………………                                  ……………………………………….

          /miejscowość i data/                                                                        /podpis opiekuna prawnego ucznia/uczennicy/

 

ZAŁĄCZNIKI

komplet załączników wymaganych Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa

TAK                NIE*

opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kserokopia

TAK                NIE

opinia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej potwierdzającego trudności w nauce lub szczególne uzdolnienia

TAK                NIE

oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

TAK                NIE

*właściwe podkreślić

(Wypełnia dyrektor szkoły lub wychowawca)

Oświadczam, że …………………………………………………………………..

                                                     /imię i nazwisko kandydata do projektu/

W roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej.

 …………………………………….                           ……………………………………… /miejscowość i data/                                                                         /podpis dyrektora szkoły lub wychowawcy**/

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Zespołu Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej

 

DANE PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa

OŚ PRIORYTETOWA

10 – WIEDZA I KOMPETENCJE

DZIAŁANIE

10.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE

10.1.3 – EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NR PROJEKTU

RPMP.10.01.03-12-0339/19

 

DANE UCZNIA/UCZENNICY

DANE UCZNIA/UCZENNICY

NAZWISKO

 

IMIĘ(IMIONA)

 

PESEL

 

WIEK

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR LOKALU

 

POCZTA    KOD

 

POWIAT

 

WOJEWÓDZTWO

 


DANE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA DO PROJEKTU

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR DOMU

 

NR TELEFONU

 

ADRES E-MAIL

 

 

KRYTERIA FORMALNE

UCZEŃ/ UCZENNICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………

………………………………

KLASA

pierwsza       druga         trzecia           czwarta      

piąta         szósta           siódma                ósma

 

WYBÓR FORMY WSPARCIA

Proszę zaznaczyć „X” zajęcia, w których uczeń/uczennica chciałby skorzystać.

Można zaznaczyć więcej niż jedną formę wsparcia, z zastrzeżeniem, że uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, o ile spełnia kryteria rekrutacji do danego rodzaju zajęć.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

 1. Informatyka klasy: IV-VIII □
 2. Biologiczno-fizyczne klasy: IV-VIII □
 3. Warsztaty teatralne klasy: I-III □
 4. Warsztaty teatralne klasy: IV-VIII □
 5. Język angielski klasy: IV-VIII □

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

 1. Matematyka klasy: IV-VIII □
 2. Matematyczno

- przyrodnicze klasy: I-III                 □

 1. Język angielski klasy: I-III □
 2. Język angielski klasy: IV-VIII □

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

 1. Terapia pedagogiczna klasy: I-IV □
 2. Indywidualne zajęcia

logopedyczne klasy: I-IV                  □

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem …………………………………………
  (wpisać imię i nazwisko ucznia/ uczennicy)

i wyrażam zgodę na jego/ jej udział w projekcie Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa realizowanym przez Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, Iż moje dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane do celów rekrutacji w ramach projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że  poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzania przez realizatora projektu danych osobowych w/w Ucznia/ uczennicy wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.

………………………………                                  ……………………………………….

          /miejscowość i data/                                                                        /podpis opiekuna prawnego ucznia/uczennicy/

 

 

ZAŁĄCZNIKI

komplet załączników wymaganych Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa

TAK                NIE*

opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kserokopia

TAK                NIE

opinia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej potwierdzającego trudności w nauce lub szczególne uzdolnienia

TAK                NIE

oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

TAK                NIE

*właściwe podkreślić

(Wypełnia dyrektor szkoły lub wychowawca)

Oświadczam, że …………………………………………………………………..

                                                     /imię i nazwisko kandydata do projektu/

W roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem Zespołu Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej.

…………………………………….                           ………………………………………
            /miejscowość i data/                                                         /podpis dyrektora szkoły lub wychowawcy**/

**niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

………………………………………

data wpływu formularza z pieczęcią

Szkoły

Formularz zgłoszeniowy ucznia

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży

 

DANE PROJEKTU

TYTUŁ PROJEKTU

KOMPETENCJE KLUCZEM DO SUKCESU – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa

OŚ PRIORYTETOWA

10 – WIEDZA I KOMPETENCJE

DZIAŁANIE

10.1 – ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODDZIAŁANIE

10.1.3 – EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NR PROJEKTU

RPMP.10.01.03-12-0339/19

 

DANE UCZNIA/UCZENNICY

DANE UCZNIA/UCZENNICY

NAZWISKO

 

IMIĘ(IMIONA)

 

PESEL

 

WIEK

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR LOKALU

 

POCZTA    KOD

 

POWIAT

 

WOJEWÓDZTWO

 


DANE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO ZGŁASZAJĄCEGO UCZNIA DO PROJEKTU

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

NAZWISKO

 

IMIĘ

 

ADRES ZAMIESZKANIA

DANE KONTAKTOWE

MIEJSCOWOŚĆ

 

ULICA

 

NR DOMU

 

NR TELEFONU

 

ADRES E-MAIL

 

 

KRYTERIA FORMALNE

UCZEŃ/ UCZENNICA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

………………………………

………………………………

KLASA

pierwsza       druga         trzecia           czwarta      

piąta         szósta           siódma                ósma

 

WYBÓR FORMY WSPARCIA

Proszę zaznaczyć „X” zajęcia, w których uczeń/uczennica chciałby skorzystać.

Można zaznaczyć więcej niż jedną formę wsparcia, z zastrzeżeniem, że uczestnik będzie mógł skorzystać z więcej niż jednej formy wsparcia, o ile spełnia kryteria rekrutacji do danego rodzaju zajęć.

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

 1. Chemia klasy: VII-VIII □
 2. Fizyka klasy: VII-VIII □
 3. Biologia klasy: V-VI i VIII □
 4. Przyroda klasy: I-IV □
 5. Język niemiecki klasy: IV-VIII □
 6. Doradztwo zawodowe – podstawy

przedsiębiorczości(indywidualne) kl. VIII   □

 1. Matematyka klasy: I-III □

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

 1. Informatyka klasy: IV-VIII □
 2. Matematyka klasy: I-III □
 3. Chemia klasy: VII-VIII □
 4. Fizyka klasy: VII-VIII □
 5. Biologia klasy: V-VIII □
 6. Matematyka klasy: IV-VIII □
 7. Język angielski klasy: IV i VII □
 8. Język niemiecki klasy: VII-VIII □

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI:

 1. Terapia pedagogiczna klasy: I-IV □
 2. Indywidualne zajęcia

logopedyczne klasy: I-III                              □

 

OŚWIADCZENIA

 1. Oświadczam, iż jestem prawnym opiekunem …………………………………………
       (wpisać imię i nazwisko ucznia/ uczennicy)

i wyrażam zgodę na jego/ jej udział w projekcie Kompetencje kluczem do sukcesu– program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa realizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

 1. Oświadczam, że zobowiązuję się do dopilnowania, by moje dziecko systematycznie uczestniczyło w zajęciach. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, zobowiązuję się dostarczyć pisemne usprawiedliwienie.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przyjmuję do wiadomości, Iż moje dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane do celów rekrutacji w ramach projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”.
 3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, znam kryteria kwalifikacyjne do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 4. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe oraz, że poinformowano mnie o prawie dostępu do przetwarzania przez realizatora projektu danych osobowych w/w Ucznia/ uczennicy wraz z prawem do żądania ich zmian, uzupełnienia lub usunięcia.

………………………………                                  ……………………………………….

          /miejscowość i data/                                                                        /podpis opiekuna prawnego ucznia/uczennicy/

 

 

ZAŁĄCZNIKI

komplet załączników wymaganych Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa

TAK                NIE*

opinia/orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o specjalnych potrzebach edukacyjnych - kserokopia

TAK                NIE

opinia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej potwierdzającego trudności w nauce lub szczególne uzdolnienia

TAK                NIE

oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej

TAK                NIE

*właściwe podkreślić

(Wypełnia dyrektor szkoły lub wychowawca)

Oświadczam, że …………………………………………………………………..

                                                     /imię i nazwisko kandydata do projektu/

W roku szkolnym 2020/2021 jest uczniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży  

                                   

…………………………………….                           ………………………………………
            /miejscowość i data/                                                         /podpis dyrektora szkoły lub wychowawcy**/

**niepotrzebne skreślić

                              Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

W związku z przystąpieniem mojego dziecka/podopiecznego …………………………………

                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka)

 do projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”nr RPMP.10.01.03-12-0339/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych osobowych dziecka przetwarzanych w ramach zbioru danych „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020” jest Zarząd Województwa Małopolskiego stanowiący Instytucję Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z siedziba w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31 – 156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków.
 2. Administratorem moich danych osobowych jest przetwarzanych w ramach danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest  minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 3. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 lit.c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 na podstawie:
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Morskiego i rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1083/2006;
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (UE) nr 1081/2006;
 6. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w pespektywie finansowej 2014 – 2020;
 7. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 8. Dane osobowe dziecka w zakresie wskazanym w pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”, a w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno – promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 (RPO WM)
 9. Dane osobowe dziecka zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Jasnogórska 11, 31 – 358 Kraków; beneficjentowi realizującemu projekt – Gmina Sułoszowa, 32 – 045 Sułoszowa ul. Krakowska 139 oraz podmiotem, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej, ul. Szkolna 9, 32–045 Sułoszowa; Szkoła Podstawowa nr 2 im. Batalionów Chłopskich w Sułoszowej, ul. Olkuska 316, 32–045 Sułoszowa; Zespół Placówek Oświatowych im. Władysława Szafera w Woli Kalinowskiej, ul. Szkolna 12, 32–045 Sułoszowa; Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Styczniowych w Wielmoży, ul. Szkolna 55, 32–045 Sułoszowa. Dane osobowe dziecka mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.

Dane osobowe dziecka mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom realizującym na zlecenie Powierzającego,  Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta kontrole i audyty w ramach RPO WM.

 1. Dane osobowe dziecka będą przechowywane do momentu realizacji i rozliczenia projektu i zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych nastąpi później.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielania wsparcia projektu.
 3. Posiadam prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 15 – 20 RODO.
 4. Posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sposób opisany powyżej. Przetwarzanie danych zostanie zaprzestane, chyba że IZIP będzie w stanie wykazać, że w stosunku do przetwarzanych danych istnieją prawne uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dane osobowe dziecka mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 8. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez ADO wskazanym w ust. 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Inspektor Danych osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30 – 017 Kraków.

…………………………………                      …………………………………….

       /miejscowość i data/                                                       /czytelny  podpis rodzica/prawnego
                                                                                                opiekuna uczestnika projektu/

Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

 

Poniższy formularz należy wypełnić drukowanymi literami

 

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH DO CENTRALNEGO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

 

Dane uczestnika:

1 Szkoła, do której uczęszcza uczeń

2 Imię

3 Nazwisko

4 PESEL

Dane kontaktowe:

5 Województwo

6 Powiat

7 Gmina

8 Miejscowość

9 Ulica

10 Nr budynku

11 Nr lokalu

12 Kod pocztowy

13 Telefon kontaktowy i/lub adres e-mail

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu:

14 Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia*

 tak                                  nie                              odmowa podania informacji

15 Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań*

 tak                                  nie                            

16 Osoba z niepełnosprawnościami*

 tak                                  nie                              odmowa podania informacji

17 Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)*

 tak                                  nie                              odmowa podania informacji

    * Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź

                                      

 

…………………………                                           ……………..………..…………………...

      /miejscowość, data/                                                         /podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/

Załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKA (DOT. UCZNIA/UCZENNICY)

Ja, niżej podpisana/y  ……….……………………………….….............................................

                                                              /imię i nazwisko prawnego opiekuna/

deklaruję udział mojego syna/mojej córki ………………………………………….…………

                                                                                                /imię i nazwisko dziecka/

zam. ……………………………………………………………………………………………

posiadającego/posiadającej nr PESEL ……….………………………………..……………

ucznia/uczennicy Szkoły Podstawowej ……….………………………………..……………

w projekcie nr RPMP.10.01.03-12-0339/19 pt. „Kompetencje kluczem do sukcesu - program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne  oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że wszystkie formy wsparcia opisane w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w tym: Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; Zajęcia rozwijające, Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami; finansowane są w ramach projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Oświadczam, że w momencie rozpoczęcia udziału w działaniach w ramach projektu moje dziecko spełnia kryteria uprawniające do udziału w projekcie tzn. jest uczniem jednej ze szkół podstawowych z terenu Gminy Sułoszowa.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych mojego dziecka w celu monitorowania i ewaluacji projektu; zostałem poinformowany o celu zbierania tych danych oraz wskazani zostali mi administratorzy danych osobowych mojego dziecka.

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa” i zgadzam się z wszystkimi jego postanowieniami oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na potrzeby realizacji i promocji projektu „Kompetencje kluczem do sukcesu – program rozwoju kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Sułoszowa”.

Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych/testach, które będą przeprowadzane
w ramach projektu.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu,

2) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania,

3) będę informować o wszelkich zmianach danych kontaktowych mojego dziecka

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym oświadczeniu oraz Formularzu zgłoszeniowym są zgodne z prawdą i że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia – z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

 

…..………………………………….                           …..…………………..……………….. /miejscowość i data/                                             / podpis rodzica /prawnego opiekuna ucznia/

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie