Program wychowawczo-profilaktyczny

W wychowaniu chodzi właśnie o to,

ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,

            aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,

         umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,

         to znaczy,

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim,

ale i dla drugiego„

                 Jan Paweł II                                              

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r.,
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.,
 3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
 4. Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.,
 5. Ustawa o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (art. 1, 5, 33, 34a, 40),
 6. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59),
 7. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6),
 8. Program Polityki Prorodzinnej Państwa z 17.11.1998 r.,
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
 10. Rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz. U. Poz. 1249),
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 12. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii,
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 sierpnia 1996 w sprawie organizowania
  i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego
  i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,
 14. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 15. Program polityki prorodzinnej państwa przyjętego 17 listopada 1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów (rozdz. V),
 16. Statut szkoły.

                  Wprowadzenie do programu

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Jednak to rodzice posiadają pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci.

Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi szkodliwego zjawiska w konkretnej społeczności.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej od 1 września 2017 r. realizuje Program wychowawczo-profilaktyczny. Program ten obejmuje:

 1. Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów.
 2. Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów.

Rozdział I

Zadania Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego

 1. Cele ogólne

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu z promocji zdrowia i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • emocjonalnej ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie i innych ludzi, radzeniu sobie z trudnościami, które zagrażają jego zdrowemu rozwojowi   i życiu,
 • społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny wzorów norm społecznych,
 • duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia,
 • kształtowania umiejętności dokonywania samodzielnej oceny norm społecznych.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i informacyjną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły, odbywającą się w formie pogadanek, warsztatów, festynów, projektów edukacyjnych, aktywnych metod nauczania, prowadzenia strony internetowej oraz kroniki szkoły.

 1. Zadania szkoły
 1. Budowanie poczucia własnej wartości każdego ucznia.
 2. Kształcenie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.
 3. Ćwiczenie umiejętności zachowań asertywnych.
 4. Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów.
 5. Zrozumienie mechanizmu i przyczyn powstawania agresji.
 6. Kształcenie umiejętności komunikowania się.
 7. Dostarczenie wiedzy na temat uzależnień i substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na życie człowieka.
 8. Wzmacnianie przekonania, że życie bez środków uzależniających jest wartościowe i ciekawsze.
 9. Promocja zdrowego stylu życia.
 10. Kształcenie umiejętności dokonywania wyborów.
 11. Wskazanie możliwości unikania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.
 12. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 13. Pomoc w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.

Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów. Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą postawę dialogu.

Kryteria i sposób oceniania zachowania uczniów zawarte są w Statucie Szkoły.

 1. Cele szczegółowe

Uczeń naszej szkoły:

 • jest odpowiedzialny, dba o bezpieczeństwo własne i rówieśników,
 • dba o higienę osobistą i estetykę ubioru,
 • jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności,
 • zna zasady zdrowego stylu życia, odżywiania i aktywnie spędza wolny czas,
 • szanuje polskie dziedzictwo kulturowe przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy i świata,
 • zna i szanuje symbole narodowe,
 • kultywuje zwyczaje, tradycje Małej Ojczyzny i regionu,
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych (kulturalnych, sportowych) i godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
 • odróżnia dobro od zła,
 • jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka,
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy,
 • przestrzega uniwersalnych wartości moralnych i etycznych (prawość, wierność, dobroć, poszanowanie prawdy i godności drugiej osoby),
 • potrafi komunikować się z innymi w sposób asertywny,
 • szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
 • rozwiązuje konflikty bez użycia przemocy,
 • zna i stosuje zasady pracy w grupie,
 • chętnie pomaga innym,
 • angażuje się w wolontariat,
 • jest empatyczny i dostrzega potrzeby innych.

Powyższe cele realizowane będą poprzez:

 • codzienne działania dydaktyczno – wychowawcze wychowawców i nauczycieli,
 • realizację ścieżek edukacyjnych – szczególnie prozdrowotnej, wychowania do życia w rodzinie i edukacji dla bezpieczeństwa,
 • organizację szkoleń i zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • aranżowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny psychologii i profilaktyki,
 • szkolenia dla rodziców i pomoc dla nich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, przygotowanie przez uczniów spektaklu profilaktycznego oraz uroczystości szkolnych, zawodów i zajęć sportowych, wyjazdów okolicznościowych, działalności charytatywnej, spotkań z rówieśnikami itp.,
 • pomoc uczniom w poszukiwaniu odpowiedzi o sens życia, o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów,
 • kształtowanie postawy dialogu,
 • wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie postawy patriotycznej i obywatelskiej oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej,
 • planowanie przez ucznia własnego rozwoju, w tym wyboru dalszego kierunku kształcenia i wspieranie go w tym przez wychowawcę, pedagoga, doradcę zawodowego,
 • wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 1. Model absolwenta

Absolwent jest:

 • odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań, jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności, potrafi przyznać się do błędu i postępuje uczciwie, stara się rzetelnie wywiązywać
  ze swoich obowiązków. W działaniu zbiorowym czuje się odpowiedzialny za efekty własnej pracy,
 • tolerancyjny – prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,
 • empatyczny – rozumie potrzeby innych i potrafi wczuć się w sytuację drugiego człowieka,
 • optymista – pozytywnie patrzy na świat, lubi ludzi i siebie,
 • patriota – szanuje symbole narodowe, kultywuje tradycje narodowe, zna przeszłość historyczną swojego narodu i państwa, utożsamia się z własnym państwem i narodem,
 • aktywny – rozwija swoje zainteresowania i pasje, jest kreatywny, przedsiębiorczy, posługuję się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, aktywnie uczestniczy wżyciu społecznym i politycznym państwa,
 • świadomy swoich praw i obowiązków – jako obywatel świadomie podejmuje decyzje związane z państwem, rozumie zasady demokracji,
 • samodzielny – orientuje się w otaczającym go świecie, potrafi stawiać sobie cele i je realizować, swobodnie korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi zaplanować własne działania, dobrać metody postępowania i ocenić efekty swojej pracy, umie podejmować decyzje i radzić sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
 • otwarty – komunikuje się w języku polskim, angielskim, niemieckim,
  zna i wykorzystuje zasady sprawnego porozumiewania się, potrafi dyskutować, negocjować i przejawia gotowość do dialogu, ciekawy świata,
 • prawy – rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o ogólnoludzki system wartości, umie stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych
  i niejednoznacznych.

 

 1. Diagnoza sytuacji wychowawczej

 Przed przystąpieniem do tworzenia programu wychowawczo – profilaktycznego dokonano analizy potrzeb szkoły na podstawie:

 • diagnozy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole,
 • obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, pozalekcyjnych, wycieczkach oraz zajęciach sportowych, w drodze do i ze szkoły,
 • rozmów z uczniami na lekcjach wychowawczych,
 • wywiadów z rodzicami, z nauczycielami i wychowawcami,
 • wniosków z zebrań Zespołu Wychowawców Klasowych,
 • analizy dokumentacji szkolnej (analiza uwag wpisanych do dzienników lekcyjnych),
 • analizy dokumentacji pedagoga szkolnego,
 • wniosków z ewaluacji wewnętrznej,
 • badania losów absolwentów,
 • rocznych sprawozdań opracowanych przez wychowawców.

Na podstawie analizy w/w dokumentów i przeprowadzonych rozmów, wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • niewłaściwe zachowanie na lekcjach i w czasie przerw,
 • arogancki stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • niewywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • odosobnione akty przemocy fizycznej i psychicznej (wyśmiewanie),
 • palenie papierosów,
 • używanie wulgaryzmów,
 • nieposzanowanie mienia szkolnego,
 • brak kultury osobistej.
 1. Uczestnicy programu

             Uczestnikami Programu wychowawczo–profilaktycznego jest cała społeczność szkolna:

 • dyrektor szkoły,
 • pedagog szkolny,
 • wychowawcy klasy,
 • nauczyciele,
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • pracownicy niepedagogiczni
 OBSZAR TREŚĆ FORMA
Kształtowanie postaw i norm
społecznych –
wychowanie
do wartości.
1. Poznanie osoby Jana Pawła II jako autorytetu.
2. Uroczystości szkolne i dla środowiska lokalnego związane z osobą patrona.
3. Współpraca z Rodziną Szkół noszących imię Jana Pawła II.
4. Nawiązywanie poprawnych relacji w grupie.
5. Promowanie i wzmacnianie pozytywnych wzorów
i postaw.
6. Promowanie kultury słowa i zasad savoir vivre’u.
7. Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
8. Kształtowanie umiejętności przestrzegania reguł.
9. Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.
 - pogadanki, wystawy, filmy, dyskusje, piosenki , wiersze, konkursy klasowe i szkolne, konkursy ogólnopolskie, gazetki,
- apele (16 każdego miesiąca),
- święto szkoły – Dzień Patrona ,
- zjazdy przedstawicieli Rodziny Szkół,
- realizacja projektów edukacyjno - wychowawczych
- lekcje wychowawcze,
- lekcje tematyczne,
- tworzenie regulaminów i kontraktów klasowych,
- wycieczki
 Rozwijanie
kompetencji
i umiejętności
uczniów wpływających
na ich
wszechstronny
rozwój.

1. Wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
2. Wyrównywanie szans edukacyjnych.
3. Zapobieganie wykluczeniu.
4. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
5. Rozwijanie postaw świadomego korzystania
z technologii.
6. Wspomaganie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 - dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb
i możliwości uczniów,
- organizacja konkursów i olimpiad,
- zajęcia pozalekcyjne,
- realizacja projektów edukacyjno-wychowawczych,
- lekcje tematyczne,
- współpraca ze specjalistami
- uroczystości i imprezy szkolne,
 Kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.
 1. Rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
2. Rozwijanie i umacnianie tradycji narodowych
i tożsamości narodowej.
3. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej.
4. Wprowadzenie uczniów w świat wydarzeń publicznych.
5. Rozwijanie i okazywanie szacunku dla dobra wspólnego i dokonań przeszłych pokoleń.
6. Zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi oraz uczenie szacunku do nich.
7. Uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób.
8. Kształtowanie postawy aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu klasy i szkoły.
 - akademie i uroczystości szkolne oraz środowiskowe,
- święto szkoły – Dzień Patrona,
- zajęcia z wychowawcą,
- lekcje tematyczne,
- konkursy i projekty,
- akcje charytatywne,
- praca Samorządu Uczniowskiego
 Budowanie postawy prozdrowotnej
i zdrowego stylu życia
 1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych.
2. Motywowanie uczniów do wdrażania zdrowego stylu życia.
3. Realizowanie treści związanych z ochroną przyrody.
4. Kształtowanie postaw proekologicznych.
5. Dbałość o higienę osobistą, ład i estetykę miejsca pracy.
6. Propagowanie zdrowia poprzez aktywność ruchową.
 - lekcje wychowawcze,
- pogadanki,
- spotkania ze specjalistami,
- gazetki szkolne i klasowe,
- projekty edukacyjno-wychowawcze,
- cykliczne konkursy i akcje ekologiczne,
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- projekt pt: „Szkoła promująca zdrowie”,
- akcje promujące zdrowie,
- wycieczki i rajdy, zielona szkoła,
- zawody sportowe,
- nauka pływania
 Edukacja regionalna
i dziedzictwo kulturowe.
 1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie zainteresowań kulturą, tradycjami
i możliwościami rozwoju własnego regionu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu.
2. Tworzenie pozytywnego obrazu swojego regionu.
3. Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i społeczności szkolnej.
4. Promowanie działalności szkoły i walorów własnego regionu .
 - gazetki okolicznościowe
- wycieczki,
- konkursy, wystawy,
- spotkania z twórcami regionalnymi,
- współpraca z OPN,
- prezentacja działalności dydaktycznej i kulturalnej szkoły na stronie WWW naszej szkoły,
- festyn rodzinny,
- dożynki,
- projekty edukacyjne promujące region
 Działania
z zakresu bezpieczeństwa
i przeciwdziałaniu zagrożeniom
w szkole.
 1. Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia.
2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
3. Minimalizowanie sytuacji niebezpiecznych i zagrożeń.
4. Tworzenie warunków do bezpiecznej zabawy i nauki.
5. Profilaktyka zapobiegania uzależnieniom.
6. Kształtowanie świadomości bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
7. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących przemocy fizycznej, psychicznej.
 - zasady BHP,
- regulamin wycieczek,
- zasady używania numerów alarmowych,
- pierwsza pomoc przedmedyczna,
- pogadanki,
- warsztaty,
- zajęcia z wychowawcą,
- zajęcia tematyczne
- dyżury nauczycieli,
- spotkania ze specjalistami z zakresu uzależnień,
- spektakle i warsztaty profilaktyczne,
-szkolenia dla rodziców,
- diagnozowanie zagrożeń,
- procedura Niebieskiej Karty,
-współpraca ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa
i pomocy rodzinie
Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej.  1. Znajomość i przestrzeganie przez uczniów kontraktu klasowego.
2. Integracja zespołów klasowych i międzyklasowych.
3. Reagowanie na wszelkie przejawy agresji.
4. Kształtowanie umiejętności pokojowego rozwiązywania konfliktów.
 - zajęcia z wychowawcą ,
- wycieczki,
- imprezy klasowe i szkolne,
- inscenizacje tematyczne,
- współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
i wsparcia
Rozwijanie wrażliwości
na drugiego człowieka.
1. Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych.
2. Kształtowanie postawy empatii.
- akcje charytatywne,
- pomoc koleżeńska,
- zajęcia z wychowawcą,
- akcje profilaktyczne
 Współdziałanie
z rodzicami
i środowiskiem
lokalnym.
1. Kształtowanie pozytywnej współpracy rodziców
ze szkołą.
2. Nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
3. Budowanie prawidłowych relacji z rodzicami
i instytucjami współpracujący mi ze szkołą.
- współpraca z rodzicami,
- imprezy i uroczystości szkolne,
- zajęcia ze specjalistami,
- konsultacje dla rodziców,
- szkolenia rodziców,
- strona www,
- akademie środowiskowe,
-współpraca z lokalnymi instytucjami
Preorientacja zawodowa. 1. Wsparcie uczniów w procesie kształtowania świadomości o sobie samym.
2. Zapoznanie ze światem zawodów i ludzi pracy zawodowej.
3. Poznanie ścieżek dalszej edukacja oraz rynku pracy.
4. Rozwijanie kompetencji uczniów związanych z podejmowaniem trafnych decyzji edukacyjnych
i zawodowych.

- lekcje wychowawcze,
- rozmowy doradcze,
- zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego,
- Szkolny Punkt Informacji i Kariery,
- targi edukacyjne
- dni otwarte szkół średnich

Rozdział IV

Ewaluacja programu

Program powyższy jest zapisem oczekiwań dotyczących efektów profilaktyki szkolnej. Nie jest dokumentem zamkniętym może podlegać zmianom, które zweryfikuje rzeczywistość szkolna

Program wychowawczo-profilaktyczny będzie podlegać stałemu monitorowaniu, które będzie prowadzone na bieżąco przez nauczycieli, wychowawców oraz Dyrektora Szkoły. Założenia oraz skuteczność wdrażania programu będzie poddawana systematycznej ewaluacji.

Bieżący monitoring pozwoli na określenie mocnych i słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. Uzyskane wyniki posłużą do oceny przeprowadzonych działań z punktu widzenia uczniów i ich rodziców oraz wprowadzenia ewentualnych zmian.

Sposoby ewaluacji :

Obserwacja zachowań uczniów. Analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli oraz rodziców/ opiekunów prawnych. Rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły oraz innymi osobami, organizacjami i instytucjami współpracującymi ze szkołą. Analiza dokumentów (klasowe plany wychowawcze, dzienniki).Hospitacje.Analiza prac i wytworów uczniów.Sprawozdania z realizacji zajęć dodatkowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz planów wychowawców klas itp.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie