Program wychowawczy

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata,

Są przyszłością Narodu i Kościoła,

Są tą przyszłością oni młodzi ludzie,

Ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę,

O Kościół, o naród cały.”

        

                                      Jan Paweł II

Program wychowawczy

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II

w Sułoszowej

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał – aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej
i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” – słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II niech będą naszym drogowskazem i głównym kierunkiem oddziaływań wychowawczych w Naszej Szkole.

         W pracy wychowawczej będą towarzyszyły nam słowa z naszego hymnu szkolnego „ … Słowami Papieża wsparci za jego wzorem iść chcemy… „

         Pragniemy, by Nasza Szkoła była wspólnotą nauczycieli i uczniów. By uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość.

         Mamy świadomość, że w naszej pracy nieodzowni są rodzice, że rola rodziców jest rolą wiodącą w procesie wychowywania i szkoła powinna ich w tym wspierać. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej ucznia. Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej szkoły kształtujemy postawy w sferze emocjonalnej, społecznej, estetycznej i moralnej. Proces ten podporządkowany jest ściśle możliwościom percepcyjnym dzieci w wieku 6 – 13 lat.

         Program wychowawczy Naszej Szkoły służy rozwojowi uczniów uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, wolności sumienia i wyznawanych przekonań.

         Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych objęci
są nauczaniem indywidualnym.

         Wychowawcy podczas realizacji planów pracy wychowawcy klasowego powinni zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne
do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności.

         Program wychowawczy szkoły wraz ze szkolnymi programami nauczania i profilaktycznym, planem pracy wychowawcy tworzy spójną całość.

„Dobro młodego pokolenia niech będzie troską waszego życia

I waszej pracy wychowawczej. … Czyż może być większe

powołanie od tego, którym Bóg was obdarzył?”

Jan Paweł II – Łowicz

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

 1. Rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
 2. Rozwijanie i umacnianie tradycji narodowych i tożsamości narodowej.
 3. Kształtowanie poczucia świadomości obywatelskiej.
 4. Wprowadzenie uczniów w świat wydarzeń publicznych .
 5. Rozwijanie i okazywanie szacunku dla dobra wspólnego i dokonań przeszłych

pokoleń.

 1. Zapoznanie z symbolami narodowymi, państwowymi i religijnymi oraz uczenie szacunku do nich.
 2. Uczenie dostrzegania potrzeb i praw własnych oraz innych osób.
Kl. I - III
Treści Formy realizacji Uwagi

1Symbole narodowe (flaga, godło,

hymn).

2. Rozumienie pojęć: ojczyzna, państwo, stolica, Europa.

3. Elementy historii Polski.

4. Początki państwa polskiego, dawne

stolice, legendy.

5. Warszawa – stolica Polski.

6. Szkoła – lokalizacja, nazwa, adres.

7. Praca Urzędu Gminy w Sułoszowej.

- zajęcia edukacyjne: Jak Orzeł Biały stał się godłem Polski?, „Mazurek Dąbrowskiego”

hymnem Polski, śpiewamy hymn Polski na uroczystościach szkolnych.

- pogadanki

-literatura, filmy, wystawki, gazetki

- udział w uroczystościach

- zwiedzanie miejsc pamięci narodowej,

- wycieczki lokalne

KL. IV - VI
Treści Formy realizacji Uwagi

1.Znajomość hymnu państwowego (daty i miejsca powstania , okoliczności ,w których jest śpiewany, postawa).

2. Znajomość godła i flagi państwa.

3. Szacunek dla symboli narodowych,

tradycji i ważnych rocznic.

4. Kraje sąsiadujące z Polską- miejsce Polski w Europie.

5. Patriotyzm współczesnego Polaka.

6. Zasady demokracji. Poznanie ludzi o innych poglądach i religii.

7. Ogólnoludzkie zasady moralne  i humanistyczne

8. Prawa i obowiązki ucznia

9. Aktywne uczestnictwo w wyborach

do samorządu uczniowskiego:

kształtowanie postaw obywatelskich

właściwych społeczeństwu

demokratycznemu.

10. Uroczystości i święta szkolne –imprezy klasowe i ogólnoszkolne.

- nauka hymnu

- pogadanki, wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi

- analiza mapy Europy

- poznajemy kultury państw unijnych - prezentacja

- przygotowanie i udział w ważnych uroczystościach rocznicowych na terenie

szkoły i gminy

- wycieczki w miejsca pamięci narodowej

- przypomnienie ważnych rocznic wydarzeń   historycznych (wrzesień 1939, 11 listopada

1918, 3 maja 1791)-poprzez przygotowanie okolicznościowych apeli, gazetek, prac plastycznych

- pielęgnowanie polskich tradycji narodowych,   języka (święta, udział w konkursach   recytatorskich, plastycznych, literackich)

- przydział obowiązków w klasie

- udział w kampanii wyborczej Samorządu   Uczniowskiego, głosowanie

Edukacja regionalna i dziedzictwo kulturowe

 1. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie

zainteresowań kulturą, tradycjami i możliwościami rozwoju własnego regionu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu.

2. Tworzenie pozytywnego obrazu swojego regionu.

3. Budzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnegoi społeczności szkolnej.

4. Promowanie działalności szkoły i walorów własnego regionu .

 

Kl. I - III
Treści Formy realizacji Uwagi

1.Poznanie szkoły i najbliższego otoczenia i tradycji regionu.

2. Najciekawsze miejsca przyrodnicze,

historyczne.

3.Zapoznanie z legendami   związanymi z naszą okolicą.

3. Znane postaci regionu.

- gazetki okolicznościowe

- (moja mała ojczyzna)

- wycieczki: Kraków, zamek  w Pieskowej Skale, OPN

- konkursy, wystawy

- spotkania z twórcami regionalnymi

KL. IV - VI
Treści Formy realizacji Uwagi

1. Moja miejscowość dawniej i dziś.

2. Miejscowe podania, legendy,

muzyka, taniec.

3. Sylwetki osób zasłużonych dla

środowiska lokalnego.

4. Przeszłość historyczna naszego

regionu.

5. Życie kulturalne naszej szkoły  i regionu.

6. Zabytki przyrody i architektury.

- wycieczki: Kraków, zamek  w Pieskowej Skale, OPN

- pogadanki na godzinie wychowawczej

- konkursy i wystawy związane z regionem

- Festyn Rodzinny

- rajdy ekologiczne po okolicy  (Rajd Nietoperza)

- współpraca z OPN – prelekcje, lekcje muzealne

- prezentacja działalności dydaktycznej i kulturalnej szkoły na stronie WWW naszej szkoły.

- spotkania z ciekawymi ludźmi

Nasz Patron – Jan Paweł II

1. Zapoznanie uczniów z historią życia i powołania Wielkiego Polaka –   Jana Pawła II

2. Zachęta do kształtowania postaw i zachowań według nauczania     Naszego Patrona.

3. Utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

KL. I - VI
Treści Formy realizacji Uwagi

1.Poznanie osoby Jana Pawła II jako niepodważalnego autorytetu.

2. Uroczystości szkolne i dla środowiska lokalnego związane z osobą Naszego Patrona.

3. Współpraca z Rodziną Szkół noszących imię Jana Pawła II

- Zdobywamy informacje o patronie naszej szkoły- pogadanki, wystawy, filmy , dyskusja, piosenki , wiersze, konkursy klasowe i szkolne

- apele ( 16 każdego miesiąca)

- Dzień Patrona , Rocznica śmierci ( montaż słowno -muzyczny, konkursy, prezentacje multimedialne)

- udział w zjazdach przedstawicieli Rodziny Szkół,

- udział w Ogólnopolskich konkursach (recytatorskim, wiedzowym, muzycznym                 i sportowym)

Wychowanie   do życia w społeczeństwie

 1. Wdrażanie do odpowiedzialności za społeczeństwo, w którym żyjemy.

2. Uczenie poprawnych zachowań  z zachowaniem norm obowiązujących   w społeczeństwie.

3. Uświadomienie młodzieży problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, za rodzinę i społeczeństwo.

4. Wskazanie na ludzi, którzy walczą o pokój, wolność, o poszanowanie praw drugiego człowieka.

5. Pokazanie sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.  

Kl. I - III
Treści Formy realizacji Uwagi

1. Poznajemy się przez zabawę.

2. Nasze prawa i obowiązki

3.Tolerancja, akceptacja siebie i innych.

4. My i środowisko naturalne

- gry i zabawy integracyjne - organizowanie i udział  w imprezach klasowych

-pogadanki (wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych)

-inscenizacje , elementy dramy

- uczestnictwo w akcji „ Sprzątanie Świata”

- wyjazdy na „ zieloną szkołę”

KL. IV - VI
Treści Formy realizacji Uwagi

1. Szacunek dla każdego człowieka

2. Kształtowanie wrażliwości moralnej, empatii i altruizmu.

3.Kształtowanie odwagi i poczucia godności.

4.Szacunek dla „Wielkich Polaków”

5.Tolerancja wobec innych osób i ich poglądów.

6. Pojęcie kultury osobistej.

7.Umiejętność wartościowania.

8.Znajomość praw i obowiązków ucznia.

9.Poprawne komunikowanie się  z rówieśnikami i dorosłymi.

10.Wyrabianie postawy ograniczonego zaufania wobec dorosłych

11.Kultura zachowania w różnych sytuacjach.

12. Ochrona środowiska naturalnego

- lekcje tematyczne i wychowawcze z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania              i dostępnych pomocy dydaktycznych

-apele, akademie i imprezy kulturalne   –organizowanie „ Dnia babci i dziadka.”

- działania charytatywne.

- szkolny konkurs- savoir -vivre

- wycieczki

- gry i zabawy integracyjne

- warsztaty prowadzone przez zaproszoną osobę ( policjant, pracownik OPN, psycholog,                i inni.)

-pogadanki (wykorzystanie dostępnych pomocy dydaktycznych)

-inscenizacje , elementy dramy

- uczestnictwo w akcji „ Sprzątanie Świata”

Wychowanie kulturalne

 1. Kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

2. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr kultury i środków komunikacji medialnej.

3. Kształtowanie postawy tzw. „człowieka kulturalnego”.

 

Kl. I - III
Treści Formy realizacji Uwagi

1.Czasopisma i książki dziecięce –

rozbudzanie zainteresowań

czytelniczych.

2. Dbałość o czystość języka polskiego.

3. Korzystanie z biblioteki, kina, teatru, wystaw.

4. Formy grzecznościowe – dziękuję, przepraszam, proszę itp.

5. Umiejętność kibicowania podczas

zawodów sportowych, na konkursach.

- zajęcia edukacyjne w bibliotece

- wycieczki

- apele

- zajęcia w pracowni komputerowej

- wyjazdy do teatru, kina

- zawody sportowe

- konkursy

KL. IV - VI
Treści Formy realizacji Uwagi

1. Piękno literackiego języka polskiego.

2. Czytelnictwo książek i czasopism.

3. Umiejętność zachowania się              w czasie lokalnych imprez sportowych i artystycznych

4.Kształtowanie szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

5. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr kultury i środków komunikacji medialnej.

6. Kształtowanie postawy tzw.

„człowieka kulturalnego”.

7.Korzystanie z dóbr kultury dla

rozwijania własnej osobowości.

- filmy, wystawy, miejsca pamięci narodowej

- Andrzejki, Wigilia klasowa, zabawa karnawałowa, festyny, dyskoteki szkolne

- dekorowanie sal, gazetki klasowe

- korzystanie z biblioteki szkolnej

- udział w rywalizacji czytelniczej między klasami

- wyjazdy do teatru, muzeum, kina

- wycieczki turystyczno-krajoznawcze

- udział w konkursach plastycznych, muzycznych

i językowych

- dyskusja

 

Powinności wychowawców klas

 1. Realizacja programów edukacyjnych, których nauczanie jest prowadzone przez cały rok lub w czasie kilkugodzinnym lub dłuższych kursów ( np. narkomania, alkoholizm, innych w miarę potrzeb).
 2. Uwzględnianie w zajęciach szkolnych programu wychowawczego i programu profilaktyki.

„ We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeństwa

i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne

dla szkoły polskiej.”

Jan Paweł II – Łowicz

 

Rola nauczyciela w programie wychowawczym

 1. Nauczyciel wie, iż stanowi integralną część jego działalności, zapewni względnie trwałe zapamiętywanie treści, które zostaną zrozumiane oraz umożliwi kształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się nimi.
 2. Wspiera rodziców w dziedzinie wychowania. Kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców, lecz wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze.
 3. Nauczyciele winni w miarę możliwości w każdej działalności edukacyjnej dbać o rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, w tym zwłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.
 4. Nauczyciel wspiera uczniów w kształtowaniu ich własnej świadomości moralnej, a nie ogranicza się do przekazywania wiedzy etycznej. Ta świadomość moralna winna być pełna,
  tzn. uwzględniająca wymiar indywidualny i społeczny.
 5. Nauczyciel pomaga uczniom m.in. w rozpoznawaniu wartości moralnych, w dokonywaniu wyborów i hierarchizacji tych wartości.
 6. Nauczyciele i uczniowie będą kształtować w sobie postawę dialogu i przyczyniać się do tworzenia klimatu zaufania, będą doskonalić umiejętności słuchania innych i rozumieć ich poglądy, współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

„Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego

Dziejów, bogatej tradycji i kultury.”

Jan Paweł II - Łowicz

 

Istniejące lub tworzone zwyczaje i obyczaje szkolne

 1. Organizacja w maju lub w czerwcu spotkań z rodzicami dzieci rozpoczynającymi naukę w klasie pierwszej oraz lekcji otwartych dla przyszłych pierwszoklasistów.
 2. Ślubowanie klas pierwszych, uroczyste zakończenie edukacji przez uczniów klas VI.
 3. Montaż słowno – muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  i Wielkanocnych ( Jasełka, Misterium Męki Pańskiej).
 4. Akademie z okazji świąt państwowych.
 5. Prezentacja dorobku artystycznego.
 6. Święto szkoły – Dzień Patrona.
 7. Festyn Rodzinny.
 8. Apele – 16 każdego miesiąca poświęcone Patronowi Szkoły.

„Rodzina nie może pozostać sama w tym odpowiedzialnym obowiązku

wychowania. Potrzebuje pomocy i oczekuje jej ze strony Kościoła i państwa.

Chodzi tu nie o wyręczanie rodziny w jej obowiązkach, ale o harmonijnie

zjednoczenie wszystkich w tym wielkim zadaniu.”

Jan Paweł II – Łowicz

 

 

Zasady współpracy z rodzicami

 1. Wychowawcy winni utrzymywać częste kontakty z rodzicami. Fakt odbycia spotkania musi być odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Kontakty indywidualne odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Zebrania ogólne ( całej szkoły – dwa razy w roku: wrzesień, styczeń).
 2. Na spotkaniu ogólnym rodzice zapoznawani są m.in. z planem wychowawczym szkoły jak i klasy. Rodzice mają możliwość wyrażenia opinii na temat tego planu.
 3. Rodzice mogą uczestniczyć w tzw. „lekcjach otwartych”. Nauczyciele wychowawcy powinni angażować rodziców do opieki nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych, zabaw i imprez szkolnych.

„ Przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Uczcie się poznawać co raz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”

Jan Paweł II – Łowicz

 

Zasady funkcjonowania i zadania samorządu uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Naszej Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów.
 3. Każda klasa wybiera swoich przedstawicieli, którzy reprezentująją na forum szkoły.
 4. Przedstawiciele wszystkich klas tworzą Zarząd Samorządu, który reprezentuje całą społeczność w kontaktach z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

 

Przedstawiony powyżej program wychowawczy szkoły pozostaje
w ścisłym związku z Programem Pracy Szkoły. Łączy je wspólnym, wypracowanym przez nauczycieli, rodziców i uczniów celem. Przewija się przez wszystkie zajęcia lekcyjne, a także tematykę godzin
do dyspozycji wychowawcy klasowego, lekcje religii, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne.

     W wyniku naszych działań wychowawczych będziemy dążyć
do tego, by uczeń był:

- uczciwy

- odpowiedzialny

- tolerancyjny

- samodzielny

- otwarty

- kulturalny

- aktywny

- komunikatywny

- kreatywny

- ciekawy świata i siebie

     Realizację celów wychowawczych widzimy poprzez integralność wychowania we wszystkich sferach osobowości ucznia:

 1. w rozwoju moralnym
 2. w rozwoju duchowym
 3. w rozwoju intelektualnym
 4. w ukierunkowaniu uczuć, emocji i woli
 5. w kształceniu zdolności spostrzegania i kojarzenia
 6. w rozwoju fizycznym.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie