Statut Szkoły Podstawowej Nr 1

Statut

 Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II

w Sułoszowej

 

 

Statut opracowano na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

ze zm.);

Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r. Przepisy  wprowadzające  ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843);

Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  3  sierpnia  2017  r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1534);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992  r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno

pedagogicznej  w  publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2015 r. poz. 532);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  podstawy  programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.

w  sprawie  warunków  prowadzenia  działalności  innowacyjnej  i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i  językowej  uczniów  należących  do  mniejszości  narodowych  i  etnicznych  oraz  społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz. U z 2014 r. poz. 1157 ze zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków  organizowania,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych  niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków  organizowania,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i młodzieży niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 zpóźn.zm.);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych  warunków  przechodzenia  ucznia  ze  szkoły  publicznej  lub  szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej i nnego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017r. poz. 1512).

 

 

ROZDZIAŁ I

USTALENIA ORGANIZACYJNE

 • § 1
 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.
 2. Siedziba szkoły:

32 – 045 Sułoszowa, Sułoszowa ul. Szkolna 8.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sułoszowa.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
 • § 2
 1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
 2. Szkoła prowadzi klasy I – VIII.
 3. W roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 szkoła prowadzi klasy Gimnazjalne o czym mówi rozdział XI.
 4. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • § 3

Szkoła Podstawowa posiada ustalony obwód.

 • § 4
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
 3. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • § 5

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej;
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej;
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
 • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sułoszowa.

 

ROZDZIAŁ  II

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

ORAZ SPOSOBY ICH WYKONYWANIA

 • § 6
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
  • Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
  • Program Wychowawczo - Profilaktyczny obejmujący:
   1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
   2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
  • pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III szkoły podstawowej;
  • drugi etap edukacyjny – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.
 3. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
 • § 7

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności:

 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej ukończenie szkoły oraz kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów;
 • zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz podczas zajęć poza terenem szkoły i na wycieczkach;
 • organizuje i prowadzi różne formy działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • § 8

Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a  w szczególności:

 • zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami;
 • zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, umożliwiając uczęszczanie tych uczniów na lekcje z innymi uczniami danego oddziału lub poprzez realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 • organizuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi m. in. poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;
 • zapewnia opiekę dzieciom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 • dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne wynikające z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • § 9

Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki:

 • promuje zdrowy styl życia;
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
 • kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 • przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 • zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 • upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
 • § 10
 1. Na terenie szkoły osoby obce mogą przebywać tylko za zgodą  Dyrektora Szkoły.          
 2. Pracownik administracji i obsługi powinien zwrócić się do osób  postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora (osoby zastępującej Dyrektora).
 3. Pracownik administracji i obsługi powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 • § 11

Szczegółowe cele i zadania wychowawcze szkoły i promujące zdrowy styl życia oraz powinności nauczycieli i wychowawców w tym zakresie określa Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

 • § 12

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej ukończenia oraz dalszego kształcenia się na poziomie szkół ponadpodstawowych poprzez:

 • realizację Szkolnego Zestawu Programów Nauczania dostosowanego

do możliwości szkoły;

 • stosowanie efektywnych i atrakcyjnych (aktywnych) metod nauczania;
 • uczenie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności;
 • zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych szkoły;
 • tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami intelektualnymi;
 • tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów;
 • poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie uzdolnionych.
 • § 13

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka - wspierając w tym względzie rodziców - stosownie do wieku, potrzeb i warunków szkoły i w tym celu:

 • realizuje własny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opiniowany przez Radę Rodziców;
 • systematycznie monitoruje zachowanie uczniów;
 • kultywuje dobre tradycje;
 • szczególnie dba o to, aby powierzać obowiązki wychowawcy klasy nauczycielom, którzy reprezentują postawy moralne propagowane przez szkołę;
 • umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;
 • dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia;
 • współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi.
 • § 14

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie. Służyć temu winno:

 • poszanowanie godności osobistej ucznia;
 • dbałość o jego dobro i troska o zdrowie;
 • honorowanie podmiotowości ucznia;
 • tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich

członków społeczności szkolnej;

 • wzbudzanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy;
 • kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich;
 • stworzenie uczniom warunków do higienicznej pracy poprzez:
 1. właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć,
 2. dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów,
 3. właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych;
 • pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dyżurów pod-

czas przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym                 

w szkole regulaminem i harmonogramem;

 • oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi

przepisami;

10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

11) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynku, placów, boisk, i sprzętu szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;

12) systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego, organizowanie takich form pracy, które umożliwią uczniom opanowanie tych przepisów i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach, współdziałanie szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;

 • obciążenie pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
 • uświadomienie uczniom:
 1. zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia),
 2. znaczenia zdrowia i dbałości o nie;
 • kształtowanie:
 1. wrażliwości uczuciowej uczniów,
 2. asertywności,
 3. odpowiedzialności, wytrwałości, rzetelności;
 • kształtowanie umiejętności:
 1. obiektywnej oceny siebie i innych,
 2. poznawanie własnych uczuć i opanowania własnych emocji,
 3. porozumiewania się;
 • zaangażowanie w pomoc dziecku przez pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, gminnym ośrodkami pomocy społecznej i innymi organizacjami
  i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
 • § 15

Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych poza jej terenem zgodnie ze Szkolnym regulaminem wycieczek i Regulaminem wyjazdów na basen.

 • § 16

Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez instalowanie i aktualizowanie oprogramowań zabezpieczających.

 • § 17

Budynek szkoły i teren szkolny objęty jest monitoringiem wizyjnym, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

 • § 18

Szkoła prowadzi dla swoich uczniów różne rodzaje zajęć:

 • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
 • nauczanie indywidualne dla dzieci chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych;
 • zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia.
 • § 19

Szkoła może prowadzić zajęcia, w szczególności:

 • dydaktyczno – wychowawcze;
 • reedukacyjne;
 • rewalidacyjne;
 • specjalistyczne;
 • indywidualne programem szkoły specjalnej;
 • gimnastykę korekcyjną;
 • kółka zainteresowań;
 • wyjazdy uczniów na basen;
 • inne dodatkowe zajęcia.
 • § 20

Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:

 • udział w konkursach: szkolnych i pozaszkolnych;
 • udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 • wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 • przyśpieszenie promocji;
 • korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki;
 • wcześniejsze wypełnianie obowiązku szkolnego.
 • § 21

Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną w celu wspomagania rozwoju oraz podniesienia efektywności uczenia się poprzez:

 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń

    zachowań;

 • pomaganie w wyrównywaniu i korygowaniu braków w zakresie wiedzy i umiejętności;
 • korygowanie odchyleń od normy;
 • rozwijanie uzdolnień;
 • sugerowanie, w razie potrzeby, rodzicom uczniów z problemami w nauce lub zachowaniu konsultacje i zajęcia w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni dla dzieci.
 • § 22

Do zadań nauczycieli – wychowawców oraz pedagoga w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
 • podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 • współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz podejmowania dalszych działań.
 • § 23

Szkoła wspiera, na miarę swoich możliwości, dzieci z rodzin najuboższych oraz otacza opieką uczniów w trudnej sytuacji losowej, współpracując przy tym z innymi instytucjami.

 • § 24

Dla uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania i wychowania (średnia powyżej 5,00), Rada Gminy, na wniosek Dyrektora, przyznaje stypendia naukowe.

 • § 25

W Szkole stosowane są następujące zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauki:

 • Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • z wnioskiem do Dyrektora o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, za pośrednictwem wychowawcy klasy, mogą wystąpić:
  1. uczeń, za zgodą rodziców,
  2. rodzice ucznia,
  3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców;
 • wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia;
 • zezwolenie lub odmowa zezwolenia następuje w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • zezwolenie udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok

szkolny;

 • Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków;
 • ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok nauki odbywa się na warunkach określonych w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania – uczeń jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego;
 • formy realizacji indywidualnego toku nauki określa Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ  III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 • § 26

Organy szkoły:

 • Dyrektor Szkoły;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski;
 • Rada Rodziców.
 • § 27
 1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy wykonywanie zadań wynikających z prawa oświatowego a w szczególności:
 • kierowanie działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego – wg odrębnych przepisów;
 • sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 • realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
 • wstrzymywanie wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
 • współpraca z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
 • zapoznawanie Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawianie trybu i form ich realizacji;
 • stwarzania warunków do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
 • ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć;
 • ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu zewnętrznego kończącego etap edukacyjny;
 • dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
 • podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 • przyjmowanie uczniów do szkoły lub wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów z obwodu szkoły;
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia oraz organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania;
 • organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
 • zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
 • dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status pracowników samorządowych;
 • organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęty szkolne;
 • organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkoły;
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników szkoły i uczniów zasad porządku oraz dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach szkolnych i terenu przyszkolnego;
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły regulaminów szkolnych;
 • planowanie, z uwzględnieniem opinii Rady Pedagogicznej i rady Rodziców, wykorzystywania środków finansowych szkoły;
 • jednoosobowe dysponowanie środkami finansowymi i odpowiadanie za ich prawidłowe wykorzystanie;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy sekretariatu szkoły.
 1. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
  • dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  • tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej

pracy uczniów i wychowanków;

 • zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich

doskonaleniu zawodowym;

 • zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków

organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;

 • zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
 1. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności decyduje w sprawach:
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • zawieszania w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
 • zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 • występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 • § 28
 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, podsumowujące pracę półroczną i roczną oraz w miarę bieżących potrzeb.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 6. Członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby obecne podczas zebrania są zobowiązani do zachowania tajemnicy.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 8. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.
 9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego jest ostateczne.
 • § 29
 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
   1. zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
   2. postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,
   3. zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   4. promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
 1. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności opiniowanie w sprawach:
  • organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  • dopuszczenia do użytku zaproponowanego w szkole zestawu programów nauczania, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych;
  • wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;
  • przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych wynikających z wychowawczo-opiekuńczej funkcji szkoły;
  • zaproponowanego przez organ prowadzący kandydata na dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
  • delegowania dwóch przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
  • przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;
  • powierzenia stanowiska Wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
  • odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
  • uchwalenia Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;
  • przygotowywania projektu statutu lub propozycji jego zmian oraz uchwalenie tych dokumentów lub ich zmian;
  • ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły;
  • propozycji wskazujących formę realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
  • zezwolenia na indywidualny program nauki;
  • zezwolenia na indywidualny tok nauki;
  • wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
  • ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć;
  • wnioskowania o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  • zgody (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;
  • opinii w sprawie wzoru jednolitego stroju;
  • wnioskowania o przyznanie stypendium uczniom za szczególne osiągnięcia i proponowania ich wysokości.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • § 30
 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest Rada Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zasady wybierania i działania Rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 3. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
 4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinie o pracy nauczyciela.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, stawianymi wymaganiami, kryteriami na poszczególne oceny;
  • prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
 • § 31
 1. Szkoła organizuje różnorodne działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
 4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.
 5. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych wymaga zgody rodziców.
 6. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
 • świadczyć pomoc ludziom starszym;
 • udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
 • uczestniczyć w działalności charytatywnej.
 1. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
 • rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariatu;
 • analizowanie ofert składanych do szkoły w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
 • opiniowanie i wybór ofert złożonych w szkole.
 • § 32
 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady oddziału, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły . Regulamin określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad oddziałowych.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo -Profilaktycznego Szkoły.
 5. W przypadku nieuzyskania porozumienia z Radą Pedagogiczną
  w sprawie programu, o których mowa w ust. 4, program ustala Dyrektor w  porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia zgodnie z ust. 4.
 6. Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy w szczególności:
  • delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
  • opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przez dopuszczeniem ich do użytku w szkole;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
  • opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego;
  • opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
  • wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  • zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
  • uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
 7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, Gminy oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami
  i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 8. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 9. Rada Rodziców ma prawo uczestniczyć we wszystkich uroczystościach szkolnych oraz je współorganizować.
 10. Rada Rodziców może upoważnić dyrektora do założenia rachunku bankowego i dysponowanie tym rachunkiem.
 • § 33

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.

 • § 34

Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

 • § 35

Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

 • § 36

Sposób rozstrzygania sporów:

 • W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły Dyrektor powołuje każdorazowo komisję kompetentną do rozstrzygnięcia sporu;
 • W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 • Sposób delegowania do komisji ustalają organy według własnych regulaminów;
 • Po ukończeniu pracy komisja ustala wnioski na piśmie, na podstawie których Dyrektor podejmuje decyzje wiążące dla stron;
 • W przypadku sporu dotyczącego Dyrektora Szkoły – komisję powołuje organ prowadzący szkołę przy współudziale organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ  IV

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z RODZICAMI

 • § 37
 1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę rodziny.
 2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
 3. Rodzice są obowiązani do:
  • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
  • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
  • informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą);
  • rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu;
  • zapewnienia dziecku uczęszczającemu do pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu, szczególnie dziecku, które nie ukończyło 7 roku życia.
  • pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.
 • § 38
 1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
  • na pisemną lub osobistą prośbę rodziców;
  • w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
 2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.
 • § 39
 1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
  • kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
  • porad pedagoga szkolnego;
  • dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
  • występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
  • zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami (dyżury pedagogiczne, zebrania).
 2. Do obowiązków rodziców należy:
  • wspieranie procesu nauczania i wychowania;
  • systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
  • współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
 3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez Regulamin Rady Rodziców.
 4. Rodzice mają prawo występować, wraz z uczniami, z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy.
 • § 40
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (opieki). Szczegółowe zasady współpracy określa „Procedura współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej”.
 2. Rodzice mają prawo do:
  • poznania wymagań edukacyjnych i wychowawczych w danej klasie i w szkole;
  • znajomości przepisów i zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i zdolności lub przyczyn trudności w nauce;
  • uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
  • wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
 3. Stałe spotkania z rodzicami organizuje się przynajmniej dwa razy w roku.

Rodzicom przysługuje prawo włączania się w całokształt życia szkoły w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

 

 

ROZDZIAŁ  V

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • § 41

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

 • § 42
  1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
  2. Rok szkolny jest podzielony na dwa półrocza.
  3. I półrocze trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, II – od 1 lutego do dnia zakończenia roku szkolnego.
  4. Szkoła używa dziennika książkowego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.
 • § 43
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w szkole określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, w terminie określonym przez Ministra Edukacji Narodowej organowi prowadzącemu szkołę.
 3. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły.
 4. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły.
 5. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 6. Arkusz organizacji zawiera w szczególności:
  • liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych;
  • liczbę oddziałów i liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
  • ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych;
  • liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, z zakresu doradztwa zawodowego, godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć świetlicowych, biblioteki szkolnej, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
 7. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.
 • § 44
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania dla danego oddziału.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 5. Oddział można dzielić na grupy.
 6. Podział na grupy określa arkusz organizacji szkoły.
 • § 45
 1. Wybór programów nauczania:
  • Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny;
  • Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiony program;
  • Dopuszczone programy stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 2. Wybór podręczników:
  • Uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół;
  • Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych na poszczególnych etapach edukacyjnych przedstawiają Dyrektorowi Szkoły propozycję:
   1. jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III,
   2. jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas starszych,
   3. materiałów ćwiczeniowych;
  • Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt 2), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, ustala:
   1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
   2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.
 • § 46

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

 • § 47
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
 • kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;
 • klasowo-lekcyjnym dla klas starszych.
 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
 2. Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa
  w pkt.2.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
 • § 48
 1. Dyrektor za zgoda rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 2. Zajęcia uwzględniane są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.
 • § 49

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), za zgodą nauczyciela - opiekuna, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 • § 50
 • Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole.
 2. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona.
 3. W razie rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice składają pisemne oświadczenie skierowane do Dyrektora Szkoły.
 4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 • Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych.
 • Tygodniowy wymiar etyki ustala Dyrektor Szkoły.
 • Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się do podręczników nauczania religii.
 • Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego (właściwe władze zwierzchnie kościołów lub związków wyznaniowych).
 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, jeżeli rekolekcje te stanowią praktykę danego kościoła lub innego związku wyznaniowego. W czasie trwania rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z realizowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej.
 2. Ocena z religii lub etyki umieszczana na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, ani ukończenia szkoły.
 3. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej w Regulaminie Oceniania.
 4. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.
 • § 51

Szkoła prowadzi obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego:

 • począwszy od siódmej klasy, zajęcia z doradztwa zawodowego realizowane są zgodnie z programem przygotowanym przez nauczyciela i dopuszczonym przez dyrektora do użytku w danej klasie;
 • program z zakresu doradztwa zawodowego, przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia zawiera treści dotyczące informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi.
 • § 52
 1. Począwszy od klasy IV, dla wszystkich uczniów organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.
 2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
 3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
 4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 • § 53
 1. W szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, bądź inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.
 2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w terminie określonym przez Dyrektora Szkoły.
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy zawiera Regulamin Świetlicy.
 4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 5. Praca świetlicy odbywa się w godzinach określonych przez  Dyrektora i uzgodnionych z rodzicami, w miarę możliwości szkoły.
 6. Świetlica szkolna jest pozalekcyjna formą wychowawczo- opiekuńczej działalności szkoły.

Szkoła zapewnia możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego posiłku.

 • § 54
 1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
 2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor Szkoły.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także w formie:
  • zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • zajęć dydaktyczno – wychowawczych wyrównujących braki;
  • zajęć rozwijających zdolności.
 • § 55
 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.
 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
  • stypendium za wyniki w nauce;
  • stypendium za osiągnięcia sportowe.
 4. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje wielodzietność, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
 5. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
 6. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, z zastrzeżeniem ust. 7.
 7. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom półrocznie -począwszy od ukończenia przez ucznia klasy VI.
 8. Stypendium za osiągnięcia sportowe lub artystyczne może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w konkursach artystycznych lub we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu edukacyjnego.
 10. Stypendium osiągnięcia sportowe lub artystyczne przyznaje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
 • § 56
 1. Szkoła współpracuje z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi oraz innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
  • uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
  • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
 2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.

ROZDZIAŁ  VI

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • § 57
  1. W szkole działa Biblioteka Szkolna.
  2. Wymiar czasu pracy Biblioteki ustala organ prowadzący szkołę.
  3. Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki znajduje się obok drzwi do Biblioteki na tablicy informacyjnej.
  4. Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej

    i medialnej uczniów oraz ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły: kształcąco – wychowawczej, opiekuńczej i kulturalno – rekreacyjnej.

 1. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
 • kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 • stwarzaniu uczniom warunków nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  na zajęciach z różnych przedmiotów.
  1. Biblioteka prowadzi szkolne centrum multimedialne.
  2. Biblioteka gromadzi i wypożycza uczniom podręczniki zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • § 58
 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. Funkcjonowanie Biblioteki określa Regulamin Biblioteki.
 3. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. W przypadku zniszczenia książki (lub innego dokumentu) należy odkupić, bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 5. Pod koniec roku szkolnego wypożyczone podręczniki szkolne i inne dokumenty powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.
 6. Ze słowników i encyklopedii można korzystać tylko w czytelni.
 7. Bibliotekarz może przekazać potrzebne książki na określony czas nauczycielom do sal lekcyjnych (pracowni).
 8. Za książki przekazane do sal odpowiedzialni są nauczyciele, którym przekazano książki.
 9. Biblioteka wypożycza książki na okres wakacji wszystkim czytelnikom.
 10. Uczniom biorącym aktywny udział w pracach Biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
 • § 59
 1. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z:
  • uczniami, poprzez:
   1. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek,
   2. tworzenie aktywu bibliotecznego,
   3. informowanie o aktywności czytelniczej,
   4. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
   5. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych;
  • nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez:
   1. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych i czasopism pedagogicznych,
   2. organizowanie wystawek tematycznych,
   3. informowanie o nowych nabytkach biblioteki,
   4. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
   5. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   6. działania mające na celu poprawę czytelnictwa,
   7. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych;
  • rodzicami, poprzez:
   1. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
   2. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,
   3. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
   4. udostępnianie Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz innych dokumentów prawa szkolnego,
   5. udostępnianie szkolnej filmoteki z uroczystościami szkolnymi;
  • innymi bibliotekami, poprzez:
   1. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,
   2. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp.,
   3. wypożyczanie międzybiblioteczne zbiorów specjalnych.

 

ROZDZIAŁ  VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • § 60
 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.
 3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa Minister Edukacji Narodowej oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba nie będąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
 5. W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela lub osoby, o której mowa w pkt. 4, prowadzących zajęcia w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy. Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela lub osoby, o której mowa w pkt 4, prowadzących zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela, osoby, o której mowa w pkt 4, lub wychowawcy świetlicy.
 • § 61
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
 • § 62
 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 3. Nauczyciel obowiązany jest w szczególności:
 • rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 • dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 • kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi narodów, ras i światopoglądów;
 • w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej uczniów;
 • udzielać uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
 • umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
 1. Nauczyciel ma prawo w szczególności do:
 • swobodnego wyboru i opracowania programu nauczania;
 • uczestnictwa we wszystkich formach doskonalenia zawodowego;
 • pracy w warunkach umożliwiających realizację programu wychowania;
 • ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
 • wynagrodzenia zasadniczego;
 • dodatku funkcyjnego;
 • dodatku motywacyjnego;
 • dodatku za warunki pracy;
 • dodatku za wysługę lat;
 • nagrody jubileuszowej;
 • nagrody za osiągniecia dydaktyczno – wychowawcze.
 • § 63
 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty podlega

    ocenie.

 1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, z inicjatywy dyrektora lub na wniosek:
 • nauczyciela;
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • organu prowadzącego szkołę;
 • rady rodziców.
 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej

    dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

 1. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy.
 2. Nauczyciele mogą ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego:
 • nauczyciel stażysta;
 • nauczyciel kontraktowy;
 • nauczyciel mianowany;
 • nauczyciel dyplomowany.
 1. Warunkiem uzyskania przez nauczyciela kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnianie wymagań kwalifikacyjnych oraz odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela.
 2. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zawiera rozporządzenie MEN.
 • § 64
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji oraz podczas innych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych jest odpowiedzialny nauczyciel prowadzący te lekcje lub zajęcia. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję w klasach I - III sprowadza uczniów do szatni.
 3. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele dyżurujący.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek odpowiedzialni są nauczyciele-opiekunowie oraz kierownik wycieczki.
 5. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje lub zachowanie uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
 6. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły.
 7. Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 8. Ponadto nauczyciel:
  • czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego uwzględniając właściwe zarządzenia w tym zakresie;
  • dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;
  • wspiera rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
  • przygotowuje kandydatów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;
  • jest bezstronny i obiektywny w ocenianiu uczniów, sprawiedliwie ich traktuje i systematycznie ocenia;
  • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, szczególnie poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i pedagogiem;
  • doskonali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego (studia, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje przedmiotowo-metodyczne);
  • realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wynikające z potrzeb
   i zainteresowań uczniów.
 • § 65

W szkole mogą być zatrudnieni inni  nauczyciele.

 • w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach (nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego);
 • nauczyciela, o którym mowa w ust. 1), zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1), nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.
 • § 66
 1. W szkole działają zespoły uczących w jednym oddziale.
 2. Do zadań zespołu należy:
 • ustalenie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • opracowywanie planów, programów, rozkładów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału z uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych;
 • rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału;
 • opracowywanie kalendarza imprez.
 1. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.
 • § 67
 1. W szkole mogą działać zespoły przedmiotowe utworzone przez nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grup przedmiotów pokrewnych, w szczególności:
  • Zespół nauczycieli uczących na danym etapie edukacyjnym;
  • Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
  • Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
  • Zespół nauczycieli językowych.
 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły.
 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego:
  • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania;
  • korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych i uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;
  • wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów diagnozowania efektów kształcenia;
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich wyposażenia;
  • wspólne opracowywanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
  • propagowanie nowości pedagogicznych.
 4. W szkole mogą też działać inne zespoły bądź komisje powołane na stałe lub doraźnie przez Dyrektora Szkoły w zależności od potrzeb.
 • § 68
 1. W szkole działają Zespoły Wychowawcze, które powołane są do

rozwiązywania problemów wychowawczych wynikających z bieżących    problemów uczniów.

 1. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez

    Dyrektora Szkoły:

 • wychowawcy klas;
 • w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
 1. Praca zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
 • rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
 • ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
 • wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej;
 • opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.
 • § 69

Do zadań pedagoga należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wobec do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
 • współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji;
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 • organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;
 • współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
 • współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo-wychowawczymi.
 • § 70
 1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
  • przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
  • organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  • współdziałanie w opracowaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji;
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających m. in. z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.
 • § 71
 1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
  • gromadzenie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji (w tym podręczników szkolnych);
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
  • udzielanie informacji bibliotecznych;
  • poradnictwo w wyborach czytelniczych;
  • prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
  • inspirowanie pracy aktywu czytelniczego;
  • współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów;

z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;

 • informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów, imprez czytelniczych;
 • Prowadzenie ewidencji zbiorów;
 • Przeprowadzanie selekcji zbiorów;
 • Opracowywanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwowanie);
 • Planowanie pracy i składanie rocznego sprawozdania z pracy Biblioteki;
 • Troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;
 • Doskonalenie warsztatu swojej pracy.
 1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
  • zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców;
  • organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;
  • organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką;
  • organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego;
  • rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;
  • kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze;
  • upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
  • rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
 • § 72

Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności: 

 • troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności);
 • przestrzeganie regulaminu pracy;
 • poszanowanie mienia szkolnego;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 • § 73
 1. Wszyscy pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych oraz prowadzić działalność w stowarzyszeniach i organizacjach, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.
 2. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii i organizacji politycznych.
 • § 74
 1. Każdy pracownik szkoły powinien sumiennie przestrzegać przydzielonego zakresu czynności i rzetelnie wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków.
 2. Szczegółowy zakres praw i obowiązków pracowniczych określa regulamin pracy obowiązujący w szkole.
 • § 75

O zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników decyduje Dyrektor Szkoły działając w ramach obowiązującego prawa.

         ROZDZIAŁ  VIII

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

 • § 76
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1:
  • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
  • planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
   1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
   2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
  • utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
   2. współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
   3. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;
  • współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
  • opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;
  • zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania;
  • diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego;
  • kształtowanie osobowości ucznia;
  • systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej;
  • wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo;
  • motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego możliwościami i zainteresowaniami;
  • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego;
  • informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia;
  • troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych;
  • dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami;
  • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły, najbliższego otoczenia;
  • wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia;
  • ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
  • wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią;
  • informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych;
  • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami dyrektora szkoły;
  • opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z Zespołem Wychowawczym – Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, Planu Wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i szkolnych;
  • współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
 4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących przypadkach:
  • na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy;
  • w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu klasowego i klasowej rady rodziców.
 2. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IX

UCZNIOWIE SZKOŁY

 • § 77
  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i spełniło obowiązek przedszkolny (jeśli nie, to prośba musi być poparta opinią wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną).
  3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
  4. Do pierwszej klasy przyjmuje się dzieci zgodnie z „Zasadami naboru do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej”:
 • uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;
 • na prośbę rodziców) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 • § 78
 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 2. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
 3. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1 na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 4. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 i 4 w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
 6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3 i 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:
 • świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
  1. przyjmowania do szkoły ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
  2. ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, ucznia zmieniającego typ szkoły;
 • świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą

    i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu 

    odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Obowiązek szkolny ucznia trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia18 roku życia.
 2. Dla uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
 • otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
 • nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej mogą kontynuować naukę w oddziałach przysposabiających do pracy.
 1. Dyrektor sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązku szkolnego
  w swoim obwodzie.
 • § 79
 1. Uczniowie mają prawa, wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, między innymi do:
  • zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
  • organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości;
  • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania;
  • bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,;
  • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych;
  • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia;
  • udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce;
  • do bezpłatnego transportu i opieki przysługującej uczniom niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły;
  • wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i szkoły.
 2. Uczeń ma także prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami dydaktyki i pracy umysłowej ;
 • znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego i zrozumiałego dla nich przekazywania treści lekcji;
 • dni bez zadań domowych (dotyczy świąt kalendarzowych, ferii);
 • do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania, np. z dnia na dzień, po wycieczce itp.;
 • ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny co jakiś czas, swoich starań w tym zakresie;
 • wybrania dla nich zrozumiałego, dobrze wydanego i trwałego podręcznika przedmiotowego;
 • zgłaszania chęci poprawienia oceny ze sprawdzianu, pracy klasowej uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie;
 • znajomości zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagań jakim będą musieli sprostać;
 • określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
 • opieki wychowawczej, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i rekreacji w szkole oraz bezpiecznej organizacji wycieczek, biwaków i wyjść poza szkołę zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce, zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
 • proponowania oceny zachowania swoich kolegów;
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;
 • wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji
  w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego;
 • aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze);
 • samodzielnego (w uzgodnieniu z wychowawcą klasy, opiekunem samorządu, przy udziale Dyrektora Szkoły) organizowania imprez klasowych, szkolnych i środowiskowych;
 • składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;
 • pomocy materialnej.
 • § 80
 1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
  • wychowawcy klasy;
  • dyrektora szkoły.
 2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
 3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
 4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
 5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.
 • § 81
 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
 • zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
 • wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie – wrazie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają;
 • właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
  1. zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
  2. nie rozmawiać z innymi uczniami,
  3. zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
 • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne;
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
 • brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji;
 • systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 • usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły;
 • starannego wykonywania prac domowych, prowadzenia zeszytów przedmiotowych, posiadania potrzebnych pomocy i przyborów szkolnych;

11) przestrzegania zasad kultury współżycia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, w odniesieniu do: rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych dorosłych; używania kulturalnego słownictwa;

 1. okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 2. przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. szanować poglądy i przekonania innych,
 4. szanować godność i wolność drugiego człowieka,
 5. zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
  • okazywania szacunku symbolom religijnym i państwowym;
  • dbania o dobre imię swoje oraz szkoły;
  • odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój: nie picie alkoholu, nie palenie papierosów oraz nie używanie środków odurzających;
  • zachowywania się w sposób nie narażający innych na utratę zdrowia lub życia;
  • przeciwdziałania przejawom przemocy fizycznej lub psychicznej;
  • przeciwdziałania przejawom łamania zasad współżycia i postanowień statutu;
  • natychmiastowego informowania Dyrektora Szkoły, nauczycieli lub innych pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach życia lub zdrowia;
  • dbania o mienie szkolne i prywatne, ład i porządek w szkole;
  • posiadania przy sobie zeszytu do kontaktów z wychowawcą, podpisanego przez rodziców;
  • pokrywania kosztów szkód i zniszczeń lub usunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;
  • ścisłego przestrzegania przepisów i bieżących ustaleń władz szkolnych (nauczycieli, wychowawców, Dyrektora Szkoły);
  • uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;
  • przestrzegania regulaminów w pomieszczeniach dydaktycznych;
  • przebywania na terenie szkoły, aż do czasu zakończenia lekcji lub zajęć pozalekcyjnych a zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić jedynie na pisemną prośbę rodziców;
  • zachowania schludnego wyglądu;
  • podkreślania uroczystym, galowym strojem wszystkich uroczystości szkolnych oraz świąt państwowych: biała bluzka (koszula) z przypiętą tarczą szkolną lub logo szkoły, granatowa lub czarna spódnica (spodnie);
  • noszenia odpowiedniego stroju na zajęcia wychowania fizycznego (sportowe): biały podkoszulek, czarne lub granatowe spodenki, odpowiednie sportowe obuwie o białych podeszwach;
  • używania na terenie budynku szkoły przewiewnego, materiałowego obuwia, innego niż poza budynkiem szkoły, zapewniającego utrzymanie pomieszczeń szkolnych w czystości i w estetycznym wyglądzie.
 6. Uczeń kończący (opuszczający) szkołę ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach określonych przez Dyrektora Szkoły.
 7. Uczniom zabrania się:
  • farbowania włosów;
  • noszenia makijażu i malowania paznokci;
  • noszenia stroju odsłaniającego plecy, ramiona lub brzuch oraz spódniczek mini i krótkich spodni;
  • noszenia tatuaży (również samoprzylepnych);
  • chodzenia w szkole w nakryciach głowy lub szalikach;
  • lansowania subkultur, poprzez noszenie znaków i szalików klubowych oraz innych symboli subkulturowych; nakłaniania do przynależności;
  • noszenia kolczyków przez chłopców (dziewczynki mogą nosić małe pojedyncze kolczyki - tylko w uszach i skromną, drobną biżuterię).
 8. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
 9. Nieobecności na zajęciach szkolnych winny być usprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca klasy na podstawie pisemnego wniosku od rodziców wpisanego do zeszytu kontaktów z wychowawcą, zawierającego informację o przyczynie nieobecności ich dziecka na zajęciach. Wniosek o usprawiedliwienie może być podpisany przez jednego z rodziców i powinien być dostarczony do wychowawcy klasy w terminie 7 dni od powrotu ucznia po nieobecności do szkoły. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest również zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).
 10. Samowolne wychodzenie uczniów poza teren szkoły (także w czasie przerw międzylekcyjnych) po wejściu do szkoły na zajęcia, a przed zakończeniem ostatniej lekcji przewidzianej rozkładem zajęć jest zabronione – uczeń w tym czasie może wyjść ze szkoły tylko za zgodą Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora lub wychowawcy klasy.
 11. Zwolnienia uczniów z lekcji udziela Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor lub wychowawca klasy na pisemną prośbę rodziców wpisaną do zeszytu kontaktów z wychowawcą.
 12. Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
 13. Uczniowie mają bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających podczas zajęć edukacyjnych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów oraz urządzeń elektronicznych przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie mają absolutny zakaz rejestrowania głosu i obrazu nauczycieli i innych uczniów podczas zajęć lub przerw śródlekcyjnych.
 14. Uczniowie, jak i rodzice mogą korzystać z telefonu stacjonarnego
  w sekretariacie szkoły.
 15. Przestrzeganie Statutu przez ucznia jest podstawą przy wystawianiu oceny z zachowania.
 16. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę do Dyrektora. Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 7 dni.

 • § 82.

 1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, pracę społeczną na rzecz szkoły, dzielność i odwagę, uczniom przyznaje się nagrody w formie:

 • pochwały ustnej udzielonej przez wychowawcę w obecności uczniów danej klasy, na zebraniu rodziców;
 • pochwały udzielonej przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym, zebraniu rodziców;
 • listu pochwalnego do rodziców;
 • dyplomu uznania;
 • nagrody rzeczowej;
 • w stosunku do absolwentów - umieszczenie nazwiska wraz z fotografią w Księdze Pamiątkowej Szkoły (średnia minimum 5,0  i zachowanie wzorowe);
 • wpisu na świadectwie promocyjnym/końcowym szczególnych osiągnięć ucznia;
 • świadectwo szkolne z wyróżnieniem (począwszy od klasy IV).
 1. Świadectwo szkolne promocyjne (ukończenia szkoły) stwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej (ukończenia szkoły) otrzymuje uczeń począwszy od klasy IV, który w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej) uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
  • szczególne osiągnięcia w nauce;
  • aktywny udział w życiu szkoły;
  • szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, turniejach i konkursach sportowych;
  • wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
 3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z uzasadnieniem o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
 • § 83

 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, a w szczególności za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, porządku i dyscypliny w szkole, naruszenie godności ludzkiej.
 2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
 3. Uczniom udziela się następujących kar:
  • upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy;
  • zakaz uczestnictwa w pozalekcyjnych imprezach szkolnych, zajęciach sportowych, turystyczno- krajoznawczych i kulturalnych;
  • zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  • upomnienie Dyrektora Szkoły wobec klasy i wychowawcy;
  • nagana Dyrektora wobec całej szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców.
 4. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 5. W przypadku, gdy uczeń w wyniku klasyfikacji otrzymał ocenę zachowaniavnieodpowiednią lub naganną Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o ukaraniu ucznia poprzez poddanie go przez okres 1 - 3 miesięcy ścisłej kontroli wychowawczej: uczeń jest zobowiązany założyć zeszyt kontroli, w którym uczący nauczyciele notować będą uwagi dotyczące zachowania i udziału w lekcji.
 6. Nagrody i kary ucznia wpisuje się w dzienniku lekcyjnym na wyznaczonych stronach.
 • § 84

O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy:

 • zastosowanie kar z § 83 ust. 3 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia;
 • w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
 • § 85

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 • § 86
 1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
 2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
 • § 87

 1. Tryb odwołania od kar:
 • uczeń ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od kary Rady Pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy klasy;
 • odwołanie jest rozpatrywane przez Radę Pedagogiczną w ciągu
  7 dni;
 • decyzja Rady jest ostateczna;
 • kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego i poręczenia przez klasę lub Samorząd Uczniowski;
 • kara może być anulowana przez Radę Pedagogiczną na wniosek wychowawcy;
 • udzielona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania;

kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego lub/i jego rodziców.

 1. W przypadku, gdy uczeń (jego rodzice) uważa, że jego prawa zostały naruszone, zgłasza skargę w formie pisemnej lub ustnej:
 • wychowawcy klasy, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niż wychowawca;
 • Wicedyrektorowi lub Dyrektorowi Szkoły, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez wychowawcę;
 • Dyrektorowi Szkoły, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez Wicedyrektora.
 1. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uważa, że jego prawa zostały naruszone przez Dyrektora Szkoły wnosi skargę do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje ją w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 2. W przypadku, jeżeli sposób załatwienia skargi przez osoby lub organy wymienione w ust. 2 i 3 nie zadowala ucznia (jego prawnych opiekunów), kieruje on skargę do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych w ust. 2 i 3 osoby te zobowiązane są do sporządzenia notatki służbowej, która pozostaje w dokumentach wychowawcy klasy, Wicedyrektora lub Dyrektora do końca danego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ  X

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

OCENIANIA UCZNIÓW

 

 • § 88
 1. Ocenianiu podlegają:
  • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 • § 89

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • § 90
 1. Ocenianie obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków oraz trybu ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Oceniając postępy ucznia należy wziąć pod uwagę:
 • dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązywania problemów;
 • stopień opanowania materiału;
 • zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek:
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego.
 • § 91
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.
 3. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.
 5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
  • uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;
  • rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

 

 • § 92
 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.
 3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

 

 • § 93.

Ocenianie uczniów klas I-III:

 • Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę:
 1. zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek,
 2. umiejętność stawiania pytań, formułowania i rozwiązywania problemów,
 3. stopień opanowania materiału;
 • Ocena bieżąca może być wyrażona przez nauczyciela w formie ustnej lub pisemnej (na karcie pracy, w zeszycie);
 • W przypadku pisemnej oceny bieżącej osiągnięć edukacyjnych może ona wystąpić w postaci sformułowań przyjętych przez nauczyciela określonych w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub wg skali cyfrowej:
 1. wspaniale – 6
 2. bardzo dobrze – 5
 3. dobry – 4
 4. słabo – 3
 5. bardzo słabo – 2
 6. nie opanował – 1
 • Osiągnięcia ucznia będą sprawdzane i oceniane na podstawie wypowiedzi ustnych i pisemnych, sprawdzianów, testów, kart pracy i innej aktywności i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali cyfrowej;
 • Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie zapisu cyfrowego lub odpowiednich skrótów oraz plusów (+) i minusów (–);
 • Oceny klasyfikacyjne w klasach I - III są ocenami opisowymi, spełniającymi następujące funkcje:
  1. diagnostyczną: dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,
  2. informacyjną: przekazującą informację, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był wkład jego pracy,
  3. korekcyjną: odpowiadającą na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze pracować, co poprawić, zmienić udoskonalić,
  4. motywacyjną: zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, wiary we własne siły i nadziei na osiągnięcie sukcesu,
  5. rozwojową: odnoszącą się zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju;
 • Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
 • § 94

Ocenianie uczniów począwszy od klasy IV:

 • przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 2. stopień zrozumienia materiału programowego,
 3. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych, jak i nietypowych wymagających twórczego podejścia do problemu,
 4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
 5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy i umiejętności;
  • przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
 6. odpowiedzi ustne,
 7. sprawdziany pisemne,
 8. prace domowe,
 9. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,
 10. ocena aktywności ucznia podczas zajęć,
 11. działalność pozalekcyjna ucznia;
  • począwszy od klasy IV ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg poniższej skali:
 12. celujący – 6 - cel,
 13. bardzo dobry – 5 - bdb,
 14. dobry – 4 - db,
 15. dostateczny – 3 - dst,
 16. dopuszczający – 2 - dop,
 17. niedostateczny – 1- ndst;
  • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 18. Jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
 19. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
 20. Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
 21. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 22. Prezentuje treści, wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ,
 23. Samodzielnie i biegle posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych,
 24. Proponuje rozwiązania nietypowe,
 25. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną,
 26. Angażuje się w pracach pozalekcyjnych,
 27. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub ma inne porównywalne osiągnięcia,
 28. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń;
  • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 29. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, a ponadto:
 30. Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania danego przedmiotu,
 31. Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ,
 32. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,
 33. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi,
 34. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,
 35. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych z danego przedmiotu,
 36. Postępowanie w trakcie lekcji nie budzi żadnych zastrzeżeń,
 37. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem;
  • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 38. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej, a ponadto:
 39. Opanował materiał programowy z danego przedmiotu w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z tego przedmiotu nauczania,
 40. Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi,
 41. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela,
 42. Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych,
 43. W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe,
 44. Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich,
 45. Jest zainteresowany przedmiotem,
 46. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości,
 47. Stara się być aktywnym podczas lekcji;
  • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 48. Prezentuje podstawowe treści materiału programowego w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
 49. Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności,
 50. Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi,
 51. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela,
 52. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
 53. Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,
 54. Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi,
 55. W zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych,
 56. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem;
  • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 57. Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych,
 58. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności,
 59. Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień,
 60. Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 61. Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu,
 62. Prowadzi zeszyt przedmiotowy;
  • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 63. Wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści nauczania danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych,
 64. Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania (ćwiczenia) o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;
  • O szczegółowych kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych informują nauczyciele na początku każdego roku szkolnego.
  • Uczeń, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nieotrzymaniem promocji) ma prawo do pomocy w różnych formach nadrabiania braku wiedzy umiejętności:
 65. umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych,
 66. udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części,
 67. zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
 68. udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury,
 69. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 70. indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych;
  • Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów (+) i minusów (-) z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego;
  • Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie oceny bieżącej z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz              za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych                     i pozaszkolnych;
  • Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.
 • § 95
 1. Ocenianie zachowania ucznia
  • śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 3. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów i innych osób,
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 7. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
 8. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
 9. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 10. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV ustala się wg następującej skali:
 11. wzorowe – wz,
 12. bardzo dobre - bdb,
 13. dobre – db,
 14. poprawne - pop,
 15. nieodpowiednie - ndp,
 16. naganne – ng
 17. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. Kryteria ocen zachowania uczniów zawiera Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
 18. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
 19. Śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia począwszy od klasy IV dokonuje wychowawca klasy, zgodnie z sześciostopniową skalą ocen, uwzględniając:
  • swoje własne różnorodne spostrzeżenia;
  • pisemną ocenę zachowań w zakresie spełniania przez ucznia obowiązków wobec szkoły;
  • ustne i pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy klasy klasy zapisane w dzienniku lekcyjnym, zeszycie uwag (wniosek innego nauczyciela o nieodpowiednią i naganną ocenę zachowania musi przyjąć formę pisemną z uzasadnieniem oceny);
  • pisemne opinie innych uczniów danej klasy
  • pisemną samoocenę ucznia jawną tylko dla wychowawcy klasy.
 20. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 21. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, (z zastrzeżeniem ust 9 i 10).
 22. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
 23. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 • § 96

Szczegółowe uregulowania dotyczące oceniania znajdują się w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin zawiera:

 • postanowienia ogólne;
 • sylwetka absolwenta;
 • obowiązki nauczyciela związane z zasadami szkolnego oceniania;
 • zasady i cele oceniania uczniów;
 1. ocenianie wewnątrzszkolne uczniów klas I – III,
 2. ocenianie wewnątrzszkolne uczniów począwszy od klasy IV,
 3. szczegółowe zasady oceniania,
 4. dostosowanie wymagań do możliwości ucznia,
 5. ocenianie zachowania uczniów,
 6. kryteria oceny zachowania ucznia;
  • wybrane zasady organizacji roku szkolnego, w tym terminarz wystawiania ocen klasyfikacyjnych;
  • warunki i tryby uzyskiwania wyższej niż przewidywane rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  • przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;
  • promowanie uczniów;
  • wyróżnienia i nagrody;
  • ocenianie zewnętrzne, w tym egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  • postanowienia końcowe.
 • § 97
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając postanowienia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym w którym powtarza klasę do egzaminu ósmoklasisty.

 

ROZDZIAŁ  XI

TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOLNY, SZTANDAR

 • § 98
 1. Szkoła posiada sztandar szkoły, hymn szkolny oraz Ceremoniał szkolny.
 2. Ustala się Dzień Patrona na 23 października.
 3. Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:
 • uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
 • uroczystości pożegnania i ślubowania absolwentów;
 • uroczystości ślubowania klas pierwszych;
 • uroczystość przekazania sztandaru nowo wybranemu pocztowi;
 • uroczystości z okazji świąt państwowych;
 • uroczystości Dnia Patrona – Święta Szkoły;
 • wpisu ucznia – absolwenta do Księgi Pamiątkowej Szkoły;
 • uroczystości wręczenia „Listów pochwalnych dla rodziców”;
 • Dnia Komisji Edukacji Narodowej;
 • dni otwartych;
 • wyjazdu na Zjazdy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Dnia Dziecka i Sportu;
 • Dnia Babci i Dziadka;
 • zabawy karnawałowej;
 • spotkań wigilijnych;

 (list otrzymują rodzice ucznia – absolwenta, który kończąc naukę w szkole podstawowej został wpisany do Księgi Pamiątkowej Szkoły).

 1. Sztandar towarzyszy uroczystościom wskazanym w ust. 2 oraz 3 pkt. 1 - 8 Statutu.
 2. Sztandar może także podnosić rangę innych ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Ostateczną decyzje podejmuje Dyrektor w konsultacji z nauczycielami.
 3. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy opiniowany przez Radę Pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej końcoworocznej.
 4. Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II i w związku z tym posługuje się logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

ROZDZIAŁ  XI

KLASY GIMNAZJALNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

(Zasady funkcjonowania klas gimnazjum w latach szkolnych

2017/2018 i 2018/2019)

 • § 99
 1. W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia.
 2. W roku szkolnym odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019 dla klas drugich i trzecich zachowuje się obwód ustalony dla dotychczasowego gimnazjum.
 3. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy trzeciej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 4. Uczniowie klas gimnazjalnych otrzymują świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.
 5. Uczeń klasy II gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
 6. Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
 7. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust. 5–6, w dotychczasowym gimnazjum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, uczeń jest obowiązany:
  • uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
  • kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, albo
  • uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum.
 8. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
 • § 100
 1. W gimnazjum realizowana jest podstawa programowa dla trzeciego etapu edukacyjnego.
 2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
  • w części   pierwszej  -  umiejętności i wiadomości z zakresu   przedmiotów humanistycznych;
  • w części drugiej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  • w części trzeciej - umiejętności i wiadomości z zakresu języka obcego nowożytnego realizowanego w szkole jako zajęcia obowiązkowe, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym".
 3. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego określają odrębne przepisy dotyczące oceniania zewnętrznego.
 4. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.
 5. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 6. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistyczne}, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 8. Opinia, o której mowa w ust 6, powinna być:
  • wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny;
  • w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
 9. Opinię, o której mowa w ust 7, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo uczeń przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 11. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
 12. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 • § 101
 1. Uczniowie dotychczasowego gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla dotychczasowych gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
  • podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
 5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 6. Kryteria oceniania zachowania ucznia dotychczasowego gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona"
 • § 102
 1. Rodzice uczniów klas gimnazjalnych mają prawo do wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej.
 2. Przedstawiciele rad, o których mowa w ust. 1 wchodzą w skład Rady Rodziców.
 3. Uczniowie klas gimnazjalnych tworzą Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
 4. Rada Samorządu Uczniowskiego wybiera opiekuna spośród nauczycieli i opracowuje regulamin swojej działalności, który uchwalany jest przez ogół uczniów.
 5. Rada Samorządu reprezentuje interesy uczniów klas gimnazjalnych w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przedstawia, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia.
 6. Uczniowie klas gimnazjalnych korzystają z pomieszczeń szkolnych na tych samych warunkach jak pozostali uczniowie.
 7. W klasach gimnazjalnych jest kontynuowana tradycja Gimnazjum i są obchodzone dotychczasowe uroczystości.
 8. W klasach gimnazjalnych używa pieczęci urzędowej Gimnazjum zgodnie z odrębnymi przepisami
 9. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest prowadzona i przechowywana aż do zakończenia kształcenia w tych klasach.
 10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale uczniów klas gimnazjalnych obowiązują pozostałe zapisy niniejszego Statutu.

 

ROZDZIAŁ  XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • § 103
  1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Księgowość szkolną prowadzi Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sułoszowej.
  3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły Podstawowej określają odrębne przepisy.
  4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie ustawa  

    o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.

 • § 104
 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 • § 105
 1. Nadanie Statutu nastąpiło na mocy Uchwały Rady Gminy
  … z dnia …
 2. Tracą moc Statuty z dnia 28 XII 2012 r.: Gimnazjum w Sułoszowej oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sułoszowej  
 3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sułoszowa, dnia …

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
Data : 1 sierpień 2020
2
Data : 2 sierpień 2020
3
Data : 3 sierpień 2020
4
Data : 4 sierpień 2020
5
Data : 5 sierpień 2020
6
Data : 6 sierpień 2020
7
Data : 7 sierpień 2020
8
Data : 8 sierpień 2020
9
Data : 9 sierpień 2020
10
Data : 10 sierpień 2020
11
Data : 11 sierpień 2020
12
Data : 12 sierpień 2020
13
Data : 13 sierpień 2020
14
Data : 14 sierpień 2020
15
Data : 15 sierpień 2020
16
Data : 16 sierpień 2020
17
Data : 17 sierpień 2020
18
Data : 18 sierpień 2020
19
Data : 19 sierpień 2020
20
Data : 20 sierpień 2020
21
Data : 21 sierpień 2020
22
Data : 22 sierpień 2020
23
Data : 23 sierpień 2020
24
Data : 24 sierpień 2020
25
Data : 25 sierpień 2020
26
Data : 26 sierpień 2020
27
Data : 27 sierpień 2020
28
Data : 28 sierpień 2020
29
Data : 29 sierpień 2020
30
Data : 30 sierpień 2020
31
Data : 31 sierpień 2020

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie