Statut Szkoły Podstawowej Nr 1

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II w Sułoszowej

 

 

ROZDZIAŁ 1.

USTALENIA ORGANIZACYJNE

§ 1.

 1. Nazwa szkoły:

Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej.

 1. Siedziba: 32 – 045 Sułoszowa I 388.
 2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sułoszowa.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2.

1. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

2. Szkoła prowadzi klasy I - VI.

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do podjęcia nauki w gimnazjum.

§ 3.

Szkoła Podstawowa posiada ustalony obwód.

§ 4.

Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5.

 1. Ilekroć w Statucie mowa jest o Dyrektorze Szkoły oznacza to Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej lub Wicedyrektora, jeśli Dyrektor nadał mu odpowiednie uprawnienia.
 2. Ilekroć w Statucie mowa o rodzicach dotyczy to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ 2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6.

1.      Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym co najmniej ukończenie szkoły oraz kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 2. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 3. umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów;
 4. zapewnia opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz podczas zajęć poza terenem szkoły i na wycieczkach;
 5. zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami;
 6. zapewnia pobieranie nauki dzieciom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, umożliwiając uczęszczanie tych uczniów na lekcje z innymi uczniami danego oddziału lub poprzez realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

m. in. poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

 1. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. zapewnia opiekę dzieciom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej a także uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
 3. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauczania, wychowania i opieki;
 4. promuje zdrowy styl życia.
 5. upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
 6. kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
 7. przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
 8. zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
 9. upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2.Szczegółowe cele i zadania wychowawcze szkoły oraz powinności nauczycieli i wychowawców określa Szkolny Program Wychowania oraz Szkolny Program Profilaktyki.

§ 7.

 1. Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów.
  1. Rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole.
  2. Deklaracja nie musi być ponawiana w kolejnych latach nauki, może natomiast zostać zmieniona.
  3. W razie rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice składają pisemne oświadczenie skierowane do Dyrektora Szkoły.
  4. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
  5. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą władz zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych.
   1. Tygodniowy wymiar etyki ustala Dyrektor Szkoły.
   2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych            i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych MEN do wiadomości. Te same zasady stosuje się do podręczników nauczania religii.
   3. Szkoła zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do szkoły wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego (właściwe władze zwierzchnie kościołów lub związków wyznaniowych).
   4. Uczniom uczęszczającym na naukę religii Dyrektor umożliwia, przez trzy kolejne dni, udział w rekolekcjach wielkopostnych, o ile religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci.
   5. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, ani ukończenia szkoły.
   6. Ocena z religii/etyki jest wystawiana według skali ocen przyjętej            w Regulaminie Oceniania.

§ 8.

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej

ukończenia oraz dalszego kształcenia się na poziomie gimnazjum poprzez:

 1. realizację szkolnego zestawu programów nauczania dostosowanego

do możliwości szkoły;

 1. stosowanie efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania;
 2. uczenie praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności;
 3. zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i stałe jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych szkoły;
 4. tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami intelektualnymi;
 5. tworzenie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć szkolnych uczniów;
 6. poszukiwanie instytucji wspierających rozwój dzieci wybitnie

uzdolnionych.

§ 9.

Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze dziecka - wspierając w tym względzie rodziców - stosownie do wieku, potrzeb i warunków szkoły.          

W tym celu:

 1. realizuje własny Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opiniowany przez Radę Rodziców;
 2. systematycznie monitoruje zachowanie uczniów;
 3. kultywuje dobre tradycje;
 4. szczególnie dba o to, aby powierzać obowiązki wychowawcy klasy nauczycielom, którzy staną się dla wychowanków autorytetami;
 5. umożliwia i wspiera działalność organizacji uczniowskich;
 6. dokładnie poznaje środowisko rodzinne ucznia;
 7. współpracuje z innymi instytucjami wychowawczymi.

§ 10.

Szkoła dba o to, aby każdy uczeń czuł się w niej i w trakcie zajęć szkolnych organizowanych poza szkołą bezpiecznie, tak pod względem psychicznym, jak i fizycznym. Służyć temu winno:

 1. poszanowanie godności osobistej ucznia;
 2. dbałość o jego dobro i troska o zdrowie;
 3. honorowanie podmiotowości ucznia;
 4. tworzenie w szkole miłej i przyjaznej atmosfery przez wszystkich

członków społeczności szkolnej;

 1. wzbudzanie u ucznia pozytywnej motywacji do pracy;
 2. kształtowanie prawidłowych relacji międzyludzkich;
 3. stworzenie uczniom warunków do higienicznej pracy poprzez:
 4. właściwe ustalenie tygodniowego planu zajęć,
 5. dostosowanie sprzętów szkolnych do wzrostu uczniów,
 6. właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych
 7. pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dyżurów pod-

czas przerw, przed lekcjami i po lekcjach zgodnie z ustalonym                

w szkole regulaminem i harmonogramem;

przepisami;

 1. systematyczne zaznajamianie uczniów z przepisami ruchu drogowego, organizowanie takich form pracy, które umożliwią uczniom opanowanie tych przepisów i podnoszenie umiejętności poruszania się po drogach, współdziałanie szkoły z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego;
 2. uświadomienie uczniom:
  1. zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia),
  2. znaczenia zdrowia i dbałości o nie;
 3. kształtowanie:
  1. wrażliwości uczuciowej uczniów,
  2. asertywności,
 4. kształtowanie umiejętności:
  1. poznawanie własnych uczuć i opanowania własnych emocji,
  2. porozumiewania się.

§ 11.

Szkoła prowadzi :

 1. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze;
 2. nauczanie indywidualne dla dzieci chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych;
 3. zajęcia :
  1. dydaktyczno-wyrównawcze,
  2. reedukacyjne,
  3. rewalidacyjne,

§ 12.

Uczniom uzdolnionym szkoła umożliwia:

 1. udział w różnorakich konkursach: szkolnych i pozaszkolnych;
 2. udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 3. wypełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
 4. przyśpieszenie promocji;
 5. korzystanie z indywidualnego toku lub programu nauki;
 6. wcześniejsze wypełnianie obowiązku szkolnego.

§ 13.

W Szkole stosowane są następujące zasady organizacji indywidualnego programu lub toku nauki:

 1. Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 2. z wnioskiem do Dyrektora o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, za pośrednictwem wychowawcy klasy, mogą wystąpić:
  1. uczeń za zgodą rodziców,
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,

           których dotyczy wniosek, za zgodą rodziców;

 1. wychowawca dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia;
 2. zezwolenie lub odmowa zezwolenia następuje w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 3. zezwolenie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia i uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 4. zezwolenie udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok

szkolny;

 1. Dyrektor, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków;
 2. formy realizacji indywidualnego toku nauki określa Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ 3.

ORGANY SZKOŁY

§ 14.

Organy szkoły:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Szkoły;
 4. Rada Rodziców;
 5. Samorząd Uczniowski.

§ 15.

1. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i innych przepisów, a w szczególności:

 1. kierowanie działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły i reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego – wg odrębnych przepisów;
 3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
 4. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;
 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły;
 6. współpraca z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi działającymi na terenie szkoły;
 7. dopuszczanie do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;
 8. wyrażanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;
 9. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

2. Dyrektor Szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników, a w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 3. występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników szkoły;
 4. dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz mianowania.
 5. Dyrektor szkoły powołuje wicedyrektora i określa zakres jego obowiązków.

§ 16.

1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w okresie lub semestrze – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

4.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę albo na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

6.Członkowie Rady Pedagogicznej oraz inne osoby obecne podczas zebrania są zobowiązani do zachowania tajemnicy.

7.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

8.Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.

9.Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego jest ostateczne.

§ 17.

1.Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

2.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:

a)zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

b)postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,

c)zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

d)promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

6)przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian.

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności opiniowanie w sprawach:

1)organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;

3)projektu planu finansowego szkoły;

4)wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród oraz innych wyróżnień;

5)przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych wynikających z wychowawczo-opiekuńczej funkcji szkoły;

6)powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

7)delegowania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

8)delegowania przedstawiciela Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora nowo zakładanego zespołu szkół;

9) przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;

10) powierzenia stanowiska Wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;

11) odwołania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

12) Programu Wychowawczego Szkoły;

13) Programu Profilaktyki;

14) ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły;

15) propozycji wskazujących formę realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI;

16) zezwolenia na indywidualny program nauki;

17) zezwolenia na indywidualny tok nauki;

18) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

19) utworzenia Zespołu Szkół, zaopiniowanie aktu założycielskiego;

20) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

21) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;

22) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;

23) średniej ocen upoważniającej do przyznania stypendium za wyniki w nauce;

24) wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

25)przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z własnych środków.

4.Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 18.

1.W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu Rady oddziału, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.

3.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły Podstawowej oraz Statutem Zespołu Szkół. Regulamin określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców i Rad oddziałowych.

4.Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły.

5.W przypadku nieuzyskania porozumienia z Radą Pedagogiczną
w sprawie programów, o których mowa w ust. 4, programy te ustala Dyrektor w porozumieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Programy ustalone przez Dyrektora obowiązują do czasu ich uchwalenia zgodnie z ust. 4.

6  Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należy w szczególności:

1)delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;

2)delegowanie przedstawiciela rad do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora nowo zakładanego Zespołu Szkół;

3)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;

5)opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;

6)wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

7)zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

8)uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.

7.      Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, Gminy oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

8. Rada Rodziców w celu wspierania działalności statutowej szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

§ 19.

1.W szkole może działać Rada Szkoły.

2.Do chwili powołania Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 20.

1.W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2.Działalność Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3.Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

4.Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, stawianymi wymaganiami, kryteriami na poszczególne oceny;

2)prawo do jawnej umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 21.

Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

§ 22.

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki (opieki). Szczegółowe zasady współpracy określa „Procedura współpracy z rodzicami Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej”.

2.Rodzice mają prawo do:

1)znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i w szkole;

2)znajomości przepisów i zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

3)uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i zdolności lub przyczyn trudności w nauce;

4)uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5)wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

3.Stałe spotkania z rodzicami organizuje się przynajmniej dwa razy w roku.

4.Rodzicom przysługuje prawo włączania się w całokształt życia szkoły w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.

§ 23

Sposób rozstrzygania sporów:

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły Dyrektor powołuje każdorazowo komisję kompetentną do rozstrzygnięcia sporu;
 2. W skład komisji wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
 3. Sposób delegowania do komisji ustalają organy według własnych regulaminów;
 4. Po ukończeniu pracy komisja ustala wnioski na piśmie, na podstawie których Dyrektor podejmuje decyzje wiążące dla stron;
 5. W przypadku sporu dotyczącego Dyrektora Szkoły – komisję powołuje organ prowadzący szkołę przy współudziale organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ 4.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 24.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 25

1.Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy
w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.Podział roku szkolnego na półrocza (semestry) ustala Dyrektor Szkoły.

§ 26

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w szkole określa arkusz organizacji pracy szkoły.

2.Arkusz organizacji opracowuje Dyrektor do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

3.Arkusz organizacji zawiera w szczególności:

1)liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych;

2)ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych;

3)liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

§ 27

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania dla danego oddziału.

2.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

3.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności wychowawczej, wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4.Oddział można dzielić na grupy.

5.Podział na grupy określa arkusz organizacji szkoły.

§ 28

 1. Wybór programów nauczania:
  1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny;
  2. Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawiony program;
  3. Dopuszczone programy stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
 2. Wybór podręczników:
  1. Zgodnie z UOSO uczniowie szkoły mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół;
  2. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III szkoły oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI szkoły przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
   1. jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I-III,
   2. jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy - w przypadku klas IV-VI,
   3. materiałów ćwiczeniowych;
    1. Dyrektor, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których mowa w ust. 2 pkt 1), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala:
    2. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
    3. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

§ 29

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony i higieny pracy.

§ 30

1.Podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

2.Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

3.Czas trwania zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa
w pkt.2.

4.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5.Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

§ 31

1.W szkole działa Biblioteka Szkolna.

2.Wymiar czasu pracy Biblioteki ustala organ prowadzący szkołę.

3.Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki znajduje się obok drzwi do Biblioteki na tablicy informacyjnej.

4.Biblioteka Szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej uczniów, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

5.Biblioteka Szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.

6. Biblioteka gromadzi i wypożycza uczniom podręczniki zapewnione przez Ministra Oświaty i Wychowania.

§ 32

1.Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.

2.Funkcjonowanie Biblioteki określa Regulamin Biblioteki.

3. Książki i inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako dobro wspólne. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

4. W przypadku zniszczenia książki (lub innego dokumentu) należy odkupić, bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

5. Pod koniec roku szkolnego (książki i inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

6.Ze słowników i encyklopedii można korzystać tylko w czytelni.

7.Za książki przekazane do pracowni odpowiedzialni są opiekunowie pracowni.

8.W Bibliotece obowiązuje cisza.

9.Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić wszystkie wypożyczone książki.

10.    Uczniom biorącym aktywny udział w pracach Biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 33

Zadania nauczyciela bibliotekarza to w szczególności:

 1. Gromadzenie oraz udostępnianie zbiorów (również podręczników szkolnych);
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz promocyjnej w celu popularyzacji czytelnictwa oraz Biblioteki;
 3. Udzielanie porad w doborze lektury i prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek;
 4. Organizacja pracy zespołu uczniów współpracujących z Biblioteką;
 5. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
  z rodzicami, z bibliotekami pozaszkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
 6. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze);
 7. Prowadzenie ewidencji zbiorów;
 8. Przeprowadzanie selekcji zbiorów;
 9. Opracowywanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwowanie);
 10. Organizowanie warsztatu działalności informacyjnej;
 11. Prowadzenie dokumentacji pracy Biblioteki, statystyk, w tym aktywności czytelniczej uczniów;  
 12. Planowanie pracy i składanie rocznego sprawozdania z pracy Biblioteki;
 13. Troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę lokalu;
 14. Doskonalenie warsztatu swojej pracy.

§ 34

1.W szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, bądź inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki.

2.Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy zawiera Regulamin Świetlicy.

3.Praca świetlicy odbywa się w godzinach uzgodnionych z rodzicami, w miarę możliwości szkoły.

4.Szkoła zapewnia możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego posiłku.

§ 35

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie), za zgodą nauczyciela - opiekuna, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

ROZDZIAŁ 5.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 36

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

1a. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej ustawy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego.

1b. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że za każdą godzinę prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1a, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

2.O zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników decyduje Dyrektor Szkoły działając w ramach obowiązującego prawa.

3.Wszyscy pracownicy szkoły mogą zrzeszać się w związkach zawodowych oraz prowadzić działalność w stowarzyszeniach i organizacjach, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży.

4.Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii i organizacji politycznych.

5.Każdy pracownik szkoły powinien sumiennie przestrzegać przydzielonego zakresu czynności i rzetelnie wywiązywać się z nałożonych na niego obowiązków.

6.Szczegółowy zakres praw i obowiązków pracowniczych określa regulamin pracy obowiązujący w szkole.

7.Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

 1. troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie                           z przydziałem czynności);
 3. przestrzeganie regulaminu pracy;
 4. poszanowanie mienia szkolnego;
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
 6. przestrzeganie tajemnicy służbowej.

8. Na terenie szkoły osoby obce mogą przebywać tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.        

9. Pracownik administracji i obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora (osoby zastępującej Dyrektora).

10. Pracownik administracji i obsługi powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§ 37

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

2.Za bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji oraz podczas innych zajęć dydaktycznych lub wychowawczych jest odpowiedzialny nauczyciel prowadzący te lekcje lub zajęcia. Nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję w danej klasie sprowadza uczniów do szatni.

3.Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw międzylekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele dyżurujący.

4.Za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek odpowiedzialni są nauczyciele-opiekunowie oraz kierownik wycieczki.

5.Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowanie uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.

6.Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły.

7.Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

8.Ponadto nauczyciel:

1)czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego uwzględniając właściwe zarządzenia w tym zakresie;

2)dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;

3)wspiera rozwój psychiczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;

4)przygotowuje kandydatów do udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych;

5)jest bezstronny i obiektywny w ocenianiu uczniów, sprawiedliwie ich traktuje i systematycznie ocenia;

6)udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, szczególnie poprzez współpracę z poradnią psychologiczno - pedgogiczną i pedagogiem;

7)doskonali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego (studia, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje przedmiotowo-metodyczne);

8)realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wynikające z potrzeb
i zainteresowań uczniów.

§ 38

1.W szkole działają zespoły przedmiotowe utworzone przez nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grup przedmiotów pokrewnych.

2.Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez Dyrektora Szkoły.

3.Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

1)organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania;

2)korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych i uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

3)wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów diagnozowania efektów kształcenia;

4)organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

5)współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich wyposażenia;

6)wspólne opracowywanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;

7)propagowanie nowości pedagogicznych.

4.W szkole mogą też działać inne zespoły bądź komisje powołane na stałe lub doraźnie przez Dyrektora Szkoły w zależności od potrzeb.         

§ 39

Nauczyciel wychowawca realizuje swe zadania poprzez:

 1. Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
 2. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających ucznia i integrującego zespół klasowy;
 3. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w sprawach dotyczących dydaktyki, wychowania oraz opieki;
 4. Współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
 5. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ 6.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB

OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 40

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 41

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 4. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 5. ustalanie warunków oraz trybu ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

2.Oceniając postępy ucznia należy wziąć pod uwagę: zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek:

1) dobór form i metod w poszukiwaniu rozwiązywania problemów;

 1. stopień opanowania materiału.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Nauczyciele stosują elementy oceniania kształtującego.

§ 42.

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów klas I-III:

 1. Nauczyciel oceniając ucznia bierze pod uwagę:
  1. zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek,
  2. umiejętność stawiania pytań, formułowania i rozwiązywania problemów,
  3. stopień opanowania materiału;
  4. Ocena bieżąca może być wyrażona przez nauczyciela w formie ustnej lub pisemnej (na karcie pracy, w zeszycie);
  5. W przypadku pisemnej oceny bieżącej osiągnięć edukacyjnych może ona wystąpić w postaci sformułowań przyjętych przez nauczyciela określonych w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów lub wg skali cyfrowej:
   1. celujący – 6 - cel,
   2. bardzo dobry – 5 - bdb,
   3. dobry – 4 - db,
   4. dostateczny – 3 - dst,
   5. dopuszczający – 2 - dop,
   6. niedostateczny – 1- ndst;
   7. Osiągnięcia ucznia będą sprawdzane i oceniane na podstawie wypowiedzi ustnych i pisemnych, sprawdzianów, testów, kart pracy i innej aktywności i odnotowywane w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali cyfrowej;
   8. Przy zapisywaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie zapisu cyfrowego lub odpowiednich skrótów oraz plusów (+) i minusów (–);
   9. Oceny klasyfikacyjne w klasach I - III są ocenami opisowymi, spełniającymi następujące funkcje:
    1. diagnostyczną: dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela,
    2. informacyjną: przekazującą informację, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był wkład jego pracy,
    3. korekcyjną: odpowiadającą na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze pracować, co poprawić, zmienić udoskonalić,
    4. motywacyjną: zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, wiary we własne siły i nadziei na osiągnięcie sukcesu,
    5. rozwojową: odnoszącą się zarówno do uczniów, jak i nauczycieli, koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela, mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju;
    6. Podczas zajęć religii nauczyciele oceniając uczniów stosują skalę stopniową zgodnie z odrębnymi przepisami;
    7. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić            o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I - III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz                   po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

§ 43.

Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów klas IV-VI:

1) Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:

 1. zakres wiadomości i umiejętności,
 2. stopień zrozumienia materiału programowego,
 3. umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych, jak i nietypowych wymagających twórczego podejścia do problemu,
 4. zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności,
 5. umiejętność prezentowania i przekazywania posiadanej wiedzy                 i umiejętności;

2)Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

 1. sprawdziany pisemne,
 2. prace domowe,
 3. projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,
 4. estetyka zeszytu przedmiotowego,
 5. działalność pozalekcyjna ucznia;

3) W klasach IV-VI ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcowe ustala się wg poniższej skali:

 1. celujący – 6 - cel,
 2. bardzo dobry – 5 - bdb,
 3. dobry – 4 - db,
 4. dostateczny – 3 - dst,
 5. dopuszczający – 2 - dop,
 6. niedostateczny – 1- ndst;

4) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 1. Jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,
 2. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej,
 3. Wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
 4. Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 5. Prezentuje treści, wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ,
 6. Samodzielnie i biegle posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych                 i praktycznych,
 7. Proponuje rozwiązania nietypowe,
 8. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą                               w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną,
 9. Angażuje się w pracach pozalekcyjnych,
 10. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub ma inne porównywalne osiągnięcia,
 11. Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu nie budzi żadnych zastrzeżeń;

5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej, a ponadto:
 2. Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony programem nauczania danego przedmiotu,
 3. Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ,
 4. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela,
 5. Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi,
 6. Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe,
 7. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych z danego przedmiotu,
 8. Postępowanie w trakcie lekcji nie budzi żadnych zastrzeżeń,
 9. Jest pilny, systematyczny, zainteresowany przedmiotem;

6) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1. Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej,                     a ponadto:
 2. Opanował materiał programowy z danego przedmiotu w zakresie pozwalającym na zrozumienie większości relacji między elementami wiedzy z tego przedmiotu nauczania,
 3. Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi,
 4. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane przez nauczyciela,
 5. Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych,
 6. W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe,
 7. Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne)               i korzysta z nich,
 8. Jest zainteresowany przedmiotem,
 9. Postawa ucznia nie budzi wątpliwości,
 10. Stara się być aktywnym podczas lekcji;

7) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Prezentuje podstawowe treści materiału programowego w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
 2. Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy                           i umiejętności,
 3. Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi,
 4. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela,
 5. Rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,
 6. Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,
 7. Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi,
 8. W zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych,
 9. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem;

8) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych,
 2. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności,
 3. Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień,
 4. Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk,
 5. Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl wypowiedzi, posiada trudności w wysławianiu,
 6. Prowadzi zeszyt przedmiotowy;

9) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 1. Wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści nauczania danego przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych,
 2. Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania (ćwiczenia) o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności;

10) Uczeń, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę śródroczną i w drugim półroczu jest zagrożony nieotrzymaniem promocji) ma prawo do pomocy w różnych formach nadrabiania braku wiedzy umiejętności:

 1. umożliwienie udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i konsultacjach indywidualnych,
 2. udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części,
 3. zlecenie prostych, dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
 4. udostępnienie znajdujących się w szkole pomocy naukowych, wskazanie właściwej literatury,
 5. zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
 6. indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych;

11) Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów (+)           i minusów (-) z wyłączeniem stopni: celującego i niedostatecznego;

12) Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie oceny bieżącej                   z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz             za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych                     i pozaszkolnych;

13) Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

§ 44.

Ocenianie zachowania ucznia

1) Ocena z zachowania powinna uwzględniać:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 2. postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość               o honor i tradycje szkoły,
 3. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 4. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów               i innych osób,
 5. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 6. przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;

2)Ocenianie zachowania odbywa się wg następującej skali:

 1. wzorowe – wz,
 2. bardzo dobre - bdb,
 3. dobre – db,
 4. poprawne - pop,
 5. nieodpowiednie - ndp,
 6. naganne – ng;
 7. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi;
 8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;
 9. Śródrocznej i rocznej oceny zachowania ucznia klasy IV – VI dokonuje wychowawca klasy, zgodnie z sześciostopniową skalą ocen, uwzględniając:
  1. swoje własne różnorodne spostrzeżenia,
  2. pisemną ocenę zachowań w zakresie spełniania przez ucznia obowiązków wobec szkoły,
  3. ustne i pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy zapisane w dzienniku lekcyjnym, zeszycie uwag (wniosek innego nauczyciela o nieodpowiednią i naganną ocenę zachowania musi przyjąć formę pisemną z uzasadnieniem oceny),
  4. pisemne opinie innych uczniów danej klasy,
  5. pisemną samoocenę ucznia jawną tylko dla wychowawcy klasy;
  6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
  7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
   1. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, (z zastrzeżeniem pkt 8);
   2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania;
   3. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

§ 45.

Szczegółowe uregulowania dotyczące oceniania znajdują się w Regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ROZDZIAŁ 7.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 46.

1. Do pierwszej klasy przyjmuje się dzieci zgodnie z „Zasadami naboru do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej”:

1)  uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły;

2)  na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

1a. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

1b. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1a.

1c. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1a na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

1d. Liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.

1e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 1c i 1d w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

1f. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1c i 1d, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:

 1. świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w przypadku:
  1. przyjmowania do sześcioletniej szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
  2. ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego, ucznia zmieniającego typ szkoły;
  3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą                

   i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu

   odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 1. Obowiązek szkolny ucznia trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia18 roku życia
 2. Dyrektor sprawuje nadzór nad wypełnianiem obowiązku szkolnego
  w swoim obwodzie.

§ 47.

1. Uczniowie mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami dydaktyki i pracy umysłowej;
 2. znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz jasnego                           i zrozumiałego dla nich przekazywania treści lekcji;
 3. dni bez zadań domowych (dotyczy świąt kalendarzowych, ferii);
 4. do brania pod uwagę przez nauczyciela, czy są fizycznie w stanie odrobić zadania, np. z dnia na dzień, po wycieczce itp.;
 5. ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy oraz do oceny co jakiś czas, swoich starań w tym zakresie;
 6. wybrania dla nich zrozumiałego, dobrze wydanego i trwałego podręcznika przedmiotowego;
 7. poinformowania ich co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel;
 8. sprawiedliwości i jawności w ocenianiu;
 9. zgłaszania chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie (z wyjątkiem pisemnych prac domowych);
 10. znajomości zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagań jakim będą musieli sprostać;
 11. najwyżej 3 sprawdzianów lub prac klasowych w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 sprawdzian lub praca klasowa dziennie (zasada nie dotyczy kartkówek z 1 - 3 lekcji);
 12. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 13. pomocy w przypadku trudności w nauce, zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji;
 14. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznych;
 15. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela (nauczyciel jest zobowiązany każdorazowo o powyższym fakcie powiadomić Dyrektora Szkoły z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dniowym);
 16. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
 17. wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji
  w postaci Samorządu Uczniowskiego i Samorządu Klasowego;
 18. samodzielnego (w uzgodnieniu z wychowawcą klasy, opiekunem samorządu, przy udziale Dyrektora Szkoły) organizowania imprez
  z okazji DEN -14 X, Dnia Wiosny -21 III, Prima Aprilis - 1IV, zabawy noworocznej, zabawy andrzejkowej itp.

  

2. Uczniowie mają obowiązek:

 1. brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji;
 2. systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu;
 3. usprawiedliwiania nieobecności w ciągu 3 dni po powrocie do szkoły;
 4. starannego wykonywania prac domowych, prowadzenia zeszytów przedmiotowych, posiadania potrzebnych pomocy i przyborów szkolnych;
 5. przestrzegania zasad kultury współżycia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, w odniesieniu do: rówieśników, nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych dorosłych; używania kulturalnego słownictwa;
 6. dbania o dobre imię swoje oraz szkoły;
 7. zachowywania się w sposób nie narażający innych na utratę zdrowia lub życia;
  1. przeciwdziałania przejawom przemocy fizycznej lub psychicznej;
  2. przeciwdziałania przejawom łamania zasad współżycia i postanowień statutu;
  3. natychmiastowego informowania Dyrektora Szkoły, nauczycieli lub innych pracowników szkoły o zaistniałych zagrożeniach życia lub zdrowia;
  4. dbania o mienie szkolne i prywatne, ład i porządek w szkole;
  5. posiadania przy sobie zeszytu do kontaktów z wychowawcą, podpisanego przez rodziców;
  6. pokrywania kosztów szkód i zniszczeń lub usunięcia ich w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;
  7. ścisłego przestrzegania przepisów i bieżących ustaleń władz szkolnych (nauczycieli, wychowawców, Dyrektora Szkoły);
  8. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie;
  9. przestrzegania regulaminów w pomieszczeniach dydaktycznych;
  10. przebywania na terenie szkoły, aż do czasu zakończenia lekcji lub zajęć pozalekcyjnych; zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić jedynie na pisemną prośbę rodziców;
  11. zachowania schludnego wyglądu;
  12. noszenia obowiązującego w szkole stroju szkolnego - mundurka koloru granatowego;
  13. podkreślania uroczystym strojem uroczystości szkolnych oraz świąt państwowych: biała bluzka (koszula) z przypiętą tarczą szkolną, granatowa lub czarna spódnica (spodnie);
  14. noszenia odpowiedniego stroju na zajęcia WF: biały podkoszulek, czarne lub granatowe spodenki, odpowiednie sportowe obuwie
   o białych podeszwach;
  15. używania na terenie budynku szkoły przewiewnego, materiałowego obuwia, innego niż poza budynkiem szkoły, zapewniającego utrzymanie pomieszczeń szkolnych w czystości i w estetycznym wyglądzie.

3. Uczniom zabrania się:

1) Farbowania włosów;

2) Noszenia makijażu i malowania paznokci;

3) Noszenia stroju odsłaniającego plecy lub brzuch oraz spódniczek mini i krótkich spodni;

4) Noszenia tatuaży (również samoprzylepnych);

5) Chodzenia w szkole w nakryciach głowy lub szalikach;

   6) Lansowania subkultur, poprzez noszenie znaków i szalików klubowych oraz innych symboli subkulturowych; nakłaniania do przynależności;

7) Noszenia kolczyków przez chłopców (dziewczynki mogą nosić małe pojedyncze kolczyki - tylko w uszach i skromną, drobną biżuterię).

 1. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela.
 2. Nieobecności na zajęciach szkolnych winny być usprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca klasy na podstawie pisemnego wniosku od rodziców wpisanego do zeszytu kontaktów z wychowawcą, zawierającego informację o przyczynie nieobecności ich dziecka na zajęciach. Wniosek o usprawiedliwienie może być podpisany przez jednego z rodziców i powinien być dostarczony do wychowawcy klasy w terminie 3 dni od powrotu ucznia po nieobecności do szkoły. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest również zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia).
 3. Wychodzenie uczniów poza teren szkoły (także w czasie przerw międzylekcyjnych) po wejściu do szkoły na zajęcia a przed zakończeniem ostatniej lekcji przewidzianej rozkładem zajęć jest wzbronione – uczeń w tym czasie może wyjść ze szkoły tylko za zgodą Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora lub wychowawcy klasy.
 4. Zwolnienia uczniów z lekcji udziela Dyrektor Szkoły, Wicedyrektor lub wychowawca klasy na pisemną prośbę rodziców wpisaną do zeszytu kontaktów z wychowawcą.
 5. Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych jest dobrowolny.
 6. Uczniowie mają bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających podczas zajęć edukacyjnych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych przez nich telefonów oraz urządzeń elektronicznych przed rozpoczęciem zajęć. Uczniowie mają absolutny zakaz rejestrowania głosu i obrazu nauczycieli i innych uczniów podczas zajęć lub przerw śródlekcyjnych.
 7. Uczniowie, jak i rodzice mogą korzystać z telefonu stacjonarnego
  w sekretariacie szkoły.
 8. Przestrzeganie Statutu przez ucznia jest podstawą przy wystawianiu oceny z zachowania.
 9. W przypadku naruszenia praw ucznia uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć skargę do Dyrektora. Dyrektor rozpatruje skargę w terminie 7 dni.


§ 48.


1.      Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, pracę społeczną na rzecz szkoły, dzielność i odwagę, uczniom przyznaje się nagrody w formie:


 1. pochwały ustnej udzielonej przez wychowawcę w obecności uczniów danej klasy, na zebraniu rodziców;
 2. pochwały udzielonej przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym, zebraniu rodziców;
 3. listu pochwalnego do rodziców;
 4. dyplomu uznania;
 5. nagrody rzeczowej;
 6. w stosunku do absolwentów - umieszczenie nazwiska wraz z fotografią w Księdze Pamiątkowej Szkoły (średnia minimum 5,0 i zachowanie wzorowe);
 7. wpisu na świadectwie promocyjnym/końcowym szczególnych osiągnięć ucznia;
 8. świadectwo szkolne z wyróżnieniem (uczniowie klas IV – VI).

2. Świadectwo szkolne promocyjne (ukończenia szkoły) stwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej (ukończenia szkoły) otrzymuje uczeń klas IV - VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej) uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, porządku i dyscypliny w szkole, uczniom udziela się następujących kar:

 1. upomnienie wychowawcy klasy;
 2. zakaz uczestnictwa w pozalekcyjnych imprezach szkolnych, zajęciach sportowych, turystyczno- krajoznawczych i kulturalnych;
 3. zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 4. upomnienie Dyrektora Szkoły wobec klasy i wychowawcy;
 5. nagana Dyrektora wobec całej szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców.
  1. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego Dyrektor Szkoły może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
  2. W przypadku, gdy uczeń z zachowania w wyniku klasyfikacji otrzymał ocenę nieodpowiednią lub naganną Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o ukaraniu ucznia poprzez poddanie go przez okres 1 - 3 miesięcy ścisłej kontroli wychowawczej: uczeń jest zobowiązany założyć zeszyt kontroli, w którym uczący nauczyciele notować będą uwagi dotyczące zachowania i udziału w lekcji.
   1. Nagrody i kary ucznia wpisuje się w dzienniku lekcyjnym na wyznaczonych stronach.

6. Tryb odwołania od kar:

 1. uczeń ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się od kary Rady Pedagogicznej za pośrednictwem wychowawcy klasy;
 2. decyzja Rady jest ostateczna;
 3. kara może być zawieszona przez udzielającego na prośbę zainteresowanego i poręczenia przez klasę lub Samorząd Uczniowski;
 4. kara może być anulowana przez Radę Pedagogiczną na wniosek wychowawcy;
 5. udzielona kara, o ile nie została anulowana, musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny z zachowania;
 6. kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego lub/i jego rodziców.

7. W przypadku, gdy uczeń (jego rodzice) uważa, że jego prawa zostały naruszone, zgłasza skargę w formie pisemnej lub ustnej:

 1. wychowawcy klasy, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez inne osoby niż wychowawca;
 2. Wicedyrektorowi lub Dyrektorowi Szkoły, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez wychowawcę;
 3. Dyrektorowi Szkoły, jeżeli jego prawa zostały naruszone przez Wicedyrektora.

8. W przypadku, gdy uczeń (jego prawni opiekunowie) uważa, że jego prawa zostały naruszone przez Dyrektora Szkoły wnosi skargę do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje ją w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

9. W przypadku, jeżeli sposób załatwienia skargi przez osoby lub organy wymienione w ust. 7 i 8 nie zadowala ucznia (jego prawnych opiekunów), kieruje on skargę do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

10. W przypadku wniesienia skargi w formie ustnej do osób wymienionych w ust. 7 i 8 osoby te zobowiązane są do sporządzenia notatki służbowej, która pozostaje w dokumentach wychowawcy klasy, Wicedyrektora lub Dyrektora do końca danego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ 8.

TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOLNY, SZTANDAR

§ 49.

 1. Szkoła posiada sztandar szkoły, hymn szkolny oraz ceremoniał szkolny.
 2. Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:
 3. uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
 4. uroczystości pożegnania i ślubowania absolwentów;
 5. uroczystości ślubowania klas pierwszych;
 6. uroczystość przekazania sztandaru;
 7. uroczystości z okazji świąt państwowych;
 8. Dnia Komisji Edukacji Narodowej;
 9. dni otwartych;
 10. uroczystości Dnia Patrona – Święta Szkoły;
 11. Dnia Dziecka i Sportu;
 12. zabawy karnawałowej;
 13. spotkania wigilijnego;
 14. wpisu ucznia – absolwenta do Księgi Pamiątkowej Szkoły;

wpis do Księgi wraz z wklejeniem zdjęcia dotyczy ucznia, który kończąc naukę w szkole podstawowej uzyskał z wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen minimum 5.0 i co najmniej bardzo dobre oraz wzorowe zachowanie;

 1. uroczystości wręczenia „Listów pochwalnych dla rodziców”;

List otrzymują rodzice ucznia – absolwenta, który kończąc naukę w szkole podstawowej został wpisany do Księgi Pamiątkowej.

 1. Sztandar towarzyszy uroczystościom wskazanym w ust. 2 pkt. 1 - 5, 8 Statutu.
 2. Sztandar może także podnosić rangę innych ważnych uroczystości szkolnych i państwowych. Ostateczną decyzje podejmuje dyrektor w konsultacji z nauczycielami.
 3. Podczas uroczystości sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy opiniowany przez Radę Pedagogiczną na konferencji klasyfikacyjnej końcoworocznej.
 4. Szkoła należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II i w związku z tym posługuje się logo Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

ROZDZIAŁ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50.

 1. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Księgowość szkolną prowadzi Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sułoszowej.
 4. Zasady gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej określają odrębne przepisy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie ustawa          

   o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.

§ 51.

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

3. Znowelizowany Statut jest przekazywany organowi prowadzącemu szkołę i organowi nadzoru pedagogicznego.

4. Za ujednolicenie tekstu Statutu, po nowelizacji odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły, który go podpisuje, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej.

1. Nadanie Statutu nastąpiło na mocy Uchwały Rady Gminy
Nr XXII/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

2. Traci moc Statut z dnia 22 VIII 2002 r.

3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Sułoszowa, dnia 28 XII 2012 r.    

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie