Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXII/172/2012

Rady Gminy Sułoszowa

z dnia 28 .12.2012 r.

Statut

Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej

Dział I

Postanowienia ogólne

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1im. Jana Pawła II w  Sułoszowej i Gimnazjum w Sułoszowej

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

   (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

3) dyrektorze, radach pedagogicznych, organach samorządu uczniowskiego, radzie

   Zespołu, radzie szkoły, radach rodziców - należy przez to rozumieć organy działające

   w Zespole Szkół Nr 1 w Sułoszowej,

4) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów,

5) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece

   wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu Szkół Nr 1 w Sułoszowej

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Nr 1w Sułoszowej

7) organie prowadzącym Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej– należy przez to rozumieć

   Gminę Sułoszowa

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Nr 1 w Sułoszowej

   należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Krakowie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku

       szkolnego jest Kurator Oświaty.

Rozdział 2

Nazwa Zespołu i inne informacje o Zespole

§ 2

1. Zespół Szkół Nr 1w Sułoszowej zwany dalej „Zespołem” jest szkołą publiczną.

2. Siedziba Zespołu znajduje się w Sułoszowej, Sułoszowa I 388, 32-045

Sułoszowa

3. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Sułoszowa, a organem nadzoru

   pedagogicznego- Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej

2) Gimnazjum w Sułoszowej

§ 4

1. Nazwa używana przez Zespół brzmi: Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej.

2. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu składają się z nazwy Zespołu , nazwy danej

   szkoły i brzmią

1) Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej

   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sułoszowej

2) Zespół Szkół Nr 1 w Sułoszowej

   Gimnazjum w Sułoszowej

§ 5

Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę Szkoły.

§ 6

Zespół posiada pieczęć wspólną dla wszystkich Szkół wchodzących w skład Zespołu, zawierającą nazwę Zespołu.

§ 7

 1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych

Każda ze szkół wchodzących w skład zespołu, posiada własny statut, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne ze statutem zespołu. W razie istnienia takiej sprzeczności obowiązują postanowienia niniejszego statutu.

§ 8

1. Zespół jest jednostką budżetową.

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej regulują odrębne przepisy.

3. Obsługę finansową i administracyjną Zespołu prowadzi Zespół Ekonomiczno-

   Administracyjny Szkół w Sułoszowej.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 9

1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawach oraz w przepisach wydanych na ich

   podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz

   opiekuńczej, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

   ukończenia określonego typu szkoły,

2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych

w ustawie stosownie do warunków Zespołu i wieku dzieci oraz uczniów,

3) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

   Zespołu,

4) stwarza warunki do komplementarnego rozwoju dzieci i uczniów, uwzględniając ich

   indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

2. Wymienione zadania realizuje się poprzez:

1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne,

2) zajęcia korekcyjno - wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce

   oraz inne zajęcia wspomagające rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,

3) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów,

4) zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej uczniom.

§ 10

Zespół realizuje zadania opiekuńcze z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP, w

szczególności:

1) zapewnia się opiekę uczniom przebywającym w placówce podczas zajęć obowiązkowych,

   nadobowiązkowych i pozalekcyjnych - za bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel

   prowadzący zajęcia,

2) omawia się z uczniami regulaminy korzystania z pracowni przedmiotowych oraz sali

   gimnastycznej na początku każdego roku szkolnego,

3) nie wydaje się uczniom poleceń niezgodnych z ich obowiązkami,

4) organizuje się dyżury porządkowe w szkole w celu zapobieżenia sytuacjom zagrażającym

   bezpieczeństwu uczniów,

5) zapewnia się opiekę podczas zajęć poza terenem Zespołu.

Dział II

Zarządzanie Zespołem

Rozdział 1

Organy Zespołu

§ 11

Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor Zespołu,
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu,
 3. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
 4. Rada Pedagogiczna Gimnazjum
 5. Rada Zespołu
 6. Rada Szkoły Podstawowej
 7. Rada Gimnazjum
 8. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
 9. Rada Rodziców Gimnazjum
 10. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
 11. Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Rozdział 2

Dyrektor Zespołu

§ 12

 1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu, zwany dalej "Dyrektorem", który jest jednocześnie Dyrektorem Szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Dyrektor Zespołu, za zgodą ącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Dyrektor Zespołu może powierzyć powołanemu wicedyrektorowi funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej jednej lub wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 13

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§ 14

1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy

   Zespołu.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach wchodzących w

   skład Zespołu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

3. Dyrektor jest przedstawicielem Zespołu na zewnątrz.

4. Dyrektor Zespołu ma obowiązek kierowania się w swoich działaniach dydaktycznych i

   opiekuńczo - wychowawczych dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i

   obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, a w szczególności:

1) jest odpowiedzialny za uwzględnianie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnych

   zestawach programów nauczania,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym

   systematycznie obserwuje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi

   dokumentację obserwacji,

3) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom placówek wchodzących w skład

   Zespołu,

4) przewodniczy radom pedagogicznym; realizuje zadania zgodnie z uchwałami

   poszczególnych rad pedagogicznych,

5) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym,

7) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów.

5. Obowiązki wicedyrektora o ile zostanie powołany ustala dyrektor zespołu w drodze zarządzenia

Rozdział 3

Rada Pedagogiczna

§ 15

1. W Zespole działają: Rada Pedagogiczna Zespołu oraz Rady Pedagogiczne, które są

   organemkolegialnym szkół wchodzących w skład Zespołu w zakresie realizacji ich

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.

3. W skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w tej szkole.

4. W skład Rady Pedagogicznej Gimnazjum wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w tej

szkole.

6. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.

7. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

   szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i

   promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących

   potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

   pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Zespołu, organu prowadzącego albo,

   co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

   odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania

   zgodnie z regulaminem Rady.

9. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku

   szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

   informacje o działalności Zespołu.

§ 16

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Zespołu,

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i

   pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego Zespołu,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

   ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

   wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z

   przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia

   organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności,

   co najmniej połowy jej członków.

§ 17

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Zespołu albo jego zmian i przedstawia do

   uchwalenia Radzie Zespołu.

2. Rada Pedagogiczna może ponadto:

1) wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Zespole,

2) delegować swoich przedstawicieli do pracy w innych organach,

3) delegować swoich przedstawicieli do komisji konkursowej mającej za zadanie wyłonienie

   kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu.

§ 18

1. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje także zadania Rady Zespołu - do czasu utworzenia

jej w Zespole.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Rada Pedagogiczna Zespołu w

   szczególności:

1) uchwala i nowelizuje Statut,

2) występuje z odwołaniem od decyzji kuratora oświaty w sprawie uchylenia Statutu, lub

   niektórych jego postanowień (art. 60 ust. 3 ustawy).

3. W przypadkach niżej wymienionych Rada Pedagogiczna Zespołu, wykonując zadania nie

   utworzonej Rady Zespołu, zobowiązana jest do zasięgania opinii przedstawicieli rodziców i

   uczniów:

1) przed uchwaleniem lub znowelizowaniem Statutu,

2) przed podjęciem decyzji związanej z obsadą Dyrektora i innych stanowisk kierowniczych

w Zespole.

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są

   protokołowane.

Rozdział 4

Rada Zespołu

§ 19

1. W Zespole może działać Rada Zespołu.

2. Powstanie Rady Zespołu pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Zespołu z własnej

   inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców.

§ 20

Rada Zespołu uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznychZespołu, a także:

1) uchwala statut Zespołu,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego Zespołu i opiniuje projekt

   finansowy Zespołu,

3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Zespołem z

   wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu, jej Dyrektora lub innego

   nauczyciela zatrudnionego w Zespole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

4) opiniuje plan pracy Zespołu, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz

inne sprawy istotne dla Zespołu,

5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu i występuje z wnioskami do

   Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Zespół, w szczególności

   sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§ 21

1. Kadencja Rady Zespołu trwa 3 lata.

2. Radę Zespołu tworzą:

1) Rada Szkoły Podstawowej

2) Rada Gimnazjum

3. Rada Zespołu uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera Przewodniczącego,

   który kieruje zebraniami rady. Zebrania rady są protokołowane.

§ 22

W posiedzeniach rady Zespołu może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Zespołu, a po zaproszeniu przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem

doradczym.

§ 23

1. Rada Zespołu może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł z

   przeznaczeniem na wspieranie działalności statutowej Zespołu.

2. Źródła funduszu Rady Zespołu i zasady wydatkowania środków funduszu określa

   Regulamin działalności rady Zespołu.

Rozdział 5

Rada Rodziców

§ 24

1. W Zespole Szkół działają Rady Rodziców poszczególnych szkół wchodzących w skład

   Zespołu, stanowiące reprezentację rodziców uczniów.

2. Rady Rodziców mogą występować do Rady Zespołu, Rad Pedagogicznych i Dyrektora

   Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu oraz szkół

   wchodzących w skład Zespołu.

3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rady Rodziców mogą gromadzić

   fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania

   funduszy Rad Rodziców określają ich regulaminy.

Rozdział 6

Samorząd uczniowski

§ 25

1. W Zespole działają samorządy uczniowskie poszczególnych szkół wchodzących w skład

   Zespołu.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół

   uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi

   reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Zespołu, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi

   wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji

   podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

   wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

   między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

   zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

   zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z

   Dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Dział III

Organizacja Zespołu

Planowanie działalności Zespołu

§ 26

1. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok

   szkolny.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw

   świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

§ 27

Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.

§ 28

Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) świetlicy,

4) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,

5) obiektów sportowych.

Dział IV

Nauczyciele i inni pracownicy

Rozdział 1

Zagadnienia podstawowe

§ 29

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników: administracyjnych,

   technicznych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Zespołu oraz zasady ich wynagradzania

   określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Zakresy zadań nauczycieli - przepisy ogólne

§ 30

Zakresy zadań nauczycieli, nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole określają Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

Dział V

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im Jana Pawła II i Gimnazjum

Rozdział 1

Zasady rekrutacji uczniów

§ 31

1. Zespół przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci do klas pierwszych określa, w porozumieniu z

   Dyrektorem, organ prowadzący Zespół.

3. Do Zespołu przyjmuje się:

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkół wchodzących w skład Zespołu

2) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów - dzieci zamieszkałe poza obwodem

   szkół wchodzących w skład Zespołu, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

4. Przyjęcie dziecka spoza obwodu, o którym mowa w ust. 3 lit. b), wymaga zawiadomienia

   Dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

Rozdział 2

Prawa i obowiązki ucznia

§ 32

Prawa i obowiązki uczniów oraz szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

Rozdział 3

Nagrody i kary

§ 33

Nagrody i kary uczniów określają Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 34

Sprawy nie uregulowane niniejszym Statutem regulują statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 35

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa

   ustawa.

§ 36

Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności Zespołu Szkół.

§ 37

1. Z dniem wejścia w życie Statutu tracą moc dotychczasowe statuty szkół, które wchodzą w

   skład Zespołu.

2. Statutu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od

   1 stycznia 2013 roku.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Date : 12 February 2018
13
Date : 13 February 2018
14
Date : 14 February 2018
15
Date : 15 February 2018
16
Date : 16 February 2018
17
Date : 17 February 2018
18
Date : 18 February 2018
19
Date : 19 February 2018
20
Date : 20 February 2018
21
Date : 21 February 2018
22
Date : 22 February 2018
23
Date : 23 February 2018
24
Date : 24 February 2018
25
Date : 25 February 2018
26
27
28

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie