Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki

Szkoły Podstawowej Nr 1

im. Jana Pawła II

w Sułoszowej

 

Program profilaktyki szkolnej powstał jako kontynuacja poprzedniego

programu obowiązującego w szkole. W niektórych punktach jest ono kontynuacją poprzednich programów realizowanych dotychczas, ale uwzględnione są także w nim doświadczenia wynikające z dotychczasowej praktyki.

 

Wstęp

       Podstawę budowania naszego programu profilaktyki stanowiły przepisy regulujące profilaktykę problemów dzieci i młodzieży w szkołach:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz.458, z 2003 r. nr 210, poz. 2041).
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114).

oraz:

 • Program Wychowawczy Szkoły,
 • Szkolny zestaw programów nauczania,
 • Bieżąca obserwacja środowiska szkolnego.

         Przedstawiony program profilaktyki ma na celu kształtowanie postaw zdrowego i bezpiecznego stylu życia bez potrzeby stosowania używek i agresji, kształtowanie umiejętności życiowych, jak również zapobiegania sytuacjom i zachowaniom problemowym w szkole.

         Celem programu jest pokazanie uczniom, rodzicom – jak żyć, aby być zdrowym fizycznie i psychicznie, jak troszczyć się o siebie i swoje otoczenie, ukazywanie zgubnego wpływu nałogów na organizm, oraz zwrócenie uwagi na negatywne skutki zachowań agresywnych, które bezpośrednio wpływają na wiele dziedzin naszego życia.

        

Główne zagrożenia, które występują wśród naszych uczniów to

-       nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

-       drobne formy agresji (zaczepki, popychanie, agresja słowna)

-       niska kultura słowa

-       nieumiejętność dbania o własne zdrowie i zdrowie innych

-       niewłaściwe wykorzystanie czasu wolnego

   -   zachowania stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Cel ogólny programu:

-       wyrobienie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.

Cele szczegółowe:

-       wdrażanie do przestrzegania zasad higieny,

-       wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego,

-       ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia,

-       kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych,

-       wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

-       kształtowanie postawy asertywnej,

-       ukazywanie zgubnej roli agresji przejawiającej się w grupach rówieśniczych,

-       ukazywanie wartości płynących z koleżeństwa i przyjaźni,

-       kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie w stosunku do innych ludzi i za swoje czyny,

-       zachęcanie uczniów do zdrowego stylu życia,

-       stwarzanie w szkole warunków i możliwości sprzyjających zdrowiu.

Sposób realizacji programu.

         Realizacja programu odbywać się będzie w ramach:

 1. Zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez wychowawców i nauczycieli przedmiotu.
 2. Imprez, uroczystości szkolnych i klasowych.
 3. Zajęć pozalekcyjnych.
 4. Spotkań z rodzicami.
 5. Konkursów klasowych, szkolnych, pozaszkolnych.
 6. Prelekcje prowadzone przez lokalne instytucje współpracujące z naszą szkołą.

Metody i pomoce dydaktyczne pomagające w realizacji programu.

 1. Ankiety skierowane do uczniów i rodziców.
 2. Aktywne metody dydaktyczne wyzwalające u wychowanków własną inicjatywę: burza mózgów, dyskusja, odgrywanie scenek, praca w grupach, debaty „za i przeciw”, metoda projektów.
 3. Dostępne filmy video dotyczące omawianej problematyki, materiały papiernicze i graficzne (papier, farby, pisaki, kreda itp.)
 4. Konkursy.
 5. Akcje promujące zdrowy styl życia.

Zadania szkoły:

 1. Systematyczne rozpoznawanie i diagnozowanie zagrożeń.
 2. Informowanie o zagrożeniach i ich skutkach.
 3. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i zapobiegawczych, prozdrowotnych oraz interwencyjnych.
 4. Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom.
 5. Przygotowanie nauczycieli do przeciwdziałania zagrożeniom.
 6. Dostosowanie treści i formy zajęć profilaktycznych do zachowań ryzykownych dzieci oraz stopnia zagrożenia.
 7. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój ucznia.
 8. Współpraca z różnymi instytucjami wspierającymi działalność szkół w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.
 9. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie profilaktyki.
 10. Organizacja akcji mających na celu promocje zdrowego stylu życia oraz zachowania zasad bezpieczeństwa.

Zadania wychowawcy:

 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej prowadzonej przez niego klasy i rozpoznawanie zagrożeń na drodze rozwoju ucznia.
 2. Sporządzanie i wdrażanie planu realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych w swojej klasie.
 3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 4. Budowanie prawidłowych relacji z uczniami opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 5. Wpływ na strukturę klasy i panujący w niej klimat.
 6. Włączenie do realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego innych nauczycieli i specjalistów.
 7. Systematyczne dokonywanie oceny skuteczności prowadzonych przez siebie działań, modyfikowanie programu i dostosowywanie do aktualnych potrzeb.
 8. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki w ramach WDN i zewnętrznych form doskonalenia.

Zadania nauczycieli:

 1. Uczestnictwo w diagnozie i planowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole.
 2. Realizacja zadań profilaktyczno – wychowawczych poprzez włączenie do swojego programu edukacyjnego treści o charakterze profilaktycznym.
 3. Systematyczna współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami.
 4. Stałe reagowanie na pojawiające się zagrożenia.
 5. Reprezentowanie przez nauczycieli pozytywnych wzorów.
 6. Okresowa analiza efektywności działań.
 7. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie profilaktyki.

Zadania rodziców:

 1. Uczestnictwo w diagnozie potrzeb w zakresie profilaktyki.
 2. Opiniowanie programu działań profilaktyczno – wychowawczych w szkole i klasie.
 3. Systematyczna współpraca z wychowawcą klasy w zakresie zaspokajania potrzeb swoich dzieci.
 4. W sytuacji poważnych zagrożeń korzystanie z pomocy specjalistycznej w poradni psychologiczno – pedagogicznej, centrum pomocy rodzinie, placówek służby zdrowia.
 5. Poszerzanie swojej wiedzy dotyczącej zagrożeń i ich zapobieganiu poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez szkołę oraz czytelnictwo literatury.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Cel Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni

1.

Promowanie zdrowego stylu życia

„Higiena to ważna sprawa - dobrego zdrowia to podstawa” – zorganizowanie cyklu zajęć z zakresu przestrzegania zasad higieny osobistej.
 • Pogadanki, gazetka tematyczna.

Wychowawcy, nauczyciel WDŻ

Analiza najczęstszych problemów higienicznych w okresie dojrzewania.

Ustalenia zasad higieny obowiązujących w tym okresie u chłopca i dziewczyny.

 • Pogadanki przedstawiciela służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka) kl. IV – VI.
Wychowawcy, nauczyciel WDŻ
Znaczenie ruchu w życiu człowieka. Aktywność fizyczna jako antidotum na zagrożenia cywilizacyjne.
 • Udział w różnych formach aktywności fizycznej. ( zawody sportowe).
 • Organizowanie wyjazdów na basen.

Nauczyciele w-f.

Dyrektor

Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnych programów i gier komputerowych.
 • Dostarczanie podstawowych informacji nt. znaczenia mediów i zagrożeń wynikających z uzależnienia od nich. Lekcje wychowawcze, prelekcje prowadzone przez funkcjonariuszy policji.
 • Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od komputera realizowane w każdej klasie.

Wychowawcy kl. I – VI.

Nauczyciele j. polskiego,

Dyrekcja

Nauczyciele informatyki, wychowawcy, pedagog

Prawidłowa postawa ciała, podkreślenie roli aktywności ruchowej w kształtowaniu i utrzymaniu prawidłowej postawy ciała.
 • Pogadanka oraz pokaz odpowiednich ćwiczeń dla uczniów kl. I – III.
 • Badanie postawy ciała przez specjalistów.
 • Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała podczas pisania, czytania, słuchania w kl. I – VI.

Nauczyciele gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciel w-f.

Wszyscy nauczyciele

Znaczenie rodziny w życiu człowieka. Określenie pozycji dziecka w rodzinie w różnych okresach rozwojowych.
 • Zajęcia w kl. I – III
 • Prace plastyczne w kl. I – VI związane z życiem rodzinnym. Wystawa prac dla rodziców.
  • Spotkania z rodzicami.

Nauczyciele kl. I – III

Nauczyciel plastyki

Dyrektor

Piękny uśmiech Fluoryzacja jamy ustnej Pielęgniarka

Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego odżywiania

i uświadamianie, że warto inwestować w swoje zdrowie.

 • Zorganizowanie i

przeprowadzenie akcji

w szkole w ramach programu

„Szklanka mleka dla

każdego” oraz „Owoce w szkole”.

Dyrektor
„Jak bezpiecznie organizować sobie wolny czas?”.
 • Organizowanie imprez szkolnych, wycieczek, zielonych szkół; dyskoteki klasowe i szkolne
 • Praca z uczniami zdolnymi i słabymi (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, SKS, koła zainteresowań).
 • Lekcje z wychowawcą i tematy realizowane w kształceniu zintegrowanym związane z zagadnieniem czasu wolnego.

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy, nauczyciele klas I-III

„Kto tworzy dzikie wysypiska – ten z przyrody nic nie zyska”.
 • Uczeń dba o wygląd środowiska; potrafi segregować odpady i rozumie istotę przetwarzania odpadów,
  • Akcja Sprzątanie Świata

Wychowawcy i nauczyciele zajęć technicznych

Wszyscy nauczyciele

 1. 2.
Dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych
Ograniczanie zjawiska przemocy i agresji.
 • Pogadanki, prelekcje, indywidualne rozmowy, spotkania z zaproszonymi gośćmi.
Nauczyciele klas I – VI, pedagog
Systematyczne wdrażanie zasad bezpiecznego poruszania się pieszego i rowerzysty.
 • Egzamin na kartę rowerową
 • Spotkanie z przedstawicielem policji .

Nauczyciel techniki kl. IV

Wychowawcy klas I-III

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych   i wakacji.
 • Pogadanka podczas apelu, zajęć z wychowawcą
Nauczyciele, wychowawcy, Dyrektor
Podnoszenie umiejętności i wiedzy nauczycieli.
 • Zorganizowanie warsztatów nt.: przemocy i agresji w ramach WDN
Lider WDN
Rola rodziców w zakresie kształtowania poczucia bezpieczeństwa.
 • Organizowanie zebrań z rodzicami
Dyrektor szkoły
Bezpieczeństwo w życiu codziennym. Udzielanie pierwszej pomocy.
 • Pogadanka na temat udzielania Pierwszej pomocy
 • Pogadanki na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu elektrycznego

Nauczyciele przyrody i zajęć technicznych

Nauczyciele klas I-III

Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.
 • Uczeń potrafi dbać o swoje bezpieczeństwo; zachowuje się bezpiecznie w drodze do i ze szkoły
Nauczyciel techniki, Wychowawcy
 1. 3.
Przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom.

Ograniczyć zjawiska agresji słownej i fizycznej.

 • Kształtować nawyki kulturalnego wyrażania się, stosowania zwrotów grzecznościowych, zachowania się w miejscach publicznych, szacunku dla wszystkich pracowników szkoły
 • Każdorazowo reagować w przypadkach używania wulgaryzmów, niekulturalnego zachowania się uczniów
 • Odnotowywać w zeszytach wychowawczych incydenty niekulturalnego zachowania się
 • Każdorazowo rozmawiać z uczniem o jego zachowaniu.
Wychowawcy klas I – VI.

Integrować zespoły klasowe.

 • Przeprowadzić zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe.
 • Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji uczniów (rajdy, wycieczki, imprezy szkolne).
Wychowawcy.
Wdrażanie uczniów do poszanowania mienia wspólnego.
 • Zorganizowanie konkursu na najładniejszą klasę w szkole.
Samorząd szkolny (opiekun)
Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania społecznego w relacji z rówieśnikami i dorosłymi.
 • Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” w kl. V-VI
 • Zajęcia rozwijające relacje interpersonalne realizowane w każdej klasie.

Nauczyciel WDŻ

Wychowawcy, pedagog,


Przewidywane osiągnięcia uczniów

         Uczeń w wyniku realizacji programu:

-       przestrzega zasad higieny osobistej oraz zdrowego odżywiania się

-       zna sposoby pożytecznego spędzania wolnego czasu

-       przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza szkołą

-       wie jakie obowiązują normy zachowania i stara się ich przestrzegać

-       zna swoją wartość, potrafi decydować o sobie i ponosi konsekwencje własnych decyzji

-       radzi sobie w sytuacjach trudnych oraz zetknięcia się z przemocą

-       przestrzega kultura słowa

-       wie jak należy zachowywać się w czasie zajęć oraz w czasie przerw

 

Telefony:

 1. Poradnia (Skała) 3891548
 2. Policja   (Skała) 38910007
 3. Sąd dla nieletnich (Kraków-Krowodrza) 6195340
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3896028 (wew. 22)
 5. Pogotowie Ratunkowe (Skała) 3892999
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułoszowej 3896028       (wew. 08)
 7. Pomarańczowa linia 0801140068
 8. Telefon alarmowy 112

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekty, programy i akcje

My na mapie