Historia szkoły

 

KRONIKA SZKOLNA

1870 - 1981


Szkoła tutejsza była założona około 1870r, jako jednoklasowa z językiem wykładanym rosyjskim.

W roku 1915 została połączona ze szkołą prywatną Wandy Łyczkowskiej, która objęła takową po Macierzy Szkolnej w roku 1908, gdy ta została rozwiązana przez rząd rosyjski.

Pierwotnie szkoła „prywatna” była założona w Pieskowej Skale, gdzie Towarzystwo Akcyjne „Pieskowa Skała” ofiarowało na rok szkolny lokal na szkołę, mieszkanie dla nauczycielki i opał. W roku 1910 Towarzystwo Akcyjne zaopatrzyło szkołę w ławki szkolne i niektóre pomoce naukowe. Środki na ten cel dostarczyły przedstawienia i zabawy urządzone przez letników, przedtem w szkole były zwyczajne stoły i krzesła.

W roku 1912, gdy we wsi Sułoszowa Stowarzyszenie Spożywcze „Promyk” zbudowało swój dom, zaproponowało przeniesienie szkoły do ich budynku. Zarząd szkoły w Pieskowej Skale, ze względu na wielką odległość, jaką mają dzieci uczęszczające do szkoły, zgodził się na przeniesienie szkoły do Sułoszowej.

W roku 1913/14 zarząd szkoły przyjął drugą nauczycielkę p. Maryję Daniszewską.
W roku szk. 1914-15 z powodu wojny nastąpiła przerwa w nauce, która trwała od połowy października 1914r. do pierwszego lutego 1915r. W marcu tegoż roku Inspektor Szkolny Jasiński obie szkoły połączył w jedną … dwuklasową, która dotrwała bez zmiany do roku 1919. W tymże roku został mianowany z dniem 1.IX p. Kazimierz Głowacki, jako siła pomocnicza. Po rocznej pracy w czasie wakacji został powołany do wojska, a na jego miejsce została mianowana p. Anna Szewczykówna. W roku 1920 powstał V-ty oddział, w skutek tego wynajęto jedną salę w domu Marszałkowej. Przybyła także druga siła pomocnicza p. Irena Matzkówna, która po roku opuściła szkołę. W r. 1921 25 sierpnia kierowniczka szkoły p. Wanda Łyczkowska wyjechała, rezygnując z zajmowanej posady, a jej miejsce objęła nauczycielka Stefanja Kupczyńska.

W roku 1921 szkoła 2-klasowa zostaje przemianowana na 7-klasową szkołę powszechną. Przybył w tym roku od 1 września VI oddział. Ponieważ Marszałkowa nadal sali wynająć nie chciała, przeniesiono salę do Gęgotkowej, W I dziale została zwinięta szkoła, utworzono więc w 7-klasowej szkole równoległy II i III oddział. Wskutek tego zwiększyła się ilość sił pomocniczych. Dnia 1 września 1921r. przybyły p. Albina Madejska i Maria Brudniakówna. Dotychczas szkoła mieściła się w trzech salach, kiedy jednak przybyły jeszcze dwa równoległe oddziały okazała się potrzeba posiadania czwartej sali. I tę uzyskała szkoła staraniem ks. Jabłowickiego w budynku parafialnym. W miarę zwiększania się liczby dzieci obowiązanych do szkoły, okazała się liczba sal jeszcze za mała, wobec tego jeszcze jedną salę udało się wynająć w domu Sekuły.

W roku 1923/24 została mianowana p. Marja Wyrwałowa i Osyp (Józef) Horbaty, natomiast została przeniesiona do III działu p. Anna Szewczykówna. Obecnie z kierownikiem pracuje 6 sił nauczycielskich w pięciu salach, nauka odbywa się rano i popołudniu. Jednakowoż jeszcze wszystkie dzieci do szkoły nie uczęszczają z powodu braku miejsca – w jednej klasie bowiem mieści się około 60-70 dzieci i to na niższych stopniach.
W roku 1922/23 po raz pierwszy kończyły dzieci III oddział. Było ich niewielu bo 15, lecz wszystkie chętnie się uczyły i z dobrym postępem ukończyły.

W roku szkolnym zastosowano u nas przymus szkolny, dzieci pomimo tego chętnie same garną się do szkoły i tak dzieci siedmioletnie wszystkie dostały się do szkoły, mamy bowiem dwa pierwsze stopnie, pokrzywdzeni są natomiast starsze dzieci, które wcale nic nie umieją, a już ich przyjąć nie było można, i tych liczba dość znaczna. Frekwencja w szkole dobra, dzieci dosyć pilnie chodzą do szkoły. Rodzice chętnie dzieci do szkoły posyłają, sami nie chodzili do szkół, za to odczuwają to i chcą aby ich dzieci umiały. Szkoła wprawdzie 7 klas, ale w przykrych warunkach, gdyż nie miała własnego budynku, zaledwie jeden i w strasznym stanie, inne sale w wynajętych domach, nieodpowiednie, a nawet trudno wynająć. Jedna sala od drugiej oddalona 1 km, co utrudnia pracę, a dla kierownika sprawia wiele kłopotu. W roku szkolnym 1924-25 przeniesiono salkę z domu Sekuty do domu Pani Adamkowej. W tymże roku następują zmiany i w siłach nauczycielskich: na własną prośbę zostały przeniesione obie Madejskie i służbowo Pan Osyp Horbaty. NA ich miejsce zostali mianowani – Juljan Rubczak, Strackiewicz W. i Nechajowna Marja. W drugim półroczu został przeniesiony Rubczak, a na jego miejsce przybyła Władysława Turowska. W tym roku po raz pierwszy stworzono kary za nieregularne chodzenie dzieci do szkoły, ludzie dosyć spokojnie przyjmowali ten rozkaz – niektórzy płacili pieniądze inni odsiadywali karęw areszcie gminnym. Co znacznie lepiej wpłynęło na frekwencje dzieci. Rok szkolny 1925-26 rozpoczął się normalnie. 1 września nauczycielstwo pozostało na swoich miejscach, jedynie tylko Marja Nechajówna zrezygnowała całkiem z posady, a na jej miejsce przybył J. Rubczak. W roku tym szkoła nasza została zredukowana z 7-miu oddziałów do 5-ciu, z tego powodu, że utworzyło się 10 oddziałów młodszych dzieci, a mamy tylko 5 sal, wobec tego VI oddział, na który zapisało się tylko 15 dzieci, jest nie czynny, na 7 oddział zapisało się tylko 2 dzieci. Wszystkich dzieci mamy 466, a jeszcze z braku miejsca około 70 dzieci nie uczęszcza. Sprawa opału na rok 1925-26 smutno się przedstawia, listopad się zbliża, a nie ma nadziej, aby był zapewniony opał. Rada Szkolna projektuje, aby niedobór, jaki wykazuje budżet szkolny, pokryły dzieci szkolne, czy się to uda wątpię, bo niektórzy gospodarzy bardzo biedni.

Rok szkolny 1926-27 rozpoczął się z wyróżnieniem, bo dopiero 6 września z powodu rozporządzenia Ministerstwa W.i O.P. W roku tym żadnych zmian, z wyjątkiem przeniesienia Władysławy Turowskiej, a na jej miejsce przybycia H. Manterysówny. Ilość oddziałów zwiększyła się, gdyż przybył VI oddział, na który uczęszcza 16-cioro dzieci. W ogóle trzeba zaznaczyć, że na starszych oddziałach, począwszy od IV, jedynie tylko przymus podtrzymuje frekwencję, natomiast niższe oddziały przepełnione. Z początku roku szkolnego była poważna troska o wynajem dwóch sal szkolnych, gdyż 2 sale wynajęte nie posiadały odpowiednich powierzchni. Sporawa została załatwiona pomyślnie, bo wynajęto jedną salę obok gminy, a drugą pod zamkiem na t.z. „Zagrodzie”.

Rok szkolny 1927-28 rozpoczął się normalnie. Zmian wśród nauczycielstwa żadnych. Powiat Olkuski od 1 września przyłączono do Kuratorium Szkolnego Krakowskiego. Sił nauczycielskich 5 oraz kierowniczka, wszystkie siły kwalifikowane, jako stali– p.p. Rubczakowa, Rubczak, Brudniakówna i Strackiewicz tytułowani – p.p. Wyrwałowa, Manterysówna. Dozór Szkoły składał się z osób następujących: Karcz Kasper jako prezes, ks. Jabłoński zastępca prezesa, Julian Rubczak sekretarz i Stanisław Dębski – skarbnik. Opieka Szkoły: Jan Pasternak i Kazimierz Gęgotek, ten drugi to człowiek zupełnie pozbawiony rozumu, któremu się zdaje, że całe nauczycielstwo jest jemu podległe, urządza na własną rękę zebrania, podburza przeciw nauczycielom, szkoła właściwie nic go nie obchodzi.

W roku 1928-29 nastąpiły zmiany w siłach nauczycielskich: została przeniesiona na własną prośbę Pani Rubczakowa, a na jej miejsce mianowany został P. Bolesław Kurcz, jako tymczasowy kierownik 6-kl. szkoły. Oprócz tego zostali przeniesieni: p. H. Manterysówna i J. Rubczak. Z nowych sił nauczycielskich przybyli – p.p. M. Kurczowa, A. Strakoszówna i Pankówna . Personel nauczycielski został powiększony o jedną siłę. Wszystkich dzieci w szkole mamy 454, z wyższych roczników jest tylko V, a to z powodu braku dzieci do wyższych oddziałów.

Nowi ludzie – nowy porządek. Wprowadzony zostaje ład, porządek i czystość, większa niż była przedtem. Pierwszy raz było zaprowadzone smarowanie podłóg w klasach pyłochłonem; wychowawcy musieli dbać o czystość swoich dzieci, a także swojej klasy. Przed każdą klasą musiała być słomianka, zrobiona przez dzieci. Dopilnować i dopatrzeć dla kierownika było temu trudniejsze, że sale szkolne, z braku odpowiedniego budynku, były rozrzucone w odległości 3 km (1 salka była pod zamkiem). Niektóre sale były w domu gospodarza, gdzie na dole tuż pod nimi znajdowały się chlewy (Sekuła). Wyżej wymienione warunki zmuszają kierownictwo do szukania wyjścia, aby możliwie bliżej skumulować sale. Rok ten notuje niebywałe wielkie mrozy, które dochodzą do ponad 40° niżej zera. Oprócz drzew owocowych, bardzo dużo przemarzło buków, świerków i innych.

            W końcu roku szkolnego odbył się wybór Zarządu Szkolnego, w którego skład weszli: p. Józef Ostachowski jako prezes, p. Bolesław Kurcz – sekretarz i p. wójt Marszałek – skarbnik.

            W roku szkolnym 1929-30 została przeniesiona p. A. Strakoszówna, a na jej miejsce przybyła p. A. Pawłowska, oprócz niej został przeniesiony p. L. Kunik – personel się składał z p. Kierownika i 7 sił nauczycielskich. Zachodzi zmiana co do sal szkolnych. Przez czas ubiegłych wakacji staraniem kierownictwa i Dozoru Szk. udaje się wynająć w „Promyku” zamiast jednej – 3 sale. Tym sposobem dało się skomasować jak najwięcej sal w odległości
300- 400m., pozostałe jeszcze 2 sale w domu p. Adamskiej.

            Na początku r.uz. z inicjatywy p. kierownika powstaje sklepik uczniowski, historii którego znajduje się w kronice „Sklepiku Uczniowskiego”. W marcu 1930 r. Rada Pow. Szkolna ogłosiła konkurs na stałego kierownika 6 klasy szkoły powszechnej w Sułoszowie dz. II, z pośród kandydatów zgłoszonych do konkursu, zostaje wybrany dotychczasowy p.o. kierownika tejże szkoły p. B.Kurcz.

Dzieci wszystkich było 478. Z wyższych oddziałów jest VI, do VII oddziału zapisało się tylko 3-oje.

            Rok szkolny 1930-31. Wszyscy nauczyciele pozostają na miejscu. Zmiana jest tylko w salach szkolnych. Przed wakacjami Dozór Szkolny kupił dom od p. Marszałkowej obok „Promyka” na własność dla szkoły, który kosztował 13 000zł. Podczas wakacji przerobiono pomieszczenia i korytarze na odpowiednie sale szkolne. Udało się odremontować tylko 2 sale, druga połowa domu była zajęta przez lokatorów. Tym sposobem kierownictwu udało się skoncentrować wszystkie sale w odległości 300m. Na nieszczęście przed rozpoczęciem roku szkolnego, ks. Jabłoński wypowiada szkole salkę parafialną, a oddaje ją na cele S.M.P., wobec tego kierownictwo musiało przyjąć salę wynajętą w budynku gospodarskim obok gminy.

            Dzieci wszystkich mamy 489. Z powodu braku sali VII stopnia nie było. Frekwencja dzieci była słaba, a to z tego powodu, że wójt gminy nie ściągał kar nałożonych przez Dozór Szkolny. Zima na ogół była Łagoda. Znaczne opady śnieżne były w marcu, następstwem czego w niektórych miejscowościach była powódź i opóźnienie wiosny.

            Dnia 7.VII.1931 r. N 15 84/81 Inspektorat Szkolny zawiadomił, że Kuratorium Szkolne w Krakowie pismem z dn. 16.V-931r. NJ.Wi.11.080 podniosła stopień organizacyjny szkoły z 6-kl na 7 klas.

 

Rok szkolny 1931-32

            Z powodu zupełnego wykończenia wnętrz zakupionego domu urządzono 4 sale szkolne, w zamian likwiduje się w „Promyku” 1 sala, gdzie pozostaje dotąd 2 sale wynajęte. Zmniejsza się etat sił nauczycielskich o jedną osobę, pozostaje wraz z kierownikiem 7 osób. Zapisanych dzieci 500. Absencja dzieci duża, a to z powodu nie nakładania kar na rodziców przez Dozór Szkolny.

            Porządek w szkole trwa wzorowy, dzięki temu że kierownictwu udało się skumulować klasy do maksimum. Do tego czasu brak było kancelarii, konferencje odbywały się w klasach, to też kierownictwo urządza kancelarię w jednej z ubikacji na piętrze zakupionego domu
od strony wschodniej, reszta bowiem ubikacji na górze jest niemożliwa do użycia. Kancelaria zostaje zaopatrzona w najniezbędniejszy osprzęt jak: szafy, biurko, taborety. Przybywa w tym roku dużo pomocy naukowych jak: obrazy, przyrządy fizyczne, 11 map. Wszystko to zostało zakupione przez kierownictwo tutejszej szkoły z pieniędzy zaoszczędzonych z budżetu szkolnego dn. 1 lipca 1932r.

 

Rok szkolny 1932-33

            Personel nauczycielski pozostaje ten sam. Jedynie zmiana następuje co do nauczyciela religii- zostaje przeniesiony ks. Oborski, a na jego miejsce przybywa katecheta ks. Józef Mruczkowski. Z końcem roku wyjeżdża ks. Dz. Jabłoński, a na dziekanat sułoszowski przybywa ks. Dz. Danilewicz. Dzieci zapisanych 515. Pomimo zgłoszenia się kandydatów do VII kl, takowej jeszcze nie utworzono z braku siły nauczycielskiej. Należy zaznaczyć,
że w tym roku najintensywniej naucz. pracuje poza szkołą. Wszyscy należą do LOPP uczęszczają na kurs obronny przeciw gazowo-lotniczy. Urządzone kursy musiały się rozwiązać z braku funduszów. Natomiast dzięki, pracy i składkom nauczycieli, utrwala się na tutejszym terenie Oddział Zw. Strzeleckiego. Sklepik szkolny mało daje zysku, z powodu obniżki cen na niektórych towarach oraz stałej konkurencji znajdujących sklepów we wsi. W tym roku dzieci również biorą udział w pracach społecznych a mianowicie: dają składki na LOPP, tworzą grupy, które stają się członkami tej organizacji.

            Do tego czasu szkoła nie posiadała własnego boiska, to też dzięki wysiłkom kierownictwa mimo sprzeciwu niektórych jednostek, zostaje zburzona olbrzymia szopa od zachodniej strony szkoły i tam Dię urządza boisko, we własnym zakresie z dziećmi szkolnymi. Oprócz tego przed frontem szkoły urządzono 2 ogródki, gdzie dzieci: starszych klas na wiosnę zajmują się sianiem kwiatów, plewieniem. Z końcem roku szkolnego odbyło się, parę wycieczek, z których najważniejsza była do Krakowa, dn. 20 czerwca 1933r.

 

Rok szkolny 1933-34

Sale szkolne pozostają w tych samych budynkach: 5 sal we własnym budynku, 2 wynajęte w „Promyku”. W personelu nauczycielskim następuje zmiana. Zostaje przeniesiona na własną prośbę p. Pawłowska Antola, a na jej miejsce zostaje przydzielona p. Rydel Irena (późniejsza p. Horbatyjowa) oraz zostaje przydzielona nowa siła nauczycielska z powodu powiększenia etatu w osobie p. Fronczyka Władysława, dn.1.VIII 1933r. P Fronczyk z powodu urlopu nie zgłosił w tym roku. Brak nowego etatu powoduje wstrzymanie klasy 7 od nauki. Dopiero na interwencje kierownictwa zostaje przydzielona na miejsce p. Fronczyka 1.X.1933r siła kontraktowa – Szczygłówna Stanisława. Pierwszy raz (od 6 lat) zostaje uruchomiona klasa VII. Zapisanych dzieci 577. Z organizacji uczniowskich należy wymienić: LOPP i „Sklepik Uczniowski”. W tym roku zawiązuje się T.P.B.S.P. Większą część członków tegoż towarzystwa stanowi nauczycielstwo, gdyż postronnych osób mało przystąpiło.

Rok szkolny zakończył się 15.VI, a nauka rozpoczęła się 20.VIII. Dnia 1.X zostaje zniesiony Inspektorat w Olkuszu i przyłącza się do Miechowa(Inspektorat Obwodowy). Tegoż roku szkoła ma prośbę – w Kielcach zostaje opiekunką grobów wojennych w lesie zadr oskim, które powstały z czasów wojny światowej. To też nauczycielstwo i uczniowie na wiosnę i w jesieni udają z wycieczką do lasu celem oczyszczenia grobów.

           Zima na ogół łagodna. Wiosna chłodna dość późno.

 

Rok szkolny 1934-35

Sale bez zmian. Z nauczycielstwa zgłasza się p. Fronczyk Wł., a zostaje przeniesiona do Zadroża p. Szczygłówna St. Zapisanych dzieci 558. Spółdzielnia „Sklepik” i LOPP istnieje nadal. Klasy wszystkie uruchomione włącznie do VII. Imprez na szerszą skalę szkoła nie urządza, raz z braku odpowiedniego lokum, drugie z powodu obojętnego zachowania społeczeństwa wobec takich imprez czy obchodów. Jeśli urządzają się jakieś uroczystości, np.: Mikołajki lub zakończenie roku szkolnego to się odbywa tylko w ramach szkoły. Na ogół dzieci wyglądają mizernie i licho ubrane.

W jesieni w miesiącach X i XI na terenie gminy panowała odra, przeważnie w młodszych klasach do III włącznie. Lato i jesień 1934 r. były bardzo dżdżyste, w skutek czego w lipcu nawiedziła zachodnią połać Małopolski niebywała powódź, która zatopiła kilkanaście powiatów. We wrześniu odbył się w Warszawie :challenge” zwycięzcą którego zostaje polski lotnik kap. Bajan. W styczniu 1935r. zostaje uchwalona nowa Konstytucja. Dnia 12 maja tegoż roku umiera Wódź Narodu Polskiego Marszałek Józef Piłsudzki, pogrzeb odbywa się dn. 18.V w Krakowie na Wawelu. Zakończenie roku szkolnego odbyło się 15.VI.1935r.

 

Rok szkolny 1935-36

           Zapisanych dzieci 554. Mieszczą się one w 7 klasach, a w 11 oddziałach. Sal szkolnych 7, w skutek tego nauka jest dwuzmianowa. 9 sił nauczycielskich wraz z kierownikiem szkoły i nauczycielem religii. W gronie nauczycielskim szkoły pewne zmiany. Na miejsce naucz. p. Leona Kunika zostaje przydzielona stała nauczycielka p. Zofja Pyrdkówna, zaś na miejsce katechety ks. Józefa Mruczkowskiego – ks. Walerian Kołodziejczyk. Rok szkolny 1935-36 rozpoczął się inaczej niż w ubiegłych latach. Z powodu spóźnionego remontu budynku szkolnego w którym mieszczą się 4 sale szkolne, nauka nie mogła odbywać się normalnie. W pozostałych3 salach szkolnych, w czasie od 3 września do 5 października, odbywała się co drugi dzień nauka klas Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb, zaś klasy V, VI, VII rozpoczęły pracę dopiero 7 października. Prócz tego klasa V miała przerwy w nauce z powodu szkarlatyny od 29 kwietnia do 8 maja. To opóźnienie i słaba frekwencja w czasie prac jesiennych wpłynęły ujemnie na poziom klas.

Na Tereni tutejszej szkoły istnieje w dalszym ciągu „Sklepik uczniowski” prowadzony przez dzieci trzech najstarszych klas pod kierunkiem p. Marji Kurczowej i LOPP zorganizowany przez p. Piotra Strackiewicza w oddziałach starszych od III począwszy. P. Stanisława Tudalejowa opiekuje się biblioteką szkolną, a p. Władysław Fronczyk prowadzi chór szkolny. Dzieci klas IIa i IIb prenumerują pisemko „ Płomyczek”, które cieszyły się wśród nich wielką poczytnością.

Uroczystości szkolne są organizowane w poszczególnych klasach z braku odpowiedniego, większego pomieszczenia. W dniu 11 listopada 1935r. młodzież szkolna wzięła udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku czci poległych za wolność Polski. Pomnik znajduje się na tem samem miejscu, gdzie w II połowie ubiegłego stulecia Gminny Sułoszowa, Jangrot i Cianowice ufundowały panom Aleksandrowi II pomnik z wdzięczności za uwłaszczenie. W ostatnich latach zwrócono uwagę na niewłaściwość przekonania takiej pamiątki po zaborcy i utworzyła się komitet, w skład którego wszedł również kierownik szkoły p. Bolesław Turcz. Staraniem tego komitetu powstał dzisiejszy pomnik. Wykonany jest przez budowniczego p. Edwarda Długosza, zaprojektował p. Bolesław Kurcz. Obecny napis brzmi „Poległym za wolność Polski mieszkańcy gminy Sułoszowa”. Nad napisem jest wizerunek Pana Jezusa na krzyżu, a wyżej na obelisku znajduje się stylizowany orzeł. Prócz tego z 4 stron wokoło są wyryte daty walk o niepodległość – 1794, 1831, 1863 i 1914-1920.

Odsłonięcia dokonał starosta olkuski p. Gliszczyński, a poświęcenia tutejszy dziekan ks. Jan Danilewicz. Dzieci szkolne przygotowały odpowiednie deklamacje, a chór szkolny odśpiewał pieśni.

Dnia 6 grudnia klasa VII urządziła wieczone „Św. Mikołaja”.

Podobnie, jak w latach ubiegłych dnia 12.X.1935r. udały się dzieci szkolne ze swymi wychowankami do zadr oskiego lasu, celem uporządkowania grobów wojennych. Zaś 16.VI odbyła się wycieczka do Ojcowa, gdzie dzieci zapoznały się z tamtejszym krajobrazem, zwiedziły Grotę Łokietka itd.

Rok szkolny 1935-36 zakończono 21 czerwca 1936r.

1 

 Fotografia dzieci klasy VII, które po ukończeniu roku szkolnego 1935/36 opuściły szkołę.

 

Rok szkolny 1936-37

Zapisanych 565 dzieci, rozmieszczone są one w 11-tu oddziałach ( dwie kl. I, dwie kl. II, dwie kl. III, dwie kl. IV, jedna kl. V, VI, VII). Sal szkolnych jest nadal siedem, pięć w własnych 2 budynkach i dwie wynajęte w „Promyku”. Nauka jest dwuzmianowa. Trwa od godziny 800 rano do 1230 i od 1240 do 1515 po południu – Grono nauczycielskie jak w roku ubiegłym, składa się z 9-ciu sił wraz z kierownikiem szkoły i to prefektem.
Jest zmiana o tyle, że nauczycielka p. Stanisł. Findalejowa została na własną prośbę przeniesiona ze Sułoszowy, a na jej miejsce została tu przydzielona p. Irena Stolarska. Na miejsce zaś prefekta ks. Walerj. Kołodziejczyka przyszedł ks. Józef Tarnowski.

            Rok szkolny 1936/37 rozpoczął się normalnie dni 3 września 1936r. i zakończył w dniu 21 czerwca 1937r. Frekwencja dzieci w czasie roku szkolnego była na ogół słaba. Powodem tego w miesiącach jesiennych było używanie dzieci przez rodziców do robót w polu. Następnie na początku zimy męczył dzieci koklusz, zwłaszcza w oddziałach niższych; było też parę wypadków szkarlatyny. Przy końcu stycznia nastały znów silne mrozy -23°C. Klas nie dało się należycie ogrzać, temperatura wynosiła +6°C do +8°C, później nastąpiły zawieje śnieżne. Na wiosnę nagłe roztopy utrudniały dzieciom, szczególnie młodszym, przybycie do szkoły.

            Te powody wpłynęły też ujemnie na poziom umysłowy klas i na postępy dzieci w nauce, które do tego są na ogół słabo uzdolnione i niedorozwinięte fizycznie. Koło połowy czerwca 1937r nastały jeszcze znaczne upały +30°C do +35°C.

            Na terenie szkoły istniał w dalszym ciągu „Sklepik uczniowski” prowadzony przez dzieci z klas V. VI, VII pod kierownikiem p. Kuzejowej. Dzieci należały też do LOPP, które prowadziły na terenie szkoły p. Strackiewicz i tworzył także gminy klasowe począwszy od III-go oddziału – Choć szkolny prowadził nadal p. Wład. Fronczyk, a bibliotekę p. M. Wyrwałowa.

            W bieżącym roku szkolnym dzieci z klas czwartych i piątej, odbyły wycieczkę do Krakowa w celu zaznajomienia się z pamiątkami naszej przeszłości dziejowej. Dzieci klas VI i VII odbyły wycieczkę na groby wojenne dl lasu zadr oskiego celem uporządkowania ich. - W dniu 6 grudnia ub. r. urządziły też dzieci wieczoreh św. Mikołaja pod kierownikiem p. Ir. Stolarskiej.

 

Rok szkolny 1937-38

Dzieci zapisanych 580. Mieszczą się one w 7 klasach, a w 12 oddziałach. W tym roku szkolnym powstał drugi V oddział, ponieważ okazała są wielka liczba dzieci w obowiązku szkolnym w tym oddziale. Z tego też powodu przydzielono nowy etat w szkole p. Stanisława Warchoła. Nauka odbywa się przed południem i popołudniu. W gronie nauczycielskim zaszły następujące zmiany: na miejsce p. Marii Wyrwałowej i p. Władysława Fronczyka przeniesionych na własną prośbę, zostały przydzielone p. Jadwiga Mikołajczyk i p. Stefania Wiktor, a na miejsce katechety ks. Józefa Turnowskiego – ks. Wiktor Miłch, który jednak w maju br. dostaje nominacji na proboszcza, a na jego miejsce przychodzi ks. Józef Stachurski. Godziny nadliczbowe obejmuje p. Weronika Wiktor. Rok szkolny rozpoczął się normalnie tj. 3 września.

Na terenie szkoły istnieje dalej „sklepik szkolny” prowadzony przez dzieci pod kierownikiem p. Stanisława Warchało. Uroczystości szkolne organizowane są w poszczególnych klasach z braku odpowiedniego pomieszczenia. W dniu 6 grudnia urządzony był w szkole wieczór św. Mikołaja dla wszystkich klas.

Od 21 kwietnia do 9 maja była przerwa w nauce spowodowana epidemią tyfusu, która wybuchła na terenie Sułoszowej. Tyfus przyniósł prawdopodobnie jakiś włóczęga. Szybka pomoc lekarska zdołała jednak zlokalizować go dość w krótkim czasie. Przerwa ta była powodem opóźnienia i nie wyczerpania materiału naukowego. W bieżącym roku dzieci klas IVa, VI i VII odbyły wycieczkę do Pieskowej Skały celem zwiedzenia zamku,
a dzieci klasy IVb odbyły wycieczkę do Ojcowa celem zapoznania się z tamtejszym krajobrazem. W tym roku został zorganizowany przez kierownictwo szkoły kurs dokształcający dla przedpoborowych. Kurs ten trwał od 15 grudnia do 15 marca 1938r. prawie całe grono nauczycielskie ofiarowało chętnie swą pracę na tym kursie.

            12 maja w rocznicę śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego staraniem komitetu miejscowego pod przewodnictwem kierownika szkoły p. B. Kurcza została zorganizowana uroczystość na którą złożyło się: ognisko, odczytanie myśli Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz chwila ciszy celem uczczenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudzkiego. W uroczystości wzięły udział miejscowe organizacje, dzieci szkolne i ludność.

Rok szkolny 1937/38 zakończono 21 czerwca 1938r.

 

Rok szkolny 1946-47

Dzieci zapisanych 507. Mieszczą się w 4-ech salach. Sal szkolnych jest 4-ry i nauka odbywa się dwuzmianowo. Klasy VII, VI, Va, Vb uczyły się codziennie rano od 8 do 10, a popołudniu i na dwie zmiany następne klasy, np.: IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb. Prócz tego klasy Ia i Ib uczyły się codzinnie po 2 lub 3 godziny. Nauka ta odbywała się przy czterech siłach nauczycielskich, a 5-ty ks. Zbigniew Gadomski, który udzielał działania nauki religii
przez 4-ry dni w tygodniu. Z powodu braku sił nauczycielskich i sal , nauka odbywała się na dwie zmiany wskutek czego mniej czasu poświęcano na naukę. polskiego, rachunków, geografii, historii i przyrody. W gronie nauczycielskim zaszły pewne zmiany: na miejsce ob. Płankowskiej Heleny została przydzielona ob. Janowska Zofia, a na miejsce ob. Płankowskiego Józefa ob. Pasternak Maria. Pozostał na miejscu ob. Strackiewicz Piotr i ob. Wiktor Stefania. Dnia 20.III.1946r. zmarł kierownik szkoły ob. Kurcz Bolesław. W zastępstwie jego pełniła obowiązki kierownika szkoły czasowo nauczycielka ob. Stefania Wiktor. Na terenie szkoły była prowadzona biblioteka przez uczniów kl. VII, a pod kierownictwem ob. Stefani Wiktor. Do biblioteki szkolnej Inspektorat szkolny przydzielił dużo pięknych książek. W miesiącu wrześniu i październiku prowadziły naukę dwie siły ob. Strackiewicz Piotr i ob. Wiktor Stefania. W tym czasie nauka odbywała się na dwie zmiany. W szkole dzieci urządziły na św. Mikołaja przedstawienie, poczym nastąpiło rozdanie podarunków. Wszystkie uroczystości szkolne były organizowane w poszczególnych klasach z braku odpowiedniego pomieszczenia. Miesiące zimowe bardzo dokuczały dzieciom i nauczycielom, gdyż piece były stare i nie mogły ogrzać sal. Do tego brakowało dużo szyb, które zostały zastąpione papierem. Dla dzieci szkolnych były uznawane rekolekcje, prowadził je ks. Zbigniew Gadomski. W dzień „święta lasu” cała szkoła wraz z nauczycielstwem wzięła udział w wycieczce do lasu „Pieskowej Skały”, celem zwiedzenia zamku oraz obserwowania drzew. Przed udaniem się do lasu Pieskowej Skały ob. Strackiewicz Piotr na placu szkolnym zwrócił dzieciom uwagę o szanowaniu drzew w sadzie, ogrodzie, lesie i przy drodze. Po czym nastąpił wymarsz. Dnia 29.VI.1946r. zorganizowano wycieczkę do Krakowa. Dzieci brały udział w tej wycieczce z nauczycielką, ob. Stefanią Wiktor. W uroczystości ukończenia roku szkolnego wzięły udział miejscowe organizacji, ludność, Komitet Rodzicielski i dzieci szkolne.

 

Rok szkolny 1950-51

W roku szkolnym 1950-51 szkoła tutejsza zmieniła całkowicie swe oblicze, zarówno pod względem lokalowym jak i pod względem składu personelu nauczycielskiego. Kierownictwo szkoły objął ob. Sokół Stanisław w miejsce przeniesionego do Olkusza ob. Głogowskiego Kazimierza. Dotychczas Kierownik ob. Głogowski K. i byłe grono nauczycielskie nie zwracało uwagi ani na poziom naukowo- wychowawczy, ani na stronę higieniczno-sanitarną. Dzieci są rozpuszczone w niemożliwy sposób. Spotykało się dość często uczniów pijanych ewentualnie uprawiających różne gry w karty jak: oczko, itp. W roku szkolnym 1949-50 uczniowie klas starszych na zakończenie roku, aby zostawić niezatartą pamiątkę po sobie rozrzucili całkowicie ustępy szkolne, które składały się z kilku wygódek. Wybryki uczniów były dobrze znane zarówno Wydziałowi Oświaty w Olkuszu, jak również były na ustach wielu nauczycieli na terenie powiatu. Ob. Głogowski K. ograniczał się całkowicie do podawania szumnych zarządzeń zza zielonego stolika, lecz całkowicie abstrahował od konkretnego i koleżeńskiego zetknięcia się zarówno z gronem nauczycielskim, jak i z dziatwą szkolną. Strona gospodarcza, oraz higieniczno- sanitarna szkoły były mu całkowicie obce. Środowisko, w którym pracował Ob. Głogowski widział w ciemnych kolorach tj. Sułoszowę, w której się bardzo lubował, więc i sale szkolne, które mają tak mało światła naturalnego polecił wysmarować do połowy na kolor ciemny,
to jest czarny. Sale szkolne były bliźniaczo podobne do izby, w której się uczył Antek (Prus). Cztery obszerne ściany od góry w każdej z sal zdobiły portrety dostojników państwowych, natomiast dolną część ściany zdobiły dziury, które wybijali uczniowie różnej wielkości i głębokości zależnie od fantazji. Umeblowanie klas stanowiły duże ławy z gęsto na nacientemi monogramami osobistości uczniowskich i dwie szafy. Jedne z wielu podanych tu mankamentów kompletnie ani ziębiły, ani parzyły ob. Głogowskiego, który najwięcej dni był na dniówkach chorobowych zamykając się szczelnie w swym mieszkaniu i każdej porze dnia i nocy, natomiast władzę w czasie nieobecności Korpusu szkoły tj. kierownika sprawowała jego żona, która znakomicie znała się na rzeczach szkolnych, dostrzegając np., że ktoś skrzywił nóżkę od globusa, za co dostał bezpośrednie cięgi Ob. Baranek Jan stróż tutejszej szkoły, natomiast Ob. Głogowski Kierownik szkoły wszczął w tej sprawie ostre dochodzenie, rzucając to przestępstwo na nauczycielstwo. Władzę po skończonej nauce sprawował woźny, albowiem kierownictwo było w domu, a wstęp do domu dla każdej persony było niemożliwe. Ob. Ferdek Franciszek nauczyciel tutejszej szkoły mimo iż tryskał wówczas młodzieńczym zapałem nic nie zrobił, aby podnieść poziom wychowawczy szkoły, natomiast gdy szedł do domu dzieci odprowadzały go z gwizdem i różnymi złośliwymi odzywkami a nawet rzucały kamieniami. Nowe kierownictwo oraz grono nauczycielskie postanowiło tą sytuację zmienić z gruntu rzeczy. Ze względu na dużą ilość dzieci i niewystarczającą ilość sal, nauka odbywała się na dwie zmiany. Duża pomoc od pierwszej chwili niósł w szkole komitet Rodzicielski, w składzie Pasek Jakub, Baranek Adam, Dolny Jan, Gut Antoni, Krawczyk Stanisław i inni. Wyżej podani od pierwszej chwili bardzo żywo interesowali się życiem szkoły, uczęszczając na lekcje, organizując narady wytwórcze, które miały na celu zmianę dotychczasowych stosunków. Jako naczelne zadanie postanowiono zwiększyć liczbę sal oraz podnieść standard higieniczno-sanitarny szkoły. Dzięki uczuleniu kierownika Ob. Sokoła Stanisława na stronę higieniczno-sanitarną sytuacja ta został w przeciągu krótkiego czasu zlikwidowana, sale zostały doprowadzone do należytego porządku. W tym że roku zostały wykończone mieszkania dla Kierownika systemem gospodarczym. W ciągu tegoż roku zakupiono i otrzymano dużą ilość pomocy naukowych jak: obrazy, mapy, przyrządy do fizyki i chemii, itp. W marcu została szkoła zradiofonizowana, aby zwiększyć liczbę sal, postanowiono odremontować dom, który stał bezczynnie (Caritas). Fundusz na ten cel postanowiono uzyskać od gromady. Na ogólnym zebraniu uchwalono na ten cel 10zł za ha.

Budynek postanowiono oddać do użytku 1 września 1951 r. Kierownik szkoły Ob. Stanisław Sokół początkowo borykał się z dużymi trudnościami, albowiem żona jego Ob. Sokół Władysława prowadziła drugie gospodarstwo w Sieciechowicach skąd przybył Ob. Sokół Stanisław, gdzie pełnił funkcję Kierownika szkoły. W roku 1950-51 pod koniec sytuacja zmieniła się całkowicie. W szkole zapanowała świadoma dyscyplina, natomiast izby szkolne były w należytym porządku pod względem higieniczno-sanitarnym. Od marca rozpoczął się remont budynku (Caritas) gdzie na 1 grudnia miały być wykonane dwie sale i oddane do użytku. Remont postępował szybko naprzód dzięki ofiarnej pracy kierownika szkoły, Komitetu Rodzicielskiego, wydatnej pomocy gromady oraz poważnego zastrzyku pieniężnego z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Oświaty. Grono nauczycielskie przez cały rok pracuje w pełnym składzie. Do szkół różnego typuna 42 uczniów 7 klasy poszło 32 dzieci. Ogólna liczba akademii urządzanych w roku 1950-51 przez szkołę 8 w tym 5 na szczeblu gminnym. Nauczycielstwo w tym roku wiele czasu poświęciło pracom społecznym w środowisku. Dzieci klas starszych były na wycieczce dwa razy w Krakowie, zwiedzając zabytki miasta Krakowa i Z.O. natomiast wieczorem były w teatrze. Na zakończenie roku dzieci urządziły akademię w której liczny udział wzięło miejscowe społeczeństwo.

 

Rok szkolny 1951-52

Rok szkolny 1951-52 rozpoczął się dnia 1 września. W rozpoczęciu wzięli udział rodzice, przedstawiciele Partii oraz członkowie komitetu Rodzicielskiego. W gronie nauczycielskim nastąpiły pewne przesunięcia. Na miejsce Ob. Dąbrowskiej Kamili przyszłą Ob. Sokół Władysława, w miejsce Ob. Gutkowskiej Pelagii Ob. Cyganek Barbara. Reszta grona pozostaje w miejscu tj. Ob. Krug Eugenia, Ob. Kania Stefania, Ob. Maro Stanisław
i Helena oraz Kierownik szkoły Ob. Sokół Stanisław. Komitet Rodzicielski pozostaje w tym samym składzie co w roku ubiegłym.

Zaplanowane sale zostały ze względów klimatycznych i trudności gospodarczych na 1 września niewykończone. Kierownictwo szkoły oraz Komitet Rodzicielski dołożyli wszelkich starań aby sale w jak najkrótszym czasie zostały wykończone. Gromada pospieszyła także z czynną pomocą szkole dając pomoc roboczą. Sale zostały całkowicie wykończone i oddane do użytku w dniu 1 października 1951 r. Nauka do chwili ukończenia remontu ze względu na małą ilość sal odbywała się na trzy zmiany. W roku tym rozpoczęto cały szereg prac związanych ze stroną gospodarczą szkoły. Wydział Oświaty doceniając zrozumienie gromady i ofiarną pracę Kierownictwa i Komitetu Rodzicielskiego daje nowy limit na dalszy remont szkoły. Kierownictwo i Komitet Rodzicielski przystąpiło natychmiast do nowych prac. Z pośród ważniejszych to oprowadzenia obydwu budynków siatką  na fundamencie betonowym, obicie sal szkolnych na wysokość 1 metra w budynku (Caritas) oraz dalszy remont sal w budynku „Białej Szkoły”. Prace te postępowały w różnym tempie. Ogródki zostały wykończone przed 1 listopada tegoż roku, natomiast prace stolarskie postępowały powoli, ze względu na brak odpowiednich fachowców. Poziom wychowania naukowego szkoły uległ znacznej poprawie. Dzieci ogólnie są dobra, a nawet wielu wybija się. Ludność chętnie bierze udział w akademiach urządzanych przez młodzież szkolną i darzy szkołę ogólną sympatią. Młodzież wraz z gronem nauczycielskim w bieżącym roku szkolnym urządziło 9 akademii w tym cztery na szczeblu gminnym, 5 w lokalach budynku szkolnym. Drużyna OH, która została założona w tymże roku na wniosek dzieci otrzymała miano Im. Tadeusza Kościuszki. Młodzież tj. w harcerze w przeciągu 4 miesięcy z własnych funduszów zakupiła sztandar. Na zakończenie roku szkolnego dzieci przygotowały uroczystą akademię, na której byli obecni przedstawiciele partii organizacji masowych, przedstawiciele Prezydium G.R.N. oraz rodzice. Z pośród 52 uczniów klasy siódmej do szkół średnich, zawodowych poszło 43 dzieci z tym 7 do Liceum Pedagogicznego. Egzaminy i wyniki klasyfikacji końcowej był pomyślny.

 

Rok szkolny 1952-53

W myśl zarządzeń władz odgórnych rok szkolny rozpoczął się dnia 1 września uroczystą akademią. Dzieci w godzinach rannych wysłuchały przemówienia ministra Oświaty. Grono nauczycielskie zostaje w tym samym składzie. Wydział Oświaty przydziela jeszcze jeden stt, który obejmuje kol. Szafraniec Krystyna. Nauka w dalszym ciągu odbywa się na dwie zmiany. W roku 1952-52 kierownictwo oraz Komitet Rodzicielski przystąpił do dalszej poprawy strony gospodarczej oraz estetycznej szkoły. W budynku „Białej szkoły” postanowiono wyremontować trzy izby, w którym jedna na bibliotekę, druga na pomoce naukowe, a trzecia na gabinet fizyczny. W tymże roku zostały wykończone dwa ”ala” mieszkania na górze w budynku Caritas, które Komitet Rodzicielski i Kierownictwo szkoły przydzieliło Ob. Maro St. Budynek „Białej Szkoły” od strony południowej, gdzie z wiosną planuje się zrobienie pięknego ogródka kwiatowego. Ze strony zachodniej wyżej wymienionym budynku zostanie zrobiony balkon na całej długości budynku. Podczas roku szkolnego znacznie powiększyła się liczba tomów w bibliotece szkolnej oraz ilość pomocy naukowej do różnych przedmiotów. W tymże roku nauczycielstwo pracowało bez przerwy, oprócz koleżanki Kaniowej, która leżała dwa miesiące w szpitalu.
Przed budynkiem „Caritas” gdzie znajduje się ogródek zostały posadzone drzewa owocowe (20 sztuk) oraz róże niskopienne. Kółka zainteresowań które istniały na Tereni szkoły pracowały systematycznie i wykazywały w ciągu całego roku żywotność. Opiekunowie poszczególnych kółek, oprósz kol. Szafraniec Krystyna, która miała prowadzić kółko Miczurinowskie wykazali wiele szczerych chęci i twórczej inicjatywy Kol. Szafraniec Krystyna przy rozdziale zajęć oświadczyła iż ona ma specjalną słabość do przedmiotów przyrodniczych tzn. że ta gałęź wiedzy to jej ulubiony koni, to jej krąg zainteresowań, lecz jak się okazało „w praniu” tj. w praktyce Kol. Szafraniec nie miała kompletnie zielonego pojęcia o kąciku żywej przyrody, ani o ogródku Miczurinowskie. W miejscu w/w został przydzielony do pomocy Kol. Sokół Wł., Kol. Maro St., Komitet Rodzicielski wraz z kierownikiem szkoły zorganizowali dwie wycieczki do Krakowa i trzy wycieczki do Olkusza, gdzie dzieci były w kinie. Wycieczek w pobliskim terenie było 6, które były przemyślone i ściśle związane z przerabianą tematyką. W ciągu roku urządzono 8 akademii w tym 4 na szczeblu gminnym i 4 w budynku szkolnym. Praca zaplanowane przez Komitet Rodzicielski i Kierownictwo zostały całkowicie wykończone. Pod względem nauczani i wychowania szkoła osiągnęła poważny rezultat. Stan higieniczno-sanitarny przez cały rok szkolny był utrzymany w należytym porządku. Na 54 uczniów kl. VII do szkół różnego typu zostało skierowanych 41 uczniów. Na zakończenie roku szkolnego urządzono uroczystą akademię na której uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali cenne nagrody książkowe.

 

Rok szkolny 1963-64

Po jedenastu latach przerwy przypadło mi w udziale pisać dalej. Szkoła istniała, ale kroniki nie miał kto napisać. W tym czasie kierownikiem był ob. Sokół Stanisław,a później jego żona Władysława. W roku szkolnym 1962-63 kierownikiem został ob. Dylewicz Konstanty. Grono nauczycieli zmieniało się dość często. Dla przyszłości należy podać nauczycieli, którzy tutaj pracowali: ob. Kaczmarczyk Maria – przeniosła się do Jerzmanowic, ob. Lampka Krystyna, ob. Kurek-Ostachowska Aleksandra, Jurkowski Edward, Kowalczyk Piotr i Helena, którzy przenieśli się do pow. krakowskiego. Pracował także syn kierownika Sokół Jerzy i inni, których po tych latach nie można znaleźć w dokumentacji szkoły.

            Z dniem 1.09.1963r. objęłam obowiązki kierownika szkoły. Inwentarz i sposób przekazywania pomocy naukowych jest niewłaściwy. Przy przejmowaniu szkoły były braki: dużo pomocy naukowych niezdatnych do pracy szkoły. Kierownictwa tego nie chciałam przyjąć, ale otrzymałam dekret przeniesienia z urzędu i nie było odwołania. Grono w składzie: Bień Janina, Bugla Olimpia, Dolna Elżbieta, Dzierżek Zofia, Goraj Janina, Krawiec Bronisław i Maria, Krug Eugenia, Mazur Tadeusz i Zawadzka Zofia.

            Rok szkolny rozpoczął się 3 września. Szkoła włączyła się do obchodów XX-lecia Ludowego Wojska i gościła w swoich murach delegację wojskową z JW. 1514 na akademii. Również uczniowie z naszej szkoły dali część artystyczną w świetlicy gromadzkiej na spotkaniu z wojskiem.

            Miesiąc październik upłynął w szkole na pracy przygotowawczej do Wystawy Rolniczej organizowanej przez Szkołę Przysposobienia Rolniczego działającą obok szkoły podstawowej (ci sami nauczyciele, kierownik). W dniu 27 października gośćmi naszej szkoły byli: Wiceminister Oświaty – tow. Michał Godlewska, Sekretarz KW PZPR - tow. Edward Tarko, Sekretarz NK ZSL – ob. Józef Olszyński, Sekretarz ŻG ZMW - tow. Czesław Micuła, przedstawiciel KCPZPR, Ministerstwa Rolnictwa, Kuratorium Krakowskiego, ZNP. Władze powiatowe reprezentowane były przez I Sekretarza KP PZPR tow. Jana Sokołowskiego Przewodniczącego PRN – tow. Michalskiego Henryka, a Wydział Oświaty – tow. Biernacki Wincenty oraz szereg przedstawicieli z władz centralnych województwa i powiatowych.

Na terenie szkoły działają następujące organizacje młodzieżowe: „Zuchy”, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, które prowadzi wymianę listów, widoków z młodzieżą radziecką. Dobrze pracuje koło PSK, Spółdzielnia Uczniowska ze swoim sklepikiem, SKO, itp. Całą pracę z młodzieżą koordynuje Samorząd Szkolny. W 1964 r. przypadło XX-lecie Polski Ludowej. Dla uczczenia Dwudziestolecia i IV Zjazdu Partii młodzież kl. V-VII przepracowała ponad 1000 godzin przy zalesianiu nieużytków na końcu Sułoszowej, wybudowano skocznię, uporządkowano obejście szkolne. Grono nauczycielskie przepracowało po kilkanaście godzin po lekcjach by podnieść wyniki nauczania. Wykonano wykaz absolwentów za lata 1935-1964.

 • Lata 1935-1939 opuściło szkołę podstawową – 102 uczniów
 • Lata 1940-1944 opuściło szkołę podstawową – 92 uczniów
 • Lata 1945-1949 opuściło szkołę podstawową – 90 uczniów
 • Lata 1950-1954 opuściło szkołę podstawową – 223 uczniów
 • Lata 1955-1959 opuściło szkołę podstawową – 219 uczniów
 • Lata 1960-1964 opuściło szkołę podstawową – 245 uczniów

Do szkoły uczęszcza 396 uczniów (jeden uczeń poza szkołą: Marszałek Mirosław –dziecko kaleka). Na końcu roku szkolnego pozostawiono na drugi rok w tej samej klasie 32 uczniów, w tym 9 w klasach Va i Vb. Szkołę opuściło 46 absolwentów.

W ciągu roku zorganizowano kilka wycieczek do zakładów pracy, np.: ZGH- Bolesław, Fabryka Papieru i Celulozy w Kluczach, do Ojcowa i Pieskowej Skały.

Zakończenie roku szkolnego nastąpiło 25 czerwca 1964r.

 

Rok szkolny 1964-65

        Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpiło 1 września. Minutą ciszy uczczono pamięć Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.

            W gronie nauczycieli nastąpiły następujące zmiany. Odeszła do Olkusza ob. Zawadzka Zofia, a przybyły dwie nowe nauczycielki: ob. Marchaj Barbara, Cyganik Teresa. Przybyło również dzieci w szkole. Obecnie uczęszcza 409 uczniów, do czternastu klas. Praca trwa 800-1715 na dwie zmiany. Przed czwartym Zjazdem Partii przyjęto w jej szeregi trzech nauczycieli. Uroczystości szkolne są organizowane przy pomocy wszystkich nauczycieli.

            W miesiącu październiku szkoła wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkową w Sułoszowej. Wykonano gazetki, które zostały nagrodzone:

            Zarząd SOP wykonał fotografię tych gazetek i przesłał do SOP w Krakowie. Oto wykonane gazetki przez uczniów.

 2

 

3

 

4

 

 

            Pieniądze za gazetki przekazano Samorządowi Szkolnemu. W szkole istnieje dobra Organizacja Ludowa prowadzona przez Pb. Elżbietę Dolną, ZHP, SKPZR, PCK, SK, SKSFOS i inne organizacje.

            W trosce o poznanie piękna naszej Ojczyzny i jej osiągnięć w XX-leciu zorganizowano kilka wycieczek przy pomocy Zakładów Przygotowawczych Ruda Żelaza w Sławkowie. O jednej z tych wycieczek tak pisała „Gazeta Krakowska”.

5

            W okresie kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych. Grono aktywnie włączyło się do tej wielkiej batalii. Radnymi GRN z naszej szkoły zostali:

 • Kierownik szkoły – Kazimierz Roś w Sułoszowej I
 • nauczycielka – Elżbieta Dolna w Sułoszowie II

Zbliża się ośmiolatka, a warunki lokalowe są bardzo trudne. Jedna z sal lekcyjnych ma 20m2. Brakuje sal na pracownie fizyczno-chemiczną i zajęć praktyczno-technicznych. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje i tak:

 • z wyższym wykształceniem – 1 nauczyciel
 • z niepełnym wyższym – 4 nauczycieli
 • uzupełnia wykształcenie (ZSN) – 4 nauczycieli
 • ze średnim – 3 nauczycieli

Pomoce naukowe są systematycznie uzupełniane przez Wydział Oświaty.

Na koniec roku pozostało na drugi rok w tej samej klasie w całej szkole 6,8%, jest lepiej niż w roku poprzednim (8%).

Uroczyste zakończenie roku szkolnego nastąpiło 24.VI.1965r.

6

Warto w kronice szkolnej napisać kilka słów o Komitecie Rodzicielskim, który aktywnie pomaga w pracy szkoły. Żywo interesuje się wszystkimi sprawami szkolnymi. Zbierana składka w wysokości 10zł rocznie od ucznia wraca do niego w postaci nagród książkowych, podarunków w czasie choinki, bądź urządzanych przyjęć dla klasy siódmej.

Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego ob. Ignacy Tarasin, skarbnik ob. Władysław Gut i sekretarz ob. Bronisław Brzozowski dobrze zasłużyli się naszej szkole. Urządzili spotkanie w Dniu Nauczyciela z gronem, zorganizowali choinkę noworoczną i brali prawie zawsze udział w uroczystościach szkolnych.

 

Rok szkolny 1966-67

            Pora pierwszy w historii naszego szkolnictwa mamy w naszej szkole klasę ósmą. Do niej uczęszcza 22 uczniów. W składzie grona nastąpiły nowe zmiany. Ze szkoły odeszła kol. Teresa Cyganik do powiatu chrzanowskiego i kol. Barbara Marchaj do innej miejscowości. Z nowym rokiem rozpoczęły prace kol. Łabuz Halina, Sokalska Barbara oraz Mazurek Stanisława i Paszczela Andrzej. Sekretarką szkoły została Gęgotek Janina. Lekcje w szkole odbywają się w 4 budynkach i trwają od godz. 800 do 1635. W klasach jest dosyć ciasno, bo do szkoły uczęszcza 426 uczniów. Współpraca ze środowiskiem układa się dosyć dobrze i planujemy rozpocząć budowę szkoły na dobrach parafialnych. W tej sprawie przeprowadzono wstępne rozmowy z księdzem, które nie są zadowalające ze względu na dojście do projektowanej szkoły.

Rok szkolny minął dość szybko. Oprócz drobnych zgrzytów z kol. Edmundem Gajewskim nic ciekawego w szkole nie wydarzyło się.

We wsi uroczyście obchodzono „50 lat w służbie społeczeństwa Sułoszowej” oraz oddano do użytku piękny „Dom Strażaka” w Sułoszowej II.

Z końcem roku szkolnego odszedł kol. T. Mazur do Łobzowa oraz kol. Eugenia Krug po przepracowaniu 20 lat w Sułoszowej odeszła na roczny płatny urlop dla poratowania zdrowia.

 

Rok szkolny 1967-68

            Nowy rok szkolny rozpoczęło 426 uczniów i 14 nauczycieli. Do szkoły przybyli: kol. mgr Jadwiga Walusiak i kol. Janina Orczyk. Warunki lokalowe SA dosyć trudne. Nauka trwa na dwie zmiany. Głównym problemem to dalsze „deptanie” w miejscu w sprawie działki pod budowę szkoły i pawilonu SPR.

            W lutym odbyła się wizytacja szkoły przez mgr. H. Barzysia, mgr K. Struzik i mgr Sowę. Wyniki nauczania według mojej oceny są dostateczne. Najgorsza klasa to siódma „a” i „b”, w których połowa uczniów prawie ma oceny niedostateczne. Nie możemy ich zmusić do nauki. Zebrał się taki zespół z uczniów przerośniętych i drugorocznych.

            Oto nasi milusińscy i ich wychowawcy.

7

Kl. Ia z wychowawczynią Janiną Orczyk

 

8 

Kl. IIa z wychowawczynią Marią Krawiec

 

 9

Kl. IIb z wychowawcynią Władysławą Woźniak,

która przybyła po odejściu w ciągu roku kol. Janiny Bień do Nowej Huty

 

 10

Kl. IIIb z wychowawczynią Stanisławą Mosurek      

 

11

Kl. IIIa z wychowawczynią Barbarą Sokalską

12

Kl. VIa z wychowawczynią Zofią Dzierżek

13

Kl. VIb z wychowawcą Andrzejem Paszczelem

14

Kl. VIIa z wychowawczynią Barbarą Sokalską

15

Kl. VIIb z wychowawczynią Zofią Dzierżek

 

        Pozostali wychowawcy nie doręczyli zdjęć stąd brakuje ich w kronice.

            W ciągu roku zorganizowano wycieczki do Warszawy, Zakopanego i Krakowa

 

Rok szkolny 1968-69

          Nowy rok szkolny rozpoczęło grono w składzie piętnastoosobowym: mgr Kazimierz Roś, Olimpia Bugla, Zofia Dzierżek, Eugeniusz Dulaszewski, Mari i Bronisław Krawcowie, Halina Łabuz, Stanisław Mazurek, Janina Orczyk, Andrzej Paszczela, Barbara Sokalska, mgr Jadwiga Walusiak, Władysława Woźniak, Elżbieta Ziarnik i Lucja Szańca.

          Rok ten był rokiem trudnym w pracy szkoły, gdyż były cztery urlopy macierzyńskie, które „rwały” pracę w szkole.Oprócz tego kierownik szkoły – będąc sekretarzem KGPZPR w Sułoszowej naraził się wielu „osobistościom” za swoją posawę i udział w audycji telewizyjnej „Zza siódmej miedzy”.
W czasie kampanii przed V Zjazdem PZPR urządzono szereg spotkań z działaczami PPR, w których wziął udział tow. Szymon Wiśnicki, Szczepan Gorajczyk, Jakub Byczek, Franciszek Roś. Młodzież podjęła zobowiązanie dla uczczenia V Zjazdu PZPR i XXV-lecia Polski Ludowej i wykonała je przy budowie wodociągu, który buduje się już od 1966r. Najpierw zakopano rury, a pompownie zlokalizowano na b. stawie, w którym biją źródła, dlatego budowa się przewleka.

          W 1969r. odbyły się wybory do Sejmu i rad narodowych. Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej został tow. Józef Michalski – członek PZPR. Od 1952r. bez przerwy przewodniczącymi byli członkowie ZSL. Głosowanie odbyło się aż 4 razy, gdyż wynik był remisowy. Znów powstał konflikt między KJPZPR, a GKZSL o mandat.

          W czasie roku szkolnego odbyło się szereg uroczystości związanych z XXV-leciem PRL. Oprócz tego były spotkania młodzieży z Sekretarzem KPPZPR w Olkuszu z tow. mgr Tadeuszem Wrońskim.

          W ciągu roku zorganizowano szereg wycieczek do Krakowa, Zakopanego, zakładów przemysłowych.

          Klasę ósmą: ukończyło 55 uczniów.

          W uroczystości zakończenia roku szkolnego brali udział:

 • z-ca Kier. Wydz. Nauki, Oświaty i Kultury KWPZPR w Krakowie tow. mgr T. Wroński,
 • Prezes Zarządu Oddziału ZNP – tow. F. Cieślik,
 • Podinspektor Szkolny tow. mgr Czesław Michalak,
 • Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZMW – tow. mgr Janusz Sosnowski, Sekretarz KZPZPR Zakładów Przygotowania Rudy Żelaza w Warkowie – tow. Idzi Herman i tow. Walotek z tego samego zakładu z ramienia Komitetu Opiekuńczego.

             Rok 1969 był rokiem suszy szczególnie w płn. Polsce.


19

Nauczycielka Olimpia Bugla z kl. Va i Vb w czasie wycieczki do Rabsztyna

 

 

Rok szkolny 1972-73

Rok szkolny 1972-73 rozpoczęliśmy we wrześniu. Do szkoły uczęszcza 349 uczniów z terenu Sułoszowej I, Sułoszowej II (częściowo) i Pieskowej Skały – gdzie szkoła została zlikwidowana ze względu na małą liczbę dzieci. Dyrekcja szkoły pomoce i sprzęt szkolny przekazała Szkole Podstawowej Nr 1 w Sułoszowie, gdzie w większości uczęszcza młodzież szkolne. Również dla szkoły została przekazana działka szkolna o powierzchni 56 arów. Dyrektorka tej szkoły Emilia Hankiewicz przeszła na emeryturę. Grono nauczycielskie pracuje w następującym składzie: Bronisław Krawiec- dyr. szkoły, Maria Krawiec, Olimpia Bugla, Elżbieta Ziarnik, Władysława Woźniak, Lucja Szańca, Barbara Styczeń, Stanisława Mazurek, Teresa Cieślik, Lucyna Kłosińska, Barbara –Zenona Szczurek. Rozpoczynają pracę w tej szkole: Wiesława Sołtysik, Irena Węglarz i mgr Ryszard Bieda- absolwent WSP w Krakowie. Odeszli ze szkoły mgr Kazimierz Roś, mgr Jadwiga Walusiak i Janina Orczyk. W terminie od 21 XI 1972 do 6 XII 1972r. odbyła się w szkole wizytacja przeprowadzona przez wizytatorów metodyczno-przedmiotowych pod kierunkiem opiekuna szkoły wizytatora Stanisława Roli.
W czasie wizytacji zwrócono uwagę na następujące zagadnienia:

 1. obowiązek szkolny i edukacja
 2. planowanie zagadnień ideowo-wychowawczych i ich realizacja
 3. funkcja opiekuńcza szkoły
 4. realizacja programu nauczania w klasach V-VIII
 5. stan sanitarny szkoły
 6. pomoce naukowe
 7. znajomość karty pracy i obowiązków nauczyciela
 8. praca dyrektorów szkoły.

             Praca szkoły została oceniona dobrze. Grupy nauczycieli na czele z dyr. szkoły właściwie realizują plan pracy szkoły. Współprace z Zakładem Przygotowania Rudy Żelaza w Sławkowie, który pełni opiekę nad szkołą i z Komitetem Rodzicielskim układa się dobrze. Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego od dnia 16 listopada 1972 r. zorganizowano dożywiania w szkole z którego korzystało 70% uczniów szkoły podstawowej i wiele uczniów ZSR. Dożywiania zorganizowano w budynku prywatnym u ob. Antoniego Woszczka.

             W dniu 14 X odbyło się spotkanie członków Komitetu Rodzicielskiego z Gronem Nauczycielskim z okazji Dnia Nauczyciela. Od 1 stycznia 1973r. powołano dyrektora gminnego – został nim E. Jastrząb. W bieżącym roku szkolnym zwrócono uwagę na stan higieniczno-sanitarny szkoły i sprawy bhp w szkole. Większą opieką otoczono młodzież szkolną. Nauczyciele na przerwach prowadzili dyżury, do pomocy mają obu uczniów z klas starszych. Wprowadzono opaski dla dyżurnych. Zmieniono oświetlenie w szkole. w związku z 30 rocznicą Batalionów Chłopskich na wniosek Zarządu Powiatowego ZBOWiD Rada Pedagogiczna po uzgodnieniu z uczniami, rodzicami i działaczami Koła ZBOWiD w Sułoszowie wystąpiła z prośbą o nadanie szkole imienia „Batalionów Chłopskich”. Wniosek został zatwierdzony, ale imię szkoły będzie nadane, gdy będzie wybudowany nowy budynek.
W kwietniu zorganizowano wieczornice poświęconą pamięci poległych, na które zaproszono działaczy ZBDWiD.

             W dniu 29 IV 1973r odbyło się zebranie poświęcone dyskusji nad nowym systemem nauczania i wychowania.

             12 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie szkoły. Szkołę ukończyli wszyscy uczniowie klas ósmych. Uczniów wyróżniających się wpisano do księgi uczniów wzorowych. W ciągu roku wykonano wiele prac gospodarczych, zorganizowano 1138 zastępstw za nauczycieli nieobecnych w pracy. Nauka odbywała się w obu budynkach na dwie zmiany. Studia kontynuowali: E. Ziarnik, B. Krawiec – na WSP w Krakowie, Barbara Styczeń, Stanisława Mazurek, Władysława Woźniak, Teresa Cieślik – na ZSN. W ciągu całego roku praca w szkole układała się dobrze, mniej niż dawniej było kłopotów wychowawczych z młodzieżą. Panowała dobra współpraca i miła atmosfera w Gronie.

21 

Grono nauczycielskie i chłopcy – absolwenci klas 8a i 8b z roku szkolnego 1972-1973

20

Nauczycielka Olimpia Bugla ze swoimi wychowankami Jasią Kantor i Olą Gorajczyk

 

Rok szkolny 1973-74

             Naukę w szkole rozpoczęło 341 uczniów i nauczyciele: Bronisław Krawiec – dyr. szkoły, Olimpia Bugla, Maria Krawiec, Elżbieta Ziarnik, Barbara Styczeń, Stanisława Mazurek, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Barbara Filońska (Szczurek), Teresa Kafel (Cieślik), Irena Krzciuk (Węglarz), mgr Ryszard Bieda, Lucyna Kłosińska, Władysława Woźniak – przebywająca na urlopie chorobowym i rozpoczynająca pracę w szkolę Józefa Żezała. Do klasy I przybyło 40 uczniów, którzy po raz pierwszy w historii szkoły złożyli zgodnie z wytycznymi szkoły uroczyste ślubowanie w obecności całej szkoły. W uroczystości brali udział rodzice i zaproszeni goście.

TEKST ŚLUBOWANIA:

 1. Ślubuję na sztandar Polski być dobrym Polakiem
 2. Będę dbał o dobre imię swej klasy i szkoły
 3. Będę się w szkole uczył, jak kochać swoją Ojczyznę
 4. Będę szanował pracę ludzi
 5. Będę się starał być odważnym i dzielnym
 6. Będę pomagał innym
 7. Będę zwalczał nieporządek i niedbalstwo
 8. Stanie się użyteczny i gospodarczy
 9. Będę kochał zwierzęta i rośliny

Tylko ten, kto tak postępuje może zasłużyć na miano Polaka!

Teks ten jest wpisany w Księdze Ślubowań, która została założona przez Radę Pedagogiczną. Pod tekstem uczniowie przy swoich nazwiskach zamiast podpisów złożyli odciski palców. Tydzień nauki rozpoczyna się apelem. Dnia 6 X 1973r nauczycielka L. Kłosińska przeniosła się do pracy w okolice Olsztyna. W szkole wprowadzono nową skalę ocen za sprawowanie: wzorowe, wyróżniające, dobre (poprawne), odpowiednie (niezadowalające) i nieodpowiednie. NA ocenę ze sprawowania wpływają: stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, aktywność społeczna i kultura osobista. Należy nadmienić, że ubezpiecznie uczniów w PZK z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Rodzice chętniej ubezpieczają swoje dzieci. Po raz drugi jest ubezpieczone od wypadków całe Grono Nauczycielskie i obsługa szkolna. Również wszyscy nauczyciele ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej. Rok szkolny został podzielony na dwa okresy. W szkole został opracowany plan obchodów XXX-lecia Polski Ludowej, który był realizowany przez cały rok. Zostały wprowadzone praca społeczne dla uczniów w wymiarze tygodniowej liczby godzin, które uczniowie chętnie wykonują. Przyczyniły się one do uspołecznienia uczenia. Wykonano wiele praca dla szkoły i środowiska.

       W ciągu roku szkolnego odbyły się następujące uroczystości:

 1. Akademia z okazji 56 rocznicy Rewolucji Październikowej
 2. Akademia z okazji Dnia Nauczyciela
 3. Odsłonięcie głazu na grobie powstańców w Pieskowej Skale. Koło ZBOWiD powierzyło opiekę nad grobem naszej drużynie harcerskiej.
 4. Choinka noworoczna
 5. Przyrzeczenie harcerskie w dniu Wyzwolenia Sułoszowy
 6. Dzień kobiet – akademia
 7. Akademia z okazji 1 Maja

22 

Młodzież szkoły i drużyna harcerska na pochodzie 1-Maja w Skale

 1. Dzień Dziecka i Sportu
 2. Apel z okazji Dnia Zwycięstwa

          Praca w szkole układała się dobrze. Nawiązano większą współpracę ze szkołami na terenie gminy. Przeprowadzono olimpiady przedmiotowe: z j. polskiego, biologii, historii, matematyki, geografii, fizyki, chemii oraz międzyszkolne zawody sportowe. Szkoła nasza
od 1 września 1973 roku jest szkołą gminną.

          Współpraca Szkoły z Komitetem Rodzicielskim i Zakładem Opiekuńczym układała się dobrze. Komitet Opiekuńczy wykonał dla szkoły ogrodzenie wartości około 25 tys zł. Rada Pedagogiczna za wzorową pracę dla szkoły przyznawała dyplomy jako podziękowania członkom Komitetu Rodzicielskiego, Mieczysław Kiszka otrzymał dyplom Kuratorium Okręgu Szkolnego. Dyplomy wręczono na uroczystym zakończeniu roku szkolnego
20 czerwca 1974r.

 

Rok szkolny 1974-75

          Rok szkolny rozpoczął się w składzie: dyr. Bronisław Krawiec; Nauczyciele: Ryszard Bieda, Olimpia Bugla, Teresa Kafel, Maria Krawiec, Stanisława Mosurek, Wiesława Sołtysik, Barbara Styczeń, Lucja Szańca, Barbara Filarska, Irena Węglarz, Elżbieta Ziarnik, Józefa Żezała; Sekretarka – Jadwiga Cicha; Woźny – Jan Baranek; Sprzątaczka – Janina Cader.

          Od 1 XI Ryszard Bieda został oddelegowany do pracy w KPPZPR w Olkuszu.Irena Węglarz przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

          W procesie lekcyjnym, pozalekcyjnym i pozaszkolnym nauczyciele wykorzystywali aktualne wydarzenia i ważna rocznice: 30-rocznica powstania PRL, 30-lecie LWP, Rok Nauki Polskiej, 200-lecie Komisji Edukacji Narodowej, Międzynarodowy Dzień Kobiet.

          W obecnym roku uczyło się w naszej szkole 315 uczniów. Nauka odbywała się w 2 budynkach na2 zmiany (od 800 do 1825).

          Budynki nie są dostosowane do wymagań higienicznych. Brakuje sal do wf i zpt. Brak szatni. W bieżącym roku do budynku doprowadzono wodę i zorganizowano dożywiania dla uczniów.

          Zorganizowano ognisko przedszkolne. Zajęcia odbywają się w przedszkolu pod opieką Wiesławy Biesagi. Bierze w nich udział 15 dzieci. W przyszłym roku planuje się objęcie nauką przedszkolną wszystkie 6-latki.

          Od 1 czerwca 1975r zostały rozwiązane powiaty. Powstało w Polsce 49 województw. My należymy do województwa miejskiego- Kraków. Nasza szkoła nosi nazwę Szkoły Gminnej. Wszystkie dokumenty z Wydziału Oświaty w Olkuszu zostały przekazane dyrektorowi gminnemu.

 

23 

Klasa VIIIa

24

Klasa VIIIb

25

Klasa VIIIa i b

Rok szkolny 1975-76

          Naukę rozpoczęliśmy 21 sierpnia w składzie grona pedagogicznego: : dyr. Bronisław Krawiec; Nauczyciele: Olimpia Bugla, Teresa Kafel, Maria Krawiec, Stanisława Mosurek, Wiesława Sołtysik, Barbara Styczeń, Lucja Szańca, Elżbieta Ziarnik, Krystyna Kralka, Irena Węglarz- cały rok na urlopie. Sekretarką i kadrową jest Jadwiga Cicha. Woźny – Jan Baranek. Sprzątaczka – Janina Cader.

          Po raz pierwszy nowy rok szkolny zaczynamy w nowych granicach administracyjnych. Trzy lata dzieli nas od realizacji nowego programu szkoły X-letniej. Z reformą tą związane jest nazwisko obecnego ministra J. Kuberskiego.

          Objęto opieką przedszkolną wszystkie 6-latki. Jeden oddział pracuje w przedszkolu - oraz ognisko przedszkolne po południu – też w budynku przedszkola (budynek wynajęty od p. Kantora).

          W szkole dużą uwagę przywiązuje się do ceremoniału: szkoła ma swój hymn.
Każda klasa może mieć tez swoją piosenkę lub proporczyk. Obowiązują ćwiczenia śródlekcyjne.

          W związku ze zmianami granic administracyjnych w Sułoszowie mamy Urząd Gminy. Do Gminy należą wsie Wielmoża i Wola Kalinowska.

          W Związku Nauczycielstwa Polskiego – powołano Rady Zakładowe – w gminach (szkołach gminnych). W ZHP powstały Hufce na terenie gminy. Luba dla małych gmin – Związki Drużynowe. U nas mamy Hufiec – Sułoszowa – z siedzibą w Szkole Nr 2 w Sułoszowej. Komendantem Hufca został Stanisław Indyka. W naszej szkole pracują 2 drużyny harcerskie i 1 zuchowa.

          Uczniowie otrzymali swój „Kodeks Ucznia” – który ustala ich prawa i obowiązki. Nauczyciele są zobowiązani go respektować.

          W szkole pracuje wiele organizacji i związków m. in.:

 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej – prezes T. Kafel
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej – opiekun K. Kralk
 • Towarzystwo Przyjaźni Dzieci – op. St. Mosurek
 • Komisja do spraw sportu i turystyki – naucz. wf

          Od wielu lat działa ZHP, PCK, SKO, Spółdzielnia Uczniowska. Uczniowie mają obowiązek pracować społecznie (prace użyteczne) – w liczbie godzin nauki dla poszczególnych klas. Np w kl. I 18 godzin w ciągu roku – każdy uczeń. Rok szkolny zakończył się w sobotę 5 czerwca. Promocję otrzymało 297 uczniów. Pozostało 13 uczniów.

 

Rok szkolny 1976-77

          Rok szkolny rozpoczął się w sierpniu (23 VIII). Skład grona: dyr. Bronisław Krawiec; Nauczyciele: Olimpia Bugla, Teresa Kafel, K. Kralka, Maria Krawiec, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Elżbieta Ziarnik, M. Siuta – na urlopie macierzyńskim. Sprzątaczka – Janina Rogóż i Alina Bartyzel. Od 1 wrześni zgłosiła się do pracy mgr Halina Dziedzic koleżanka S. Mosurek dostała przeniesienie do Olkusza, a K. Kralka odeszła na urlop macierzyński.

          Na radach pedagogicznych nauczyciele poznawali swoje prawa i obowiązki – wg. książki J. Buczkowskiego „Karta praw i obowiązków nauczycieli”.

          Młodzież naszej szkoły startuje z powodzeniem w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu gminy i rejonu. Przygotowywani są na kółkach przedmiotowych. Rok szkolny zakończył się 4 czerwca. Zajęcia odbywały się na 2 zmiany w 2 budynkach. Realizowano podział roku szkolnego na w semestry. W każdym półroczu Rada Pedagogiczna wraz z samorządami klasowymi oceniała zachowanie się uczniów. Oceny obowiązujące: wzorowe, wyróżniające, poprawne-dobra, odpowiednia, nieodpowiednie. W br. w szkole pracowały 2 drużyny harcerskie (druż. M. Siuta, E. Ziarnik) i 2 drużyny zuchowe (druż. T. Kafel, K. Kralka).

          Samorząd uczniowski prowadziła kol. W. Sołtysik. Naukę rozpoczęło w br. 291 uczniów. Ukończyło szkołę 37 uczniów. Nie otrzymało promocji 23 uczniów.

          Plan prac społecznych został zrealizowany. Za mało organizowano wycieczek. Młodzież naszej szkoły, grono nauczycielskie i obsługa były ubezpieczone w 100% w PZU. Rozpoczęto budowę komórki na węgiel. Robót nie dokończono z powodu braku wykonawców z przedsiębiorstw państwowych, a na wyk. prywatnych zabrakło limitów.

 

Rok szkolny 1977-78

          Rok szkolny rozpoczęto w składzie Grona Nauczycielskiego: dyr. Bronisław Krawiec; Nauczyciele: Olimpia Bugla, Halina Dziedzic, Teresa Kafel, Krystyna Kralka, Maria Krawiec, Maria Siuta, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Elżbieta Ziarnik.

          Od 1 września 2 godziny geografii w kl. VI uczy Ryszard Bieda – I sekretarz KG PZPR. Od półrocza ubiegłego roku odszedł na emeryturę długoletni woźny naszej szkoły Jan Baranek. Funkcję tę pełni teraz Janina Rogóż. Ona też przygotowuje posiłki dla dzieci. Sprząta pani Alina Bartyzel.

 

Rok szkolny 1978-79

          Rok szkolny rozpoczął się w sierpniu z następującym składem grona: dyr. Bronisław Krawiec; Nauczyciele: Olimpia Bugla, Halina Dziedzic,
Anna Kafel (1/2 etatu), Krystyna Kralka, Maria Krawiec, Stanisław Miodoński, Maria Siuta, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Agata Tarnówka (1/2 etatu), Elżbieta Ziarnik (urlop na poratowanie zdrowia). Ponadto okresowo zatrudnieni byli na godziny: Bieda Ryszard, Indyka Stanisław, Klubińska Bożena. Sekretariat prowadzi Jadwiga Cicha. Woźną jest Janina Rogóż, a sprzątaczką Byczek Teodozja.

          Zajęcia szkolne odbywały się w 3 budynkach (szkoła „biała”, szkoła „czerwona”, 2 sale wynajęte u Gęgotka – po wyprowadzeniu się SOP).

          Dla młodzieży były przygotowane ciepłe posiłki, wydawane 2 razy w sali na górze „białej” szkoły. Młodzież przechodząca z innych budynków na dożywianie narażona jest na niebezpieczeństwo, ponieważ na tej drodze jeżdżą motorowery, ciągniki, itp. Niebezpieczne jest też przejście z „czerwonej” szkoły do kiosku. W przyszłości należałoby ogrodzić teren wokół tej szkoły. Młodzież nasz brała udział w różnych olimpiadach i konkursach, np.: Olimpiada przedmiotowa z biologii i geografii, olimpiada: wiedzy o ruchu drogowym i bezpieczeństwie, olimpiada wiedzy o parku. Szkoła współpracowała z Poradnią Zawodowo-Wychowawczą. Organizowano wycieczki. Wykorzystywano pomoce audio-wizualne.

          Rok ten był szczególnie ważny dla kl. I. Jest to bowiem rocznik, który zaczyna naukę wg nowych założeń i programów szkoły X-letniej. Przygotowano dla nich specjalną klasę wyposażoną w piękne meble i pomoce naukowe. Wychowawcami były panie: Ia- Lucja Szańca, Ib – Maria Siuta.

Rok szkolny 1979-80

          Rok szkolny rozpoczął się w sierpniu (21 VIII) w składzie grona: dyr. Bronisław Krawiec, Bogusława Brożek, Olimpia Bugla (urlop dla poratowania zdrowia), Halina Dziedzic, Maria Goraj, Anna Kafel, Krystyna Kralka, Maria Krawiec, Stanisław Miodoński, Maria Siuta, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Alicja Wójciak, Elżbieta Ziarnik. Sekretariat prowadzi Jadwiga Marszałek (Cicha). Woźną jest Janina Rogóż, sprzątaczka – Byczek Teodozja, kucharka- Gądek Lidia.

          Rok ten jest drugim rokiem realizacji założeń reformy oraz kolejnym rokiem doskonalenia poziomu pracy wychowawczej i dydaktycznej nowego systemu szkolnego. Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka organizowano dużo imprez dla dzieci.

          Zajęcia odbywały się w 3 budynkach na 2 zmiany. W szkole było 353 uczniów, w tym z Woli Kalinowskiej (która jest filią naszej szkoły) 42 uczniów. Liczba dzieci w oddziałach wynosi 8-35. Dla dzieci mających trudności w nauce zorganizowano w kl. I-III 4 zespoły wyrównawcze.

          Organizowano wycieczki do Oświęcimia, Chorzowa, Krakowa. 10 uczniów z kl. IV i V brała udział w 6 tygodniowych wczasach w Porębie Wielkiej, 13 uczniów brało udział w zimowisku w Krakowie, a w stanicy harcerskiej 9 osób.

          Tradycyjnie uroczyście jest obchodzony Dzień Nauczyciela (14 października). Gminną imprezę przygotowują kolejno szkoły.

          Rok szkolny zakończył się 7 czerwca.

 26

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 7 VI 1980r.

 27

28

Deklamują uczennice kl. IV Renia Kalińska i Joasia Gorajczyk

 29

30

Występują klasy II ( IIa,  IIb)

Rok szkolny 1980-81

          Rok szkolny rozpoczęliśmy 21 sierpnia. Początek roku był pełen dyskusji i niepokojów. Kraj ogarnęła fala strajków. Po podpisaniu porozumienia w Gdańsku sytuacja trochę się unormowała. Praca w szkole przebiega normalnie. Grono nauczycielskie pracuje w składzie: dyr. Bronisław Krawiec; nauczyciele: Olimpia Bugla, Halina Dziedzic, Maria Goraj, Anna Kafel, Maria Krawiec, Krystyna Kralka, Stanisław Miodoński, Maria Siuta, Wiesława Sołtysik, Lucja Szańca, Elżbieta Ziarnik. Sekretariat prowadzi Jadwiga Marszałek (Cicha). Sprzątaczka – Stanisława Krawiec. Woźna – Teodozja Byczek.

 31

32

          Klasa I składa ślubowanie

 33

Nieplanowany fotomontaż: „Duch opatrzności” naszej szkoły

 

 40

41

Klasa VIb na apelu szkolnym

 42

Pożegnanie klas VII

Część Grona: Olimpia Bugla, Anna Kafel, Stanisław Miodoński

43

Samorząd klasy VII, żegna VIII

 44

Program artystyczny kl. VIII

Marek Marszałek jako nauczyciel

Andrzej Sołtysik – uczeń

 45

Apel na biwaku

„Złota Góra” 2-4 VI 1981r.

Kalendarz

Terminarz wydarzeń szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 9
32-045 Sułoszowa

tel/ fax: 12 3896025
e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty, programy i akcje

My na mapie